Delårsrapport för perioden 19.12.01-20.02.29

Väsentliga händelser under perioden (2019-12-01-2020-02-29)

- Gabriel Strängberg, VD sedan 2013, lämnar bolaget

- Peter Schou anställs som interims-VD

- SeaTwirl går inte vidare med avsiktsförklaringen med Colruyt Group och NorSea Group och aviserar avsikten att ta in kapital genom nyemissioner och bidrag

- Årsstämma hålls i Göteborg

Väsentliga händelser efter perioden (2020-03-01-)

- Extra bolagsstämma hålls där två nya ledamöter, Klementina Österberg och Dan Friberg, och en suppleant, Knut Claesson, väljs in i styrelsen

- Ordförande Jens Tommerup engageras operativt i bolagets nya rådgivande grupp och lämnar därmed styrelsen

- Klementina Österberg väljs till ny ordförande

Finansiell utveckling under perioden (2019-12-01-2020-02-29)

- Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -1 183 514 kr (-1 119 186). Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader inkluderande bland annat personalkostnader.

- Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 17 749 094 kr

(16 920 792), därtill kommer kostnader för patent om 1 110 261 kr (819 679).

- Periodens kassaflöde uppgår till -2 691 304 kr (-2 467 610). Likvida medel uppgick på balansdagen till 6 551 649 kr (5 051 920).

- Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 14 713 367 kr (20 963 429) varav periodens resultat utgjorde -1 184 724 kr (-1 119 242). Inga andra förändringar bortsett från periodens resultat och omföring till Fond för utvecklingsutgifter har påverkat det egna kapitalet under första kvartalet.

Resultat för räkenskapsårets första halvår (2019-09-01-2020-02-29)

- Årets resultat blev -2 554 069 kr (-2 784 178)

VD:s kommentarer
Jag vill börja med att hälsa alla - aktieägare, medarbetare, samarbetspartners, leverantörer och alla andra - varmt välkomna till denna delårsrapport för SeaTwirl.

Våra huvudsakliga mål inom SeaTwirl i dagsläget är att få ut en 1 MW version av det flytande havsbaserade vindkraftverket i havet och etablera oss på den globala marknaden.

Det är en relativt ny marknad men redan nu finns det aktörer som är i stort behov av lösningar som SeaTwirls. Arbetet med att nå dit fortgår enligt plan. Vi har till vårt dedikerade team anställt tre nya ingenjörer till S2-teamet, som oförtrutet jobbar vidare med att skala upp och få S2 i havet. Coronaviruset präglar såklart vår vardag och vi är noga med att följa myndigheternas rekommendationer, men vår verksamhet påverkas bara i begränsad omfattning. Vi kan göra vårt arbete även på distans och har dagliga videoavstämningar med alla i teamet.

Vi fortsätter även med det strategiska arbetet att bygga vår patentportfölj. Under perioden har vi erhållit ytterligare patent i både Europa och USA. Det är glädjande, liksom Brasilien-samarbetet med Crest Consultants och det, förvisso mindre, stöd som vi erhöll för det. Vi fortsätter att se ett stort intresse för vår teknik och förnyelsebar energi ute på marknaden. I februari meddelade vi att styrelsen beslutat att inte gå vidare med avsiktsförklaringen som vi tecknade med Colruyt Group och Norsea Group i april i fjol.

Finansieringen av S2-projektet fram till installation samt framtagandet och genomförandet av en kommersialiseringsstrategi ska istället ske genom en kombination av emissioner och bidrag. Det formella beslutet att ge styrelsen bemyndigande att genomföra emissioner togs på en extrastämma den 8 april. Bedömningen är att denna finansieringslösning kommer att positionera SeaTwirl ännu bättre för att dra nytta av det stora intresset som finns för förnyelsebar energi och bolagets teknik. Samarbetet med Colruyt och Norsea under det senaste året har stärkt vår tro på teknologiplattformen och vi har för avsikt att fortsätta samarbeta.

På årsstämman, som hölls i februari, restes frågan om möjligheten att anordna en teknikdag för våra aktieägare, där vi mer i detalj går igenom vår teknologi. Jag kan bekräfta att vi förbereder den dagen i skrivande stund och en inbjudan kommer att gå ut i april för ett möte framåt sommaren. Förhoppningsvis kommer vi att få hålla ett sådant möte i rådande corona-tider, annars får vi ta det efter sommaren. Om inte förr, hoppas jag att få träffa så många som möjligt av er aktieägare då.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Schou, interims-VD
Telefon: +46 76 938 5051
E-post: [email protected]

Klementina Österberg, styrelseordförande
Telefon: +46 70 440 1190
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer +46 8 5030 1550 eller e-post [email protected].

Bolagets rapporter kan laddas ner här: https://seatwirl.com/sv/for-investerare/finansiella-rapporter-dokument-och-kalender/

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2020, klockan 08:00.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted