Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

SeaTwirls delårsrapport för perioden juli - sept 2022

Väsentliga händelser under perioden (2022-07-01 - 2022-09-30)   

  • Business Sweden utser SeaTwirl till en av vinnarna i klassen Smart Energy Catalyst 2022. Titeln delas ut till de bolag som Business Sweden anser har störst möjligheter att skala upp sin affärsidé till en global nivå. (Juli)

  • SeaTwirl tecknade en avsiktsförklaring med Westcon Yards för att tillverka och installera S2x i vattnet i Norge. (September)

  • SeaTwirl publicerade ett White Paper som visade att bolagets vertikalaxlade turbiner kan placeras mycket tätare ihop och att det därmed går att få ut mer mycket energi från mindre yta i vindkraftkraftsparker. (September)
  • En forskargrupp ledd av Shinichiro Hirabayashi på Tokyo Universitet och SeaTwirl har inlett ett samarbete för att anpassa bolagets teknik till japanska förhållanden. (September)

Finansiell utveckling under perioden (2022-07-01 - 2022-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -4 662 254 kr (-1 4452 858 kr).

  • Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader och inkluderar bland annat personalkostnader.

  • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 65 932 260 kr (30 184 548 kr). Därtill kommer aktiverade kostnader för patent om 1 582 804 kr (1 582 804 kr).

  • Periodens kassaflöde uppgår till -16 799 368 kr (-9 453 777 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 29 756 578 kr (26 389 319 kr).

  • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen 99 233 359 kr (52 632 713 kr) varav periodens resultat utgjorde -4 664 586 kr.

 

VD:s kommentarer

Vindkraft är idag det snabbast växande energiproduktionslaget i Europa och det näst största fossilfria efter kärnkraft. Mer än 90 procent av den installerade kapaciteten finns på land. För att klara omställningen av energisystemet, där uppvärmning, transporter och industriella processer också ingår, måste den fossilfria elproduktionen fortsätta att byggas ut kraftigt. Med sina låga kostnader, relativt stabila produktion och stora potential för utbyggnad ses den havsbaserade vindkraften som en stor del av lösningen, vilket blir tydligt när man studerar de utbyggnadsplaner som finns både i Europa och runtom i världen. De flesta platser där vindkraftsparker planeras är samtidigt på vatten som är djupare än 60 meter, vilket innebär enorma framtida marknader för den flytande vindkraften.

Under kvartalet har vi fortsatt arbetet med att få S2x, vår 1 MW-modell, installerad i havet utanför Haugesund i Norge nästa år. Komponenterna med längre ledtider är beställda och har redan börjat produceras. Hos Elitkomposit i Uddevalla och Aston Harald på Hönö är testproduktion och produktion av blad och stag nu i full gång.

I september tecknade vi en avsiktsförklaring med Westcon Yards om tillverkning och installation av S2x. Westcon är en etablerad aktör inom offshore och att säkra ett samarbete med dem med siktet inställt på inte bara S2x, utan även på längre sikt med större turbiner, ser vi som en framgång. En av de viktigaste punkterna på vår kommersialiseringsagenda är att säkra samarbeten med leverantörer som kan stödja oss.

För även om S2x-projektet nu tar mycket fokus när det närmar sig skarp produktion, arbetar vi parallellt med utveckling av stora turbiner, upp mot 10 MW, i SX-projektet. Det arbetet fortskrider med samma noggranna fokus på tekniken som kännetecknat allt arbete vi har gjort hittills.

Gedigenheten i vårt arbete väcker nyfikenhet, inte minst inom akademin. Där meddelade vi i september ett nytt samarbete med en forskargrupp på Tokyo Universitet ledd av associate professor Shinichiro Harabayashi. De undersöker hur vår teknik kan anpassas till de ofta tyfondrabbade japanska förhållandena. Att prestigeladdade institutioner som Tokyo Universitet vill samarbeta med oss är en kvalitetsstämpel.

Med det i ryggen arbetar vi vidare med siktet inställt på de stora flytande vindkraftsparker som planeras. Vårt erbjudande till denna marknad är starkt och blir hela tiden starkare. Våra vindkraftverk är robusta, har få rörliga delar och är lätta att underhålla med mindre fartyg. Det innebär lägre krav på den kringliggande infrastrukturen, till exempel på hamnar.

Dessutom fungerar våra vertikalaxlade turbiner bättre tillsammans än horisontalaxlade turbiner. Studien från Oxford Brookes visade att vertikalaxlade turbiner kan förstärka varandras effekt när de placeras tillsammans. Därutöver visade vårt eget white paper som publicerades i september att det går att öka energidensiteten i en vindkraftspark dramatiskt med våra vertikalaxlade turbiner, upp till nära 19 MW per kvadratkilometer, vilket kan jämföras 2,65 MW per kvadratkilometer för en vanlig horisontalaxlad konfiguration.

Det är ett viktigt resultat. Vindkraftsoperatörer vill få ut så mycket elproduktion som möjligt från den tillgängliga ytan. Att ha en tätt byggd vindkraftspark sänker kostnader för kablar, förankring och i förlängningen även för underhåll. Därutöver förs det diskussioner i flera länder om att öka kraven på energidensitet så att områden känsligt marint liv besparas från utbyggnad.

Allt detta gör att många nu med stort intresse följer vår resa där det första steget är ett lyckosamt genomförande av S2x-projektet. Vi har spännande tider framför oss.

Peter Laurits, VD 

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt energi tech bolag inom vindkraft med visionen att bli en världsledande leverantör till flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Detta är viktiga förutsättningar för att minska kostnaderna vid produktion av energi. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se.

 Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2022 klockan 08:30.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted