SeaTwirls huvudägare lämnar sina aktier i gåva till närstående stiftelse

Vindkraftbolaget SeaTwirl meddelar att Bolagets huvudägare, Knut Claesson, lämnar hela sitt aktieinnehav i gåva till en av honom och hans hustru 2018 bildad allmännyttig stiftelse, Knut Claessons och Caroline von Otter-Claessons Stiftelse, org.nr. 802481-1807, ("Stiftelsen"). Transaktionen innebär att 596 666 aktier, motsvarande 33,5 % av ägandet och rösterna, har överlåtits som gåva till Stiftelsen per dagens datum.

Knut Claesson har varit delägare i SeaTwirl sedan 2014, innehade aktierna vid Bolagets börsintroduktion den 22 december 2016 och har därefter varken sålt eller köpt aktier i Bolaget.

1975 disputerade Knut Claesson på Chalmers Tekniska Högskola och efter olika befattningar på Munters AB, grundade han 1985 Corroventa Avfuktning AB, som är ett bolag specialiserat på utveckling, tillverkning och försäljning av produkter för torkning av fukt-och vattenskador. Corroventa försåldes 2007 varefter Knut Claesson varit engagerad i entreprenörskap bl.a. på Chalmers och Högskolan i Jönköping.

Stiftelsens tillgångar består enbart av medel som grundarna tillskjutit och kommer att tillföra Stiftelsen. Stiftelsen kan inte mottaga gåvor eller donationer från annat håll.

Avsikten är att Stiftelsen skall ge förutsättningar för en mycket långsiktig förvaltning av de medel och tillgångar som stiftarna överlåtit på Stiftelsen. Överlåtelsen av aktierna i SeaTwirl är en del av denna långsiktiga strategi. Styrelsen består, förutom av Knut Claesson (ordförande) och Caroline von Otter-Claesson (vice ordförande) av personer som grundarna känner väl.

Stiftelsens ändamål är främst att stödja vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap och utveckling främjas men även att främja utbildning, ungdomsverksamhet, idrott (företrädesvis handikappidrott), barns och äldres hälsa, kultur, naturvård och liknande aktiviteter av allmännyttig karaktär.

Eftersom aktieinnehavet 33,5% överstiger tre tiondelar av röstetalet har Knut Claesson den 10 december 2019 inlämnat en framställning till Aktiemarknadsnämnden om dispens från budplikt. Aktiemarknadsnämndens uttalande och beslut att överföringen av aktier i SeaTwirl AB inte utlöser budplikt kommer att offentliggöras på nämndens hemsida så snart som gåvan blivit allmänt känd. Knut Claesson är styrelsesuppleant i SeaTwirl sedan 2020 och har i denna egenskap insynsrapporterat transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Malcolm Wiberg, Ordförande SeaTwirl
Telefon: +46 76 617 09 10
E-post: malcolm.wiberg@westerberg.com

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på:
www.seatwirl.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer
+46 8 5030 1550 och på e-post
ca@mangold.se.


SeaTwirls huvudägare lämnar sina aktier i gåva till närstående stiftelse

Vindkraftbolaget SeaTwirl meddelar att Bolagets huvudägare, Knut Claesson, lämnar hela sitt aktieinnehav i gåva till en av honom och hans hustru 2018 bildad allmännyttig stiftelse, Knut Claessons och Caroline von Otter-Claessons Stiftelse, org.nr. 802481-1807, ("Stiftelsen"). Transaktionen innebär att 596 666 aktier, motsvarande 33,5 % av ägandet och rösterna, har överlåtits som gåva till Stiftelsen per dagens datum.


SeaTwirl tecknar två långsiktiga samarbetsavtal

Vindkraftsbolaget SeaTwirl har tecknat letters of intent (LOI) med två specialistbolag för utveckling och tillverkning av kompositdelar till stag och blad, och kullagerlösning till bolagets vindkraftverk vid namn S2. Avsikten är att tillsammans ta fram kostnadseffektiva och robusta lösningar för S2 och att ingå långsiktiga samarbetsavtal.


SeaTwirl meddelar att bokslutskommuniké för 2019/2020 tidigareläggs

Vindkraftsbolaget SeaTwirl meddelar härmed att publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för perioden september 2019 - augusti 2020 kommer tidigareläggas till den 2 oktober istället för 30 oktober som tidigare angivits i bolagets finansiella kalender.


Kommuniké från extra bolagsstämma i SeaTwirl

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB (publ) höll idag den 31 juli 2020 extra bolagsstämma i Göteborg. Följande huvudsakliga beslut fattades.


Information avseende SolvInvests innehav i SeaTwirl

Vindkraftsbolaget SeaTwirl meddelar att en av Bolagets större delägare, SolvInvest, har i samband med en ägarförändring avyttrat cirka en tredjedel av sitt innehav till en av SolvInvests egna delägare. Det innebär att SolvInvest flaggar för att de har passerat 5%-gränsen. Ägarförändringen har skett vid en pensionsavgång, där delägarna av SolvInvest har delat på sina tillgångar.


Kallelse till extra bolagsstämma i SeaTwirl

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ), org.nr 556890-1135 ("SeaTwirl" eller "Bolaget") kallas till extra bolagsstämma fredagen den 31 juli 2020 kl. 14:00 i SeaTwirls lokaler Lilla Bommen 2, 411 04 Göteborg. Insläpp och registrering startar kl. 13:45.


SeaTwirl lånar mer pengar från huvudägaren och Valberedningen föreslår ny ordförande

Vindkraftsbolaget SeaTwirl kallar till Extra Bolagsstämma där en enig Valberedning föreslår till bolagets ägare val av en ny ordförande, Malcolm Wiberg. Malcolm Wiberg är advokat med bred erfarenhet och en affärsinriktad profil. För att kunna förbereda en nyemission och samtidigt fortsätta utvecklingsarbetet av projektet S2, önskar styrelsen och bolagsledningen en utökning av närståendelånet från huvudägaren Knut Claesson.


Information med anledning av att SeaTwirl placerats på observationslistan

Vindkraftsbolaget SeaTwirl blev av Nasdaq placerat på observationslistan vid kl 16.20 på fredagen. Styrelsen för SeaTwirl vill med anledning av detta delge väsentlig information.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted