Bokslutskommuniké 2018

Omsättningsökning och förbättrat resultat - sista kvartalet avslutades med positiva siffror

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Q1-Q2

 • Avtal tecknades med ett svenskt världsledande modeföretag till ett värde av cirka 6 Mkr/år.
 • Driftenheterna inom Secits och tidigare förvärvade MKS slås samman.
 • Avtal om leverans av kroppskameror till Stockholms kollektivtrafik till ett värde av 0,8 Mkr.
 • Avtal med Stadium om trygghetskameror och varularm med ett årligt värde om 3 Mkr.
 • Leverans och installation av de första lösningarna med IP-ljudsystem för butik utförs för ett tiotal butiker. Avtal med Soundtrack Your Brand.
 • Secits Holding AB säkrar långsiktig expansionsfinansiering och genomför en företrädesemission om totalt 15 Mkr.
 • Secits tecknar nytt mångmiljonavtal och påbörjar leverans till en central svensk myndighet till ett värde av 7 Mkr.

Q3-Q4

 • Ingår avtal med ytterligare ett svenskt ledande modeföretag om kamera- och molnbaserade varularmslösningar med ett ordervärde om 2-3 Mkr/år.
 • Secits Holding AB tecknar avsiktsförklaring om förvärv av CCVE Svenska AB med målet att expandera inom ett nytt affärsområde: Industri.
 • Tecknar avtal med dagligvarukedja om uppkoppling av 1 500 trygghetskamreor i 100 butiker mot Secits driftcentral. Värde: ca 0,5 Mkr/år under 3 år.
 • Secits outsourcar IT-driften till A3 med beräknade kostnadsbesparingar på omkring 1 Mkr årligen.
 • Ingår treårigt avtal med värdehanteringsföretaget Loomis om kroppsburna kameror. Värdet är cirka 2 Mkr.
 • Byte av Certified Adviser (CA) till Erik Penser Bank.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT

 • 5-årigt avtal för leverans av kameralösning för Ingka Centres Köpcentrum, Birsta City i Sundsvall. Secits värde är 497 000 kr med ett 60 månaders driftavtal. Första leveransen tillsammans med telekombolaget A3 IT.

NYCKELTAL

KSEK

Halvår

Halvår

Helår

Helår*

 

1 juli 2018-  
31 dec 2018

1 juli 2017-  
31 dec 2017

1 jan 2018-  
31 dec 2018

1 jan 2017-  
31 dec 2017

Intäkter

26 817

25 237

50 493

37 225

EBITDA

-2 173

-6 474

-7 144

-13 530

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

 -1 871

 -6 126

 -7 399

 -13 503

* Under 2017 genomfördes en ändring av räkenskapsår från september-augusti till kalenderår, vilket innebär att uppgifter om helåret 2017 är omarbetade för att skapa jämförbarhet.

VD HAR ORDET
Helåret 2018 har präglats av organisk tillväxt, där vi ser en omsättningsökning med över 33 procent jämfört med föregående år. Vi visar en EBITDA om - 7 144 Tkr, en förbättring med ca 50 procent i mindre underskott jämfört med föregående år.

Vi hade en intensiv inledning på året med en mycket hög aktivitet, vilket gav en god försäljningsökning. Vi genomförde en omstrukturering av vår drift- och leveransfunktion i samband med hopslagningen av MKS och Secits. Mycket energi lades på att få högre effektivitet i denna funktion, vilket lade grunden till den upphämtning som gjorts under andra halvåret, där sista kvartalet genererade ett positivt EBITDA.

Under hösten har bolaget haft fortsatt god tillväxt och hög produktionstakt, samtidigt som kostnaderna utvecklats på en lägre nivå. Vi har hittat formen för att fortsätta växa i en effektivare kostym. Jag är glad över att vi nått den milstolpe där vi under de sista månaderna visar ett resultat där intäkter och kostnader är i balans.

Vi går in i 2019 med en stark kassa för fortsatt expansion.

Stark försäljning och ökning från löpande tjänsteavtal
Försäljningen har under året varit stark över samtliga tre affärsområden, Retail, Offentlig sektor och Bank. Intäkterna från löpande tjänsteavtal växer och är en viktig komponent i majoriteten av årets affärer. Löpande avtalsintäkter säkrar Secits lönsamhet över tid och bidrar positivt till bolagets långsiktiga lönsamhet.

Efter ett år med många nyinstallationer, kunde vi vid årets slut summera drygt 34 000 installerade kameror hos nya och gamla kunder i Sverige.

Stora kedjor inom Retail
Aktiviteten inom affärsområdet Retail har under året varit hög med ett flertal större affärer med välkända varumärken inom mode och dagligvaruhandel samt sportkedjan Stadium.

Branschen kännetecknas av stora omställningar och snabbt förändrade köpbeteenden. Här är Secits väl rustat med framkantslösningar inom tillväxtområden som RFID, innovativa butikskoncept för obemannade showrooms, videoanalys och IP-ljud. Vi ser här möjlighet till både nyförsäljning och merförsäljning i vår installerade bas, där kunderna kan få ut ytterligare värde av befintliga nätverk genom tilläggstjänster. 

Ett bra exempel på en sådan tilläggstjänst är IP-ljud. Med Axis nätverkshögtalarlösning och avtal om musikinnehåll från Soundtrack Your Brand kan Secits nu leverera en komplett lösning för streamad musik till butiker, men också till offentliga miljöer och hotell. Under året har de första installationerna genomförts i samarbete med partnern Axis i ett tiotal butiker.

Offentlig sektor och Bank fortsätter utvecklas
Inom offentlig sektor har efterfrågan drivits av otryggheten i samhället och ökade krav på trygga miljöer, i kombination med förändringar och lättnader i regleringen av kameraövervakning.

Här har Secits tecknat ett flerårigt avtal med en central svensk myndighet, där leveransen av kameralösningen påbörjats. Bolaget har också levererat kroppsburna kameror till väktarna i Stockholms tunnelbana och ingått samarbete med värdehanteringsföretaget Loomis, också det inom kroppskameror. Med dessa affärer har Secits under året tagit en starkare position inom segmentet Offentlig sektor, liksom inom säkra offentliga miljöer i övrigt.

Även inom affärsområdet Bank har försäljningen varit god. Vi har byggt vidare på vårt starka förtroende i denna bransch som präglas av höga säkerhetskrav, centralisering av säkerhetstjänster och långa relationer.

Utvecklas på nya områden
Genom att ta avstamp i bakgrunden inom IT-drift och en stark teknikkompetens, jobbar Secits hela tiden med att utveckla nya tjänster och tillämpa befintliga kunskaper på nya nischer.

Här har samarbetet med telekombolaget A3 ytterligare fördjupats under året, kring smarta och säkra lösningar för bildöverföring via telenätet. Efter rapportperiodens slut kunde vi offentliggöra den första gemensamma affären tillsammans med A3 gällande leverans av kameralösning för Ingka Centres Köpcentrum, Birsta City i Sundsvall. Vi har också under året vidareutvecklat den egna tjänsten "Secure Connect" för säker bildöverföring via 4G-nätet.

I linje med tillväxtstrategin överväger vi ständigt hur vi kan skapa en ännu bredare plattform för tillväxt. En avsiktsförklaring om förvärv av CCVE Svenska AB tecknades 2018 där vi nu inväntar CCVE:s bokslut för att kunna avsluta vår helhetsbedömning.

Rustade att växa
Under året landade vi ett fortsatt företagsbyggande och omstrukturering av verksamheten. Sammanslagningen av driftsfunktionen med förvärvade MKS avslutades under första halvåret. Nytt systemstöd och nya rutiner infördes för att öka leveransförmågan och kunna möta kundernas krav på korta leveranstider.

I fjärde kvartalet kunde vi meddela att företagets IT-drift outsourcats. Outsourcingen säkerställer Secits IT-kapacitet och leveranskvalitet på ett kostnadseffektivt sätt och ger företaget möjlighet att fokusera på kärnverksamheten. Med outsourcingen möjliggörs kostnadsbesparingar på omkring 1 Mkr årligen.

För att möta den ökande försäljningen med en fortsatt god leveransförmåga har vi också allt mer valt att utnyttja externa installations- och servicepartners. Detta ger större kapacitet när den behövs, utan fasta kostnader vid perioder av mindre aktivitet.

Omsättningen och kassaflödet blev lägre än förväntat under kvartal ett till följd av fusionering av verksamheterna. Under kvartal två ökade takten igen tack vare en stark insats från medarbetarna. I de två sista kvartalen ser vi att effektiviseringsvinsterna slår igenom och leveransen nu ligger på en tillfredsställande nivå.

Med dessa omstruktureringsåtgärder genomförda bedömer jag att vi nu har en mer välanpassad kostnadsbas som ger oss möjlighet att möta den ökade försäljningen och samtidigt öppnar för ytterligare tillväxt.

Kapital att expandera
Secits går in i det nya året med en stark kassa som ger oss möjlighet att agera när ett logiskt affärsläge uppstår.  

Ökad tydlighet i informationen
Under 2019 fortsätter vi att arbeta aktivt med en transparent och tätare informationsgivning. Från och med det tredje kvartalet kommer vi att avge delårsrapporter varje kvartal. Tydligheten och möjligheten att göra relevanta jämförelser kommer också ytterligare underlättas av att bolaget i och med denna rapport går in i löpande tolvmånadersrapportering vid årsslut. I detta ser vi fram emot att samarbeta med Erik Penser Bank, som tillträdde som Secits Certified Adviser (CA) den 1 december 2018.

En god position för framtiden
Sedan Secits noterades på Nasdaq First North i maj 2017 har vi ständigt förbättrat formen. Vi har nu en solid grund att stå på.

Under året har vi inte bara lyckats med en omstrukturering av verksamheten, utan även säkrat kapitalanskaffningen. Parallellt ökar vi försäljningen. Vår tillväxt ger oss en femteplats bland de 60 snabbast växande bolagen i UC:s statistik över larm och säkerhetsbranschen.

Den globala marknaden för kameraövervakning växer med 13% varje år och förväntas vara värd 68 miljarder dollar 2023, enligt marknadsanalytikern Markets and Markets. Den starka efterfrågan i kombination med en fortsatt konsolidering inom säkerhetssektorn ger oss dessutom alla yttre förutsättningar att bygga företaget vidare inom befintliga och nya affärsområden.

Jag bedömer därmed att vi är i en god position att fullt ut kunna dra nytta av det gynnsamma marknadsläget och expandera inom fler affärsområden och affärskoncept framöver. Samtidigt kan vi i oförminskad takt fortsätta att växa på de marknader där bolaget redan är framgångsrikt.

Jag blickar därför framåt med tillförsikt och ser fram emot att jobba hårt för att kapitalisera på både gamla och nya affärer och bygga företaget vidare tillsammans med våra medarbetare, kunder och investerare under 2019.

Hans Molin,
CEO (och medgrundare av) SECITS Holding AB Publ

Kommande rapporter

26 april 2019 Årsredovisning 2018
28 maj 2019 Årsstämma
21 augusti 2019 Halvårsrapport 2019
15 november 2019 Delårsrapport Q3 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 22 februari 2019

Gerhard Larsson
Styrelseordförande

Anna-Carin Bjelkeby
Styrelseledamot

Hans Molin
Verkställande direktör

Kenneth Eriksson
Styrelseledamot

Per Holmgren
Styrelseledamot

Stefan Wilhelmson
Styrelseledamot

Denna information är sådan information som SECITS Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom SECITS Holding AB:s kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 CET. 08:30. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: +46 8 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Nerladdningsbara filer

Teckningsperiod och -kurs för SECITS Holdings teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023

SECITS Holding AB (Secits) korrigerar tidigare uppgifter om kommande teckningsperioder enligt Secits teckningsoptioner av serie TO1 2018/2023 samt informerar om omräknad teckningskurs


Secits stärker ledningen med Charlotte Törsleff

Säkerhetsbolaget Secits rekryterar Charlotte Törsleff som chef för affärsutveckling och medlem av ledningsgruppen. Rekryteringen är ett led i omläggningen av strategin mot en Saas-modell där tillväxt ska skapas genom abonnemangstjänster framtagna för olika kundgrupper.


Nina Kronberg ny CFO på Secits

Säkerhetsbolaget Secits har rekryterat Nina Kronberg som ny CFO och medlem av ledningsgruppen. Daniel Fäldt övergår till att uteslutande vara CTO.


Delårsrapport april-juni 2020

Bibehållet resultat trots betydande omsättningstapp summerar första halvan av 2020


Per Holmgren lämnar Secits styrelse

Per Holmgren avgår från Secits styrelse på egen begäran för att möjliggöra ett ökat fokus på att leda arbetet av Secits i norra Sverige.Kallelse till extra bolagsstämma i SECITS Holding AB (publ)

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ), 559033-1988, ("Bolaget") kallas härmed till bolagsstämma måndagen den 24 augusti 2020 kl. 11:00, Markörgatan 2, 136 44 Handen.


Erik Selin ny storägare i Secits med 7,8%

Bolaget har informerats om att Erik Selin har förvärvat 1 162 000 aktier i säkerhetsbolaget Secits, motsvarande en ägarandel om 7,8 procent. Erik Selin blir därmed Secits tredje största ägare efter Erik Bech Jansen och VD Jens Wingren. Styrelseledamot Martin Mildner har tidigare under juni månad förvärvat 800 000 aktier motsvarande en ägarandel om 5,4 procent.


Secits satsar på tillväxt med Saas-modell

Säkerhetsbolaget Secits avser att växla över till en renodlad Saas-modell där kunderna abonnerar på tjänster för bevakning, i stället för att som idag köpa en utrustning. Målet är att skapa tillväxt genom att etablera en tydlig position som specialistleverantör till kunder inom sektorerna fastigheter, industri och persontrafik utöver dagens plattform inom bank, myndigheter och dagligvaruhandel.


Rättelse: Kommuniké från årsstämman 2020 i SECITS

Rättelse avseende år för ansvarsfrihet


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted