Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

SeaTwirls delårsrapport för perioden mars - maj 2021

Väsentliga händelser under perioden (2021-03-01 - 2021-05-31)

· Elitkomposit, som tillsammans med SeaTwirl hjälper till att utveckla komposit strukturen, har påbörjat tillverkning av kompositdelarna till bladen.

· Ett samarbete med London Marine Consultants (LMC) har påbörjats för att utföra den detaljerade designen av SPAR-bojen.

· FRECON A/S har börjat utvärdera och designa gränssnittet mellan SPAR-bojen och turbintornet.

· Vice styrelseordförande Dan Friberg tar över ordförandeklubban då Malcolm Wiberg på egen begäran kliver av sitt uppdrag som styrelseordförande.

· SeaTwirl flyttar till nya lokaler i "Läppstiftet" vid Lilla Bommen, Göteborg.

Efter perioden (2021-06-01-)
· Styrelsen föreslår en riktad nyemission om 3,3 miljoner sek till den nya föreslagna styrelseledamoten Lars Tenerz, där beslutet om detta ska genomföras kommer tas under SeaTwirls extra bolagsstämma den 19 juli.

Finansiell utveckling, 3 månader

· Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -2 803 153 kr (-2 296 351 kr).

· Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader och inkluderar bland annat personalkostnader.

· Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 27 109 069 kr (17 880 316 kr). Därtill kommer aktiverade kostnader för patent om 1 582 804 kr (1 177 406 kr).

· Periodens kassaflöde uppgår till -6 293 612 kr (-3 333 207 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 41 885 183 kr (1 718 713 kr). Genom Teckningsoptionerna tillförs bolaget cirka 1 647 668 kr. Beloppet är bokfört under Övriga Fordringar.

· Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 58 659 585 kr (11 634 001 kr) varav periodens resultat utgjorde -2 915 332 kr (-2 296 471 kr).

VD Peter Laurits kommenterar

Det fortsätter att hända mycket i branschen för flytande vindkraftverk. Glädjande nyheter från USA kom under våren där Biden-administrationen annonserade att de kommer öppna Stilla havet för kommersiella projekt för ren energi till havs, och installera 30 GW av havsbaserad vindkraft till 2030. På grund av det djupa vattnet nära kusten vid Stilla havet kommer ny flytande havsbaserad vindteknik att användas.

Sverige har trots sin långa kust få havsbaserade vindkraftverk, vilket beror på flera olika faktorer. Men regeringen vill minska anslutningskostnaderna från hav till land, varför vi som bolag nu också följer utvecklingen i Sverige mycket nära.

Vi designar flytande vindkraftverk för havet, från början - utan kompromisser. Vår design är unik där ett av huvudkriterierna alltid har varit att vindkraftverken skall vara skalbara. Vindkraftverken är designade för att kunna skalas upp eller ner i storlek beroende på applikation och marknadsbehov. Att ha en design som är skalbar är en mycket stor konkurrensfördel och innebär att våra verk passar för både mindre applikationer (Local grid) och för framtida stora vindkraftsparker (Utility Grid). Exempel på Local grid skulle kunna vara öar och avlägset belägna områden, fiskodlingar eller nischapplikationer, som kraftförsörjning för specifika processer inom offshore olja & gas. Utlity Grid är större vindkraftsparker som ofta drivs och ägs av energiproducenter eller projektutvecklare.

När vi nu närmar oss 2022 och installationen för vår pilot SeaTwirl S2 i Norge, lägger vi mycket fokus på att säkerställa att produktionen och installationen av S2 sker i enlighet med vår projektplan. Parallellt med detta så har vi intensifierat vårt strategiska affärsarbete där vi för dialoger med potentiella framtida kunder. Vi har som annonserat löpande identifierat och kontrakterat mycket kompetenta partners och underleverantörer som tillsammans med oss driver projektet med S2 framåt.

Under våren publicerades en rapport från Oxford Brooks University med professor Iakovos Tzanakis (Numerical modelling and optimization of vertical axis wind turbine pairs: A scale up approach) där forskarna bakom rapporten teoretiskt visade att de vertikala turbinerna, när de installeras på ett ordnat och strukturerat sätt, ökar prestandan med upp till 15 procent jämfört med horisontalaxlade vindkraftverk. Denna rapport pekar på att den vertikalaxlade designen kan vara mycket mer yteffektiv än den horisontalaxlade designen i stora vindkraftparker, vilket gör att energiproduktionens kostnad på en viss yta blir lägre. Otroligt spännande och banbrytande forskning där en bra dialog har påbörjats med Oxford Brooks University för fortsatt gemensam forskning och samarbeten.

Under våren har vi också bytt kontor och är nu belägna i den ikoniska byggnaden "Läppstiftet" vid Lilla Bommen i centrala Göteborg. När vi kan träffas igen hoppas jag att vi kan bjuda in er hit.

Som sagt, mycket händer i branschen, och det är glädjande och viktigt när stora länder som USA prioriterar att satsa på förnyelsebar energi och framför allt på vindkraft till havs. Vi har en spännande tid framför oss och jag är glad att du vill följa vår resa.

Med dessa ord önskar jag dig en säker och solig sommar!

Peter Laurits VD

För mer information, vänligen kontakta:

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en global ledare inom flytande vindkraft till havs. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se.

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2021 kl 8,30.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted