SeaTwirl satsar på att skala upp och gå mot kommersialisering för flytande vindkraftsparker, tidsplan för installering av S2 i Norge förlängs

SeaTwirl lägger fram en uppdaterad vision med ett klart och tydligt fokus på flytande vindkraftsparker. En ny strategisk plan har tagits fram som accelererar kommersialiseringen av SeaTwirls teknik för denna marknad. I samband med det kommer bolaget att under hösten genomföra en företrädesemission.

· Ett strategiskt arbete i styrelse och ledning har lett fram till en tydlig vision: att bli en ledande leverantör av flytande vindkraftverk till vindkraftsparker

· En strategisk plan är framtagen för att så snabbt som möjligt kommersialisera SeaTwirls teknik för flytande vindkraftverk till vindkraftsparker

· Allt utvecklingsarbete och den initiala produktionen av vindkraftverket S2 har gett värdefulla svar till bolaget, svar som används vid kommande uppskalning av tekniken mot större verk

· Bolaget kommer, som tidigare kommunicerat, att genomföra en företrädesemission under hösten

· Det långfristiga lånet från huvudägarna har förlängts till 31 december 2021


Stora investeringar i havsbaserad vindkraft
Det brådskande behovet att tackla klimatförändringarna driver på den väldigt snabba utvecklingen inom branschen för förnyelsebar energi. För att klara klimatutmaningen har ökad elektrifiering och utfasning av koldioxid från elproduktionen pekats ut som nyckelområden. Det innebär att stora investeringar kommer att göras i havsbaserad vindkraft de kommande årtiondena.

Intensivt strategiarbete
I samband med att SeaTwirls styrelse har tagit ombord nya styrelsemedlemmar under det senaste året har ett intensivt strategiarbete genomförts. Utöver den snabba utvecklingen i branschen har bland annat forskningsrapporten från Oxford Brookes University, som teoretiskt visar att vertikalaxlade vindkraftverk blir mer effektiva i vindkraftsparker, och ställda i par kan effektiviteten öka med upp till 15%. Detta har gett styrelsen en än tydligare riktning i strategiarbetet. Att utvinna mer energi på en mindre yta anser bolaget är en tydlig framgångsfaktor.

Slutsatsen är en ny, mer fokuserad och tydligare vision för bolaget: att bli en världsledande leverantör till flytande vindkraftsparker.

- Takten i utbyggnaden av havsbaserad vindkraft bara ökar och det kommer röra sig om allt större volymer och storlekar på verken. Vi har en unik design som har förutsättningar att kunna ge en lägre produktionskostnad av energi än vad som hittills funnits på marknaden, och har därför beslutat att fokusera på att så snabbt som möjligt kommersialisera bolaget med fokus på vindkraftverk för flytande vindkraftsparker, säger vd Peter Laurits.

Vindkraftverk i storlek 1-4 MW för applikationer till ögrupper, fiskodlingar eller andra industriella applikationer, kan fortsatt vara intressant, om det påskyndar processen att tillverka produkter som är relevanta för stora vindkraftsparker.

Värdefullt arbete har gjorts
Arbetet som har gjorts med simuleringar, beräkningar och in-house-tester i samband med S2 har gett de svar som sökts. Senaste året har varit otroligt produktivt för bolaget. Viktiga delar av S2 verket har kommit långt i produktionsprocessen tillsammans med bolagets starka partners och underleverantörer, såsom exempelvis turbinens blad och styrelektronik. Nu kommer bolaget utföra prover och tester på dessa delar. Vilket kommer att ge värdefull input i arbetet med att skala upp konstruktionen.

Försenad installation
Eftersom bolaget fortfarande väntar på att få koncessionen i Norge godkänd, kommer tidsplanen att installera S2 under 2022 förskjutas. Detta då installation under sen höst och vinter inte är lämplig.

- Vi kan inte påverka ansökningsprocessen mer än att, tillsammans med våra kompetenta partners i Norge, så snabbt och professionellt som möjligt agera vart efter nya frågor uppkommer. Vi utnyttjar tiden till att titta på hur vi kan effektivisera vår design med stort fokus på hur vi ska skala upp den.

Väl genomtänkt plan
Från dialogerna som förs med potentiella kunder kommer bolaget att ta in synpunkter och önskemål på önskad prestanda och konfiguration. Detta kommer tillsammans med ytterligare testdata från prototypen S1 och S2 att bli värdefull input i de fortsatta utvecklings-och testarbetet på vägen mot storskaliga vindkraftsparker.

SeaTwirl planerar att under hösten göra en kapitalisering av bolaget för att finansiera genomförandet av nästa fas i den strategiska plan som tagits fram för att verkställa visionen.

- Att successivt öka storleken på våra verk är vår valda strategi. Det arbete vi har lagt ner hittills har varit väldigt värdefull, nu vet vi internt att vi kan bygga ett verk av S2 (1 MW) storlek. Med vårt skärpta fokus kommer vi att styra arbetet helt mot att så snabbt som möjligt kommersialisera tekniken med fokus på flytande vindkraftsparker. Vi har en väl genomtänkt plan för hur de pengar som vi nu tar in ska användas för att påskynda resan, säger vd Peter Laurits.

Ansvariga parter
Informationen i detta pressmeddelande utgör insiderinformation som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen skickade, genom nedan kontaktpersons försorg, för publicering vid den tidpunkt som anges av företagets nyhetsdistributör, Bequoted, vid publicering av detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en global ledare inom flytande vindkraft till havs. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].

Kommuniké från årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Årsstämma i SeaTwirl AB (publ) ägde rum tisdagen den 17 maj 2022 i Göteborg. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.seatwirl.com. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. SeaTwirl publicerar årsredovisningen för 2020/2021

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB (publ) publicerar årsredovisning för perioden 2020.09.01-2021.12.31 (16 månader). Årsredovisningen finns nu att läsa på Bolagets hemsida.   


Kallelse till årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ) org.nr 556890-1135, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022, kl 14:00 i konferenslokal Götheborg, Lilla Bommen 1, Göteborg. Insläpp och registrering sker från kl. 13:30. Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ) org.nr 556890-1135, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022, kl 14:00 i konferenslokal Götheborg, Lilla Bommen 1, Göteborg. Insläpp och registrering sker från kl. 13:30.


SeaTwirl obtains approved concession in Norway

Wind power company SeaTwirl has obtained an approved concession for installation of the Company's S2x floating wind turbine in Bokn Municipality, Norway. The approval marks an important milestone for the Company.


SeaTwirl erhåller godkänd koncession i Norge

Vindkraftsbolaget SeaTwirl har erhållit godkänd koncession för installation av Bolagets flytande vindkraftverk S2x i Bokn kommun, Norge. Godkännandet är en viktig milstolpe för Bolaget.


Valberedning utsedd inför SeaTwirl årsstämma 2022

Valberedningens ledamöter inför SeaTwirls årsstämma 2022 har nu utsetts.


SeaTwirl publicerar bokslutskommuniké för 2020/2021

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för perioden 2020.09.01-2021.12.31 (16 månader)


SeaTwirl redovisar resultat av tanktester utförda hos SSPA

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB utförde under november olika tester hos SSPA (Statens Skeppsprovningsanstalt).


SeaTwirl reports on results of tank tests conducted at SSPA

Wind power company SeaTwirl AB conducted various tests in November at SSPA (Swedish State Shipbuilding Experimental Tank).


Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2

I november 2021 genomförde SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") en företrädesemission av units som blev övertecknad. Första dag för handel med de teckningsoptioner av serie TO2 som emitteras som en del av företrädesemissionen på Nasdaq First North Growth Market är den 17 december 2021. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2 är den 7 juni 2022. Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer handlas under kortnamnet STW TO2.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted