SeaTwirl satsar på att skala upp och gå mot kommersialisering för flytande vindkraftsparker, tidsplan för installering av S2 i Norge förlängs

SeaTwirl lägger fram en uppdaterad vision med ett klart och tydligt fokus på flytande vindkraftsparker. En ny strategisk plan har tagits fram som accelererar kommersialiseringen av SeaTwirls teknik för denna marknad. I samband med det kommer bolaget att under hösten genomföra en företrädesemission.

· Ett strategiskt arbete i styrelse och ledning har lett fram till en tydlig vision: att bli en ledande leverantör av flytande vindkraftverk till vindkraftsparker

· En strategisk plan är framtagen för att så snabbt som möjligt kommersialisera SeaTwirls teknik för flytande vindkraftverk till vindkraftsparker

· Allt utvecklingsarbete och den initiala produktionen av vindkraftverket S2 har gett värdefulla svar till bolaget, svar som används vid kommande uppskalning av tekniken mot större verk

· Bolaget kommer, som tidigare kommunicerat, att genomföra en företrädesemission under hösten

· Det långfristiga lånet från huvudägarna har förlängts till 31 december 2021


Stora investeringar i havsbaserad vindkraft
Det brådskande behovet att tackla klimatförändringarna driver på den väldigt snabba utvecklingen inom branschen för förnyelsebar energi. För att klara klimatutmaningen har ökad elektrifiering och utfasning av koldioxid från elproduktionen pekats ut som nyckelområden. Det innebär att stora investeringar kommer att göras i havsbaserad vindkraft de kommande årtiondena.

Intensivt strategiarbete
I samband med att SeaTwirls styrelse har tagit ombord nya styrelsemedlemmar under det senaste året har ett intensivt strategiarbete genomförts. Utöver den snabba utvecklingen i branschen har bland annat forskningsrapporten från Oxford Brookes University, som teoretiskt visar att vertikalaxlade vindkraftverk blir mer effektiva i vindkraftsparker, och ställda i par kan effektiviteten öka med upp till 15%. Detta har gett styrelsen en än tydligare riktning i strategiarbetet. Att utvinna mer energi på en mindre yta anser bolaget är en tydlig framgångsfaktor.

Slutsatsen är en ny, mer fokuserad och tydligare vision för bolaget: att bli en världsledande leverantör till flytande vindkraftsparker.

- Takten i utbyggnaden av havsbaserad vindkraft bara ökar och det kommer röra sig om allt större volymer och storlekar på verken. Vi har en unik design som har förutsättningar att kunna ge en lägre produktionskostnad av energi än vad som hittills funnits på marknaden, och har därför beslutat att fokusera på att så snabbt som möjligt kommersialisera bolaget med fokus på vindkraftverk för flytande vindkraftsparker, säger vd Peter Laurits.

Vindkraftverk i storlek 1-4 MW för applikationer till ögrupper, fiskodlingar eller andra industriella applikationer, kan fortsatt vara intressant, om det påskyndar processen att tillverka produkter som är relevanta för stora vindkraftsparker.

Värdefullt arbete har gjorts
Arbetet som har gjorts med simuleringar, beräkningar och in-house-tester i samband med S2 har gett de svar som sökts. Senaste året har varit otroligt produktivt för bolaget. Viktiga delar av S2 verket har kommit långt i produktionsprocessen tillsammans med bolagets starka partners och underleverantörer, såsom exempelvis turbinens blad och styrelektronik. Nu kommer bolaget utföra prover och tester på dessa delar. Vilket kommer att ge värdefull input i arbetet med att skala upp konstruktionen.

Försenad installation
Eftersom bolaget fortfarande väntar på att få koncessionen i Norge godkänd, kommer tidsplanen att installera S2 under 2022 förskjutas. Detta då installation under sen höst och vinter inte är lämplig.

- Vi kan inte påverka ansökningsprocessen mer än att, tillsammans med våra kompetenta partners i Norge, så snabbt och professionellt som möjligt agera vart efter nya frågor uppkommer. Vi utnyttjar tiden till att titta på hur vi kan effektivisera vår design med stort fokus på hur vi ska skala upp den.

Väl genomtänkt plan
Från dialogerna som förs med potentiella kunder kommer bolaget att ta in synpunkter och önskemål på önskad prestanda och konfiguration. Detta kommer tillsammans med ytterligare testdata från prototypen S1 och S2 att bli värdefull input i de fortsatta utvecklings-och testarbetet på vägen mot storskaliga vindkraftsparker.

SeaTwirl planerar att under hösten göra en kapitalisering av bolaget för att finansiera genomförandet av nästa fas i den strategiska plan som tagits fram för att verkställa visionen.

- Att successivt öka storleken på våra verk är vår valda strategi. Det arbete vi har lagt ner hittills har varit väldigt värdefull, nu vet vi internt att vi kan bygga ett verk av S2 (1 MW) storlek. Med vårt skärpta fokus kommer vi att styra arbetet helt mot att så snabbt som möjligt kommersialisera tekniken med fokus på flytande vindkraftsparker. Vi har en väl genomtänkt plan för hur de pengar som vi nu tar in ska användas för att påskynda resan, säger vd Peter Laurits.

Ansvariga parter
Informationen i detta pressmeddelande utgör insiderinformation som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen skickade, genom nedan kontaktpersons försorg, för publicering vid den tidpunkt som anges av företagets nyhetsdistributör, Bequoted, vid publicering av detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en global ledare inom flytande vindkraft till havs. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].

SeaTwirl har valt ny samarbetspartner för mjuk finansiering

SeaTwirl har efter en noggrann process valt ut en ny samarbetspartner för arbetet med mjuk finansiering (bidrag). Valet har gått till Bolaget GAEU Consulting AB, som bär på en lång och bred erfarenhet.


SeaTwirl has selected a new partner for soft financing

Following a thorough process, SeaTwirl has selected a new partner to work on soft financing (grant funding). The company selected is GAEU Consulting AB, which has extensive and broad experience in the field.


SeaTwirl - PM SeaTwirls delårsrapport för perioden juni - august 2021

Delårsrapporten för kvartal 4 år 2021 avser perioden juni till augusti.


SeaTwirl satsar på att skala upp och gå mot kommersialisering för flytande vindkraftsparker, tidsplan för installering av S2 i Norge förlängs

SeaTwirl lägger fram en uppdaterad vision med ett klart och tydligt fokus på flytande vindkraftsparker. En ny strategisk plan har tagits fram som accelererar kommersialiseringen av SeaTwirls teknik för denna marknad. I samband med det kommer bolaget att under hösten genomföra en företrädesemission.


SeaTwirl aims to scale up and targets commercialisation of floating wind farms, extension of timetable for installation of S2 in Norway

SeaTwirl has presented an updated vision with a clear and distinct focus on floating wind farms. A new strategic plan has been prepared to accelerate commercialisation of SeaTwirl's technology for this market. In connection with this, the company will perform a preferential rights issue in the autumn.


Kommuniké från extra bolagsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB höll idag den 19 juli 2021 extra bolagsstämma. Med anledning av fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes årsstämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Följande huvudsakliga beslut fattades.


SeaTwirls delårsrapport för perioden mars - maj 2021

Väsentliga händelser under perioden (2021-03-01 - 2021-05-31)

· Elitkomposit, som tillsammans med SeaTwirl hjälper till att utveckla komposit strukturen, har påbörjat tillverkning av kompositdelarna till bladen.

· Ett samarbete med London Marine Consultants (LMC) har påbörjats för att utföra den detaljerade designen av SPAR-bojen.

· FRECON A/S har börjat utvärdera och designa gränssnittet mellan SPAR-bojen och turbintornet.

· Vice styrelseordförande Dan Friberg tar över ordförandeklubban då Malcolm Wiberg på egen begäran kliver av sitt uppdrag som styrelseordförande.

· SeaTwirl flyttar till nya lokaler i "Läppstiftet" vid Lilla Bommen, Göteborg.


Kallelse till extra bolagsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ), org.nr 556890-1135 ("SeaTwirl" eller "Bolaget") kallas till extra bolagsstämma den 19 juli 2021.


SeaTwirl föreslår en riktad nyemission om 3,3 miljoner SEK.

Styrelsen för SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") meddelar idag den 16 juni om förslag på en riktad emission till den ny föreslagna styrelseledamoten Lars Tenerz. Ett separat pressmeddelande med kallelse till extra bolagsstämma kommer publiceras inom de närmaste dagarna.


SeaTwirls vice styrelseordförande Dan Friberg blir ny styrelseordförande.

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB meddelar idag den 26 maj 2021 att vice styrelseordförande Dan Friberg tar över ordförandeklubban då Malcolm Wiberg på egen begäran kliver av sitt uppdrag som styrelseordförande.


SeaTwirls Teckningsoptioner av serie TO1 tecknades till 96,77 procent och SeaTwirl AB tillförs 8,3 MSEK.

SeaTwirl AB meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission under det fjärde kvartalet år 2020. Totalt nyttjades 86 099 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 96,77 procent av utstående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 86 099 aktier till en teckningskurs om 96,37 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs SeaTwirl cirka 8,3 MSEK före emissionskostnader.


SeaTwirl ABs styrelse, ledning och stiftelsen utnyttjar teckningsoptioner av serie TO1 för 3 290 000 SEK

Ledamöter i styrelsen, medlemmar av ledningen i SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") samt Knut Claessons och Caroline von Otter-Claessons stiftelse har utnyttjat teckningsoptioner av serie TO1. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1 påbörjades den 6 april 2021 och pågår fram till och med den 20 april 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted