Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

SeaTwirl utser Johan Sandberg till ny VD

SeaTwirl har utsett Johan Sandberg, veteran inom den havsbaserad vindkraftsindustrin, till ny VD. Han tillträder senast den 1 mars 2023.

"Jag är väldig nöjd med att vi har rekryterat Johan Sandberg som ny VD för SeaTwirl. Han har bred erfarenhet från olika kommersiella och tekniska roller inom den havsbaserade vindkraftsindustrin och kommer att bidra med sin förståelse för marknaden, sina djuplodande ämneskunskaper och det internationella kontaktnätverk inom flytande vindkraft som han har samlat på sig från sina tidigare roller. Han är också en energisk och inspirerande ledare, vilket vi värdesätter", säger Dan Friberg, ordförande för styrelsen.

Johan Sandberg har arbetat inom havsbaserad vindkraft med ett särskilt fokus på tekniken för flytande vindkraftsturbiner sedan 2008 då han inledde sin karriär på klassningssällskapet DNV. Hans breda expertis sträcker sig från designstandarder och försörjningskedjor till operativ verksamhet och policy. På DNV hade han ansvar för de globala rådgivningstjänsterna inom havsbaserad förnyelsebar energi och ansvarade för framtagandet av de första designstandarderna för flytande vindkraft och av de enda globala riktlinjerna för att integrera havsbaserad vindkraft med olje- och gasplattformar. Sedan 2019 har han varit Chef för Affärsutveckling inom flytande vindkraft för Aker Solutions, Aker Offshore och Freja Offshore.

"Just nu ser vi kraften i den brutala energikris som drivs av energisäkerhet, kostnader och klimatförändringar. Jag har under flera år sagt att vi måste våga tänka stora okonventionella tankar för att lösa den och genom att börja på SeaTwirl ämnar jag leva upp det", säger Johan Sandberg, inkommande VD för SeaTwirl och fortsätter:

"Teamet på SeaTwirl har verkligen tänkt utanför boxen och utvecklat en vertikalaxlad vindturbin på ett roterande flytelement. Det är en teknik som kan spela en väldigt viktig roll i framtidens energilandskap. Vi har en otroligt spännande resa framför oss då vi ska bevisa och kommersialisera vår teknik i god tid före 2030. Jag ser verkligen fram emot att komma igång."

Nuvarande VD Peter Laurits kommer att stanna kvar som VD till Johan tillträder och stötta honom under en övergångsperiod innan han tar en annan roll på bolaget.

"Då SeaTwirl är på väg in i en viktig period med kommersialisering på en global marknad kände vi att vi behövde få in någon med lång erfarenhet inom flytande havsbaserad vindkraft. I Johan Sandberg har vi hittat den perfekta kandidaten", säger Peter Laurits, utgående VD för SeaTwirl.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt energi tech bolag inom vindkraft med visionen att bli en världsledande leverantör till flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Detta är viktiga förutsättningar för att minska kostnaderna vid produktion av energi. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa enhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: https://seatwirl.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2022 klockan 08:45 CET.

Nerladdningsbara filer

Koncessionen i Norge har vunnit laga kraft

Den norska myndigheten Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har avslagit ett överklagande av koncessionen för SeaTwirl S2x i Norge. Beslutet går därmed inte längre att överklaga och SeaTwirl har nu möjlighet att fortsätta projekteringen och installationen av prototypen S2x.


SeaTwirl offentliggör utfall i företrädesemissionen

Styrelsen i SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 24 november 2022 ("Företrädesemissionen").SeaTwirl offentliggör prospekt

SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt med anledning av företrädesemissionen om högst 1 613 429 units, motsvarande 1 613 429 aktier och 1 613 429 teckningsoptioner av serie TO3, vilken offentliggjordes av Bolaget den 24 november 2022.


Kommuniké från extra bolagsstämma i SeaTwirl AB (publ) den 22 december

Extra bolagsstämma i SeaTwirl AB (publ) ägde rum den 22 december 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. Samtliga beslut fattades i enlighet med de förslag som tidigare har offentliggjorts genom kallelsen till stämman. Nedan presenteras en sammanfattning avseende de huvudsakliga beslut som fattades på den extra bolagsstämman. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.seatwirl.com.


Kallelse till extra bolagsstämma i SeaTwirl AB (PUBL)

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ), org.nr 556890-1135, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 december 2022. Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 december 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.


Valberedningen föreslår att Mike Anderson väljs in som ny ledamot i SeaTwirls styrelse

Vindkraftsveteranen Mike Anderson har av valberedningen nominerats som ny ledamot av SeaTwirls styrelse.


The nomination committee proposes that Dr Mike Anderson be elected as new member of the board of directors in SeaTwirl

Wind industry veteran Dr Mike Anderson has been nominated by the nomination committee as new member of SeaTwirl's board of directors.
SeaTwirl beslutar om företrädesemission av units om cirka 64,5 MSEK

Styrelsen i SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 maj 2022, beslutat om en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om initialt cirka 64,5 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas till cirka 60,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.


SeaTwirl får finansiering på 50,4 MSEK från Energimyndigheten

SeaTwirl har vunnit en utlysning om stöd för "Större pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning" från Energimyndigheten. Stödet uppgår till 50,4 MSEK.


SeaTwirl gets 50.4 MSEK financing from the Swedish Energy Agency

SeaTwirl has been awarded a grant for "Larger pilot and demonstration projects for energy and climate change transition" from the Swedish Energy Agency. The grant amounts to 50.4 MSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted