SeaTwirls delårsrapport för perioden december 2020 - februari 2021

Delårsrapport för kvartal 2 år 2020-2021, avser perioden december till februari.

Väsentliga händelser under perioden (2020-12-01 - 2021-02-28)

· SeaTwirl beviljas patent på ett delningsbart vindkraftverk av det japanska patentverket.

· SeaTwirl samarbetar med Solvina som under perioden börjat utveckla, optimera och implementera styrsystemet för SeaTwirl S2.

· SeaTwirl samarbetar med TechTribe som under perioden startat arbetet med elkonstruktionen av generatorhuset för SeaTwirl S2.

· SeaTwirl höll årsstämma den 24/2.

· SeaTwirl gör styrelseförändringar, där ny styrelseledamot i Fredrik Östbye tillsätts.

Finansiell utveckling under perioden (2020-12-01 - 2021-02-28)

· Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -1 340 017 kr (-1 183 514 kr).

· Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader och inkluderande bland annat personalkostnader.

· Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 23 078 814 kr (17 749 094 kr). Därtill kommer aktiverade kostnader för patent om 1 582 804 kr (1 110 261 kr).

· Periodens kassaflöde uppgår till 45 558 685 kr (-2 691 304 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 48 178 795 kr (6 551 649 kr). Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 46,7 MSEK, vilket informerades om den 27 november.

· Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 53 568 014 kr (14 713 367 kr) varav periodens resultat utgjorde -1 503 565 kr (-1 184 724 kr).

VD:s kommentarer

SeaTwirls mål är att installera nästa generation vindkraftverk, SeaTwirl S2, 1 MW i havet under 2022 och ta nästa steg i att etablera vår innovativa teknik på den globala marknaden. Men vår målsättning slutar inte där, vår vision sträcker sig mycket längre än så. Vi ser flera potentiella marknader och applikationsområden där vår innovativa energilösning kommer att vara mycket attraktiv. Som i framtidens flytande vindkraftsparker, men även till nischade marknader såsom öar och andra avlägsna platser samt fiskodlingar.

Arbetet med SeaTwirl S2 går enligt plan och det senaste året har den tekniska utvecklingen tagits till en helt ny nivå. Diskussioner, simuleringar och beräkningar har gett oss de svar vi letar efter och

stärkt oss i vetskapen om att vi är på rätt väg. Det känns fantastiskt att öppna 2021 med att påbörja den initiala produktionen av SeaTwirl S2 tillsammans med våra leverantörer.

Det händer otroligt mycket inom området förnybar energi just nu. Stora länder som Japan strävar efter att bli koldioxidneutrala till 2050 och USA investerar i en koldioxidneutral energisektor 2035. EU-kommissionen talar om miljardinvesteringar och det är glädjande att se Europa bana väg.

Covid-19 präglar vår vardag och vi är noga med att följa rekommendationerna. Verksamheten har påverkats i begränsad omfattning och vi har lyckats fortsätta arbetet på ett strukturerat sätt efter vår planerade tidsplan.

Under perioden har vi fortsatt med det strategiska arbetet att bygga vår patentportfölj. I februari beviljades patent på ett delningsbart vindkraftverk av det japanska patentverket, där vi sedan tidigare beviljats samma patent i Sverige, USA, Kina och Europa. Japan har bra vattendjup och stora städer längs med kusterna vilket utgör en intressant marknad för vår flytande vindturbin, framför allt då Japan satt tydliga klimatmål. Genom att skydda våra tekniska lösningar som gör vindkraftverken billigare att bygga och underhålla stärker vi vår marknadsposition.

På årsstämman tackade vi Pontus Ryd för fem goda år i styrelsen och välkomnade Fredrik Östbye. Fredrik är en serie-entreprenör som realiserat flera framgångsrika företag varav två har blivit uppköpta av stora bolag. Han är i grunden en ingenjör som drivs av hur teknik kan skapa hållbarhet, men har under sin resa framför allt skapat team, strategier, partnerskap och affärsmodeller som tagit de bolag han engagerat sig i framåt.

SeaTwirl har initierat en tydlig övergång från att vara ett innovativt utvecklingsföretag till ett företag som levererar innovativa energilösningar. Vi har en spännande tid framför oss och jag är glad att du vill följa vår resa!

Peter Laurits, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Malcolm Wiberg, Ordförande SeaTwirl
Telefon: +46 76 617 09 10
E-post: malcolm.wiberg@westerberg.com

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: peter.laurits@seatwirl.com

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en global ledare inom flytande vindkraft till havs. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och ca@mangold.se.

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2021 kl 8,30.

Kallelse till extra bolagsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ), org.nr 556890-1135 ("SeaTwirl" eller "Bolaget") kallas till extra bolagsstämma den 19 juli 2021.


SeaTwirl föreslår en riktad nyemission om 3,3 miljoner SEK.

Styrelsen för SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") meddelar idag den 16 juni om förslag på en riktad emission till den ny föreslagna styrelseledamoten Lars Tenerz. Ett separat pressmeddelande med kallelse till extra bolagsstämma kommer publiceras inom de närmaste dagarna.


SeaTwirls vice styrelseordförande Dan Friberg blir ny styrelseordförande.

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB meddelar idag den 26 maj 2021 att vice styrelseordförande Dan Friberg tar över ordförandeklubban då Malcolm Wiberg på egen begäran kliver av sitt uppdrag som styrelseordförande.


SeaTwirls Teckningsoptioner av serie TO1 tecknades till 96,77 procent och SeaTwirl AB tillförs 8,3 MSEK.

SeaTwirl AB meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission under det fjärde kvartalet år 2020. Totalt nyttjades 86 099 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 96,77 procent av utstående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 86 099 aktier till en teckningskurs om 96,37 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs SeaTwirl cirka 8,3 MSEK före emissionskostnader.


SeaTwirl ABs styrelse, ledning och stiftelsen utnyttjar teckningsoptioner av serie TO1 för 3 290 000 SEK

Ledamöter i styrelsen, medlemmar av ledningen i SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") samt Knut Claessons och Caroline von Otter-Claessons stiftelse har utnyttjat teckningsoptioner av serie TO1. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1 påbörjades den 6 april 2021 och pågår fram till och med den 20 april 2021.


SeaTwirls delårsrapport för perioden december 2020 - februari 2021

Delårsrapport för kvartal 2 år 2020-2021, avser perioden december till februari.


Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO1 i SeaTwirl AB är idag, den 13 april 2021

Idag, den 13 april 2021, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO1 i SeaTwirl AB ("SeaTwirl" eller "Bolaget"). Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO1 pågår till och med den 20 april 2021. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i SeaTwirl. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO1 är 96,37 SEK per aktie.


Teckningsperioden av teckningsoptioner av serie TO1 inleds idag den 6 april 2021

Idag, den 6 april 2021, inleds teckningsperioden av de teckningsoptioner av serie TO1 som emitterades i samband med SeaTwirl AB:s ("SeaTwirl" eller "Bolaget") företrädesemission under det fjärde kvartalet 2020. Teckningsperioden pågår fram till den 20 april 2021. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 96,37 SEK per aktie, som kommunicerades den 30 mars 2021. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 8,6 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 20 april 2021, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 13 april 2021.


Rättelse av information om teckningskurs i pressmeddelande från den 30 mars 2021.

SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") offentliggjorde den 30 mars 2021 utfallet av teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1. I pressmeddelandet framgick att teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i SeaTwirl AB (publ) fastställts till 96,21 SEK, vilket inte stämmer. Korrekt information är att teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 fastställts till 96,37 då den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 137,67 SEK.


Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i SeaTwirl AB (publ) har fastställts till 96,21 SEK och teckningsperioden inleds den 6 april 2021

SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") slutförde under fjärde kvartalet 2020 en företrädesemission av s.k. units. En (1) unit bestod av åtta (8) nyemitterade B-aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO1 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 16 mars 2021 till och med den 29 mars 2021, dock inte lägre än 1 SEK och inte högre än 115,00 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 137,45 SEK och således är teckningskursen fastställd till 96,21 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1 pågår från och med den 6 april 2021 till och med den 20 april 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted