Delårsrapport för perioden 20.03.01-20.05.31

Väsentliga händelser under perioden (2020-03-01-2020-05-31)

- SeaTwirl och Crest Consultants AB i Brasilien-samarbete

- SeaTwirl gör styrelseförändringar, två nya ledamöter och en suppleant väljs in i styrelsen

- SeaTwirl presenterar LCOE-estimeringar för SeaTwirl S2 och Norge väljs som testplats för SeaTwirl S2

- SeaTwirl utser tidigare vice styrelseordförande Peter Laurits till ny VD

- SeaTwirl beviljas tillväxtlån på 1 Mkr från Almi

- SeaTwirl utger teckningsoptioner till nyckelpersoner inom bolaget

- SeaTwirl får flera patent i USA

- SeaTwirl har förstärkt organisationen med Mats Hult (CFO) och Jonas Boström (CTO)

Väsentliga händelser efter perioden (2020-06-01-)

- För att utveckla verksamheten och förstärka organisationen inför kapitalisering senare under 2020, har bolaget tagit ett närståendelån från huvudägaren Knut Claesson. Vindkraftverket SeaTwirl S2 beräknas ligga i havet år 2022.

Finansiell utveckling under perioden (2020-03-01-2020-05-31)

- Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -2 296 471 kr (-1 190 212). Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader inkluderande bland annat personal- och konsultkostnader.

- Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 17 880 316 kr

(17 250 449), därtill kommer kostnader för patent om 1 177 406 kr (1 061 245).

- Periodens kassaflöde uppgår till -3 333 207 kr (-2 007 461). Likvida medel uppgick på balansdagen till 1 718 713 kr.

- Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 11 634 001 kr (19 766 771) varav periodens resultat utgjorde -2 296 471 kr (-1 196 657). Bortsett från periodens resultat och omföring inom Eget kapital avseende Fond för utvecklingsutgifter har inga poster påverkat det egna kapitalet under tredje kvartalet.

Resultat för räkenskapsårets första nio månader (2019-09-01-2020-05-31)

- Resultat blev -5 100 867 kr (-3 980 835)

VD:s kommentarer
Det har varit en intensiv vår för SeaTwirl. I våra nya lokaler har vi fortsatt att förstärka vår organisation med fler ingenjörer i syfte att bygga ett internt kompetenscenter för offshoreteknik. Vi har samtidigt stärkt våra administrativa funktioner.

I april gick jag själv från rollen som vice ordförande till VD för att komma närmare verksamheten. Som nytillträdd VD ser jag verkligen fram emot att tillsammans med mina medarbetare fokusera på uppgiften. Vi har dessutom förstärkt ledningsgruppen med Mats Hult som CFO och Jonas Boström som CTO. Vi bygger bolaget för att vara redo att växa och ta nya steg.

Och steget som vi nu står inför är viktigt och omfattande: att trovärdigt attrahera kapital för att bygga SeaTwirl S2, vårt 1MWs flytande vindkraftverk. För att ge oss tiden att förbereda detta på bästa sätt tackade vi ja till ett erbjudande om ett kortfristigt lån från vår huvudägare Knut Claesson.

Det ger oss möjligheten att utveckla en välplanerad process och kostnadseffektiv plan. Vi kan förstärka vår organisation och förbereda oss på att ta in en större emission framöver. Den extra projekttiden låter oss också systematisera och optimera produktions-och installationsprocesserna, vilket innebär att vi effektiviserar framtagandet och minskar ledtiderna för framtida större vindkraftverk.

Även om Covid-19 har förändrat förutsättningarna för många marknader och bolag har vi på SeaTwirl fortsatt arbeta strukturerat enligt vår projektplan. Intresset för bolaget och vår produkt är fortsatt mycket högt. Som generalsekreteraren för det internationella energiorganet IEA, Fatih Birol, skrev i sin väldigt ambitiösa vindkraftsrapport så är den tekniska potentialen för havsbaserad vindkraft i det närmaste obegränsad. Det är upp till oss i branschen att ta fram de tekniska lösningarna som kan svara upp mot det.

Nyckeln är, som i alla energisammanhang, låga kostnader. SeaTwirl har från grunden designats för att klara havets utmaningar och för att i varje led, från installation till underhåll, sänka kostnaderna. I april publicerade vi tredje parts-estimeringar som visar på lägre kostnader än för konkurrenter och en mycket konkurrenskraftig LCOE-nivå för tekniken vi utvecklar. Samtidigt meddelades att vi förhandlar om en koncessionsplats för att testa S2 i Norge.

De yttre förutsättningarna är pandemin till trots fortsatt goda. Samhällets vilja att fortsätta stödja omställningen till förnyelsebar energi märks både inom politiken, bland annat i EU-kommissionens gröna återhämtningsstrategi, och inom näringslivet, där stora investerare skärper sina klimatkrav. För oss på SeaTwirl som har en teknik som är en del av lösningen så ser framtiden ljus ut och vi jobbar systematiskt för att steg för steg ta oss vidare.

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer +46 8 5030 1550 eller e-post [email protected].

Bolagets rapporter kan laddas ner här: https://seatwirl.com/sv/for-investerare/finansiella-rapporter-dokument-och-kalender/

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juli 2020 klockan 08.00.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted