SeaTwirl publicerar bokslutskommuniké för 2020/2021

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för perioden 2020.09.01-2021.12.31 (16 månader)

Väsentliga händelser under perioden

· SeaTwirl genomför sin första teknikdag (Tech Tuesday) där företaget och dess innovativa teknik presenteras. Nov 2020

· Företrädesemissionen i november 2020 tecknas till totalt 243,1 procent, varav cirka 95,8 procent tecknas med stöd av uniträtter och cirka 147,3 procent tecknas utan stöd av uniträtter. Av detta följer att garantiåtagande inte nyttjas. Genom företrädesemissionen tillförs SeaTwirl cirka 49,8 MSEK före emissionskostnader. Nov 2020

· SeaTwirl beviljas patent på ett delningsbart vindkraftverk av det japanska patentverket. Feb 2021.

· SeaTwirl gör styrelseförändringar, där ny styrelseledamot i Fredrik Östbye tillsätts. Feb 2021.

· SeaTwirl flyttar till nya lokaler i Lilla Bommen, Göteborg. Mar 2021

· Totalt nyttjades 86 099 teckningsoptioner av serie TO1 (vilka emitterades i samband med Bolagets Företrädesemission 2020), motsvarande cirka 96,77 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 86 099 aktier till en teckningskurs om 96,37 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs SeaTwirl cirka 8,3 MSEK före emissionskostnader. Apr 2021

· Vice styrelseordförande Dan Friberg tar över ordförandeklubban då Malcolm Wiberg på egen begäran kliver av sitt uppdrag som styrelseordförande. Maj 2021

· SeaTwirl håller extra bolagsstämma 19 juli. På stämman beslutas om förändrat räkenskapsår. Räkenskapsåret är nu från 1 januari till 31 december. Jul 2021

· Lars Tenerz väljs in som ny styrelsemedlem. Jul 2021

· Beslut om godkännande av styrelsens förslag om en riktad emission till tillträdande styrelseledamoten Lars Tenerz. Jul 2021

· SeaTwirl lägger fram en uppdaterad vision med ett klart och tydligt fokus på flytande vindkraftsparker. En ny strategisk plan har tagits fram som accelererar kommersialiseringen av SeaTwirls teknik för denna marknad. Sep 2021

· Installation av SeaTwirl S2 förskjuts från 2022 till 2023 då Bolaget fortfarande väntar på att få koncessionen godkänd i Norge. Sep 2021

· SeaTwirl besöker ODT mässan i Stavanger, Norge. Okt 2021

· SeaTwirl har efter en noggrann process valt ut en ny samarbetspartner för arbetet med mjuk finansiering (bidrag) där valet gick till GAEU Consulting AB. Okt 2021

· SeaTwirl genomför Företrädesemission i syfte att finansiera fortsatt utveckling och genomförandet av att kommersialisera tekniken med fokus på flytande vindkraftsparker samt för att tillföra rörelsekapital. Okt 2021

· SeaTwirl besöker FOWT konferensen i Marseille, Frankrike. Nov 2021

· Företrädesemissionen tecknas till totalt 192,12 procent, varav cirka 95,63 procent tecknas med stöd av uniträtter och cirka 96,49 procent tecknas utan stöd av uniträtter. Av detta följer att garantiåtaganden inte kommer att nyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 46,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Nov 2021

· SeaTwirl har under året förlängt befintligt låneavtal med Knut Claesson. Lånet är återbetalt med ränta per den 2021.12.30

Finansiell utveckling 2020.09.01 - 2021.12.31

· Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -15 114 603 kr (-10 886 361 kr)

· Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader inkluderande bland annat personal och konsultkostnader

· Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 49 932 355 kr. Därtill kommer aktiverade kostnader för patent om 1 582 804 kr.

· Periodens kassaflöde uppgår till 41 363 340 kr (34 350 555 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 49 086 085 kr (48 033 327 kr).

· Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 96 756 999 kr (57 352 813 kr) varav periodens resultat, 4 månader utgjorde -4 012 376 kr (-3 881 863 kr).

VD:s kommentarer

År 2021 är till ända och mycket har hänt under det gångna året. Pandemin fortsätter göra avtryck på livet i stort och vi kan se hur företag framgångsrikt lyckas hitta alternativa sätt att göra affärer och utvecklas. Att vara anpassningsbar är en tydlig framgångsfaktor.

Vi har sett en explosionsartad höjning av ambitionsnivån från ett flertal länder som vill och behöver tackla nya miljömål samt minska utsläppen av växthusgaser med hjälp av förnyelsebar energi. Här kommer offshore-vind att spela en viktig roll. Skottlands ScotWinds upphandling på en gemensam produktionspotential på 25 GW, visar att Europa fortsätter ligga i framkant.


Även USA visar sina ambitioner då Biden-administrationen aktivt arbetar med att etablera offshore-vind både på öst- och västkusten. Större investeringar i infrastrukturen som tex hamnar ingår också i arbetet.

Tillsammans med vår styrelse lade vi under hösten ner kraft och energi på att arbeta igenom vår strategi för bolaget. Arbetet landade i en uppdaterad vision med ett klart och tydligt fokus på flytande vindkraftsparker samt strategiska fokusområden som accelererar kommersialiseringen av SeaTwirls teknik för denna marknad. En viktig energiinjektion till detta arbete var forskningsrapporten från Oxford Brookes University, som tydligt visade att vertikalaxlade vindkraftverk blir mer effektiva i vindkraftsparker och ställda i par kan effektiviteten öka med upp till 15%. Då vi utvecklar vindkraftverk med offshore som utgångspunkt och med huvudfokus på vindkraftsparker, är rapporter som denna viktig. Verken ska producera energi under många år vilket gör effektivitet till en stor fördel. Rapporten visar också att det går att bygga tätare parker och ändå behålla en hög effektivitet, vilket ibland är en stor fördel och nödvändighet.

På SeaTwirl har vi haft ett händelserikt år där vi redovisat och erhållit många viktiga resultat som verifierar att vår lösning håller vad våra simuleringar och beräkningar visat. En lyckad och efterlängtad milstolpe för bolaget nåddes i november när vi genomförde tanktester tillsammans med SSPA på Chalmers Tekniska Högskola. Resultaten från de testerna är flera, men ett första viktigt resultat är att den ansats som vi har gjort vid utvecklingen av våra interna modeller är nära verkligheten, vilket är mycket bra.

I slutet av 2021 genomförde vi en företrädesemission med syfte att finansiera fortsatt utveckling och förbättring av vår SeaTwirl S2x innan installation i Norge, samt för att driva vår uppdaterade strategi mot vindkraftsparker. Företrädesemissionen tecknades till totalt nästan 200 procent vilket är glädjande och vi är mycket tacksamma för det stöd och förtroende vi fortsatt får från våra ägare.

Slutligen vill jag passa på att tacka vårt starka team på SeaTwirl som fortsätter göra vår vision möjlig. Att tillsammans med teamet få vara en del av den viktiga uppgiften att ställa om till förnyelsebar energi och bromsa växthuseffekten är en otrolig förmån.
Peter Laurits, VD SeaTwirl.

För mer information, vänligen kontakta:

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt energitech bolag inom vindkraft med visionen att bli världsledande inom flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Detta är viktiga förutsättningar för att minska kostnaderna vid produktion av energi. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2022 kl 8,30.

Teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas till cirka 94,5 procent och SeaTwirl tillförs cirka 15,3 MSEK

SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units under fjärde kvartalet 2021. Totalt nyttjades 245 924 teckningsoptioner av serie TO2, motsvarande cirka 94,5 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2, för teckning av 245 924 aktier till en teckningskurs om 62,07 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 tillförs SeaTwirl cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader.


Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2 i SeaTwirl är idag, den 7 juni 2022

Idag, den 7 juni 2022, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO2 i SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget"). Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 pågår till och med den 10 juni 2022. Varje teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 62,07 SEK per aktie.


SeaTwirl ABs styrelse, ledning och stiftelse utnyttjar teckningsoptioner av serie TO2 för 5,2 MSEK

Ledamöter i styrelsen och medlemmar av ledningen i SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") samt Knut Claessons och Caroline von Otter-Claessons Stiftelse har utnyttjat teckningsoptioner av serie TO2. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO2 påbörjades den 27 maj 2022 och pågår fram till och med den 10 juni 2022.


Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 i SeaTwirl AB (publ) har fastställts till 62,07 SEK och nyttjandeperioden inleds idag

SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") slutförde en företrädesemission av units under fjärde kvartalet 2021. En (1) unit bestod av tre (3) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd avteckningsoptionerna av serie TO2 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 12 maj 2022 till och med den 25 maj 2022, dock inte lägre än kvotvärdet och inte högre än 90,00 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till 88,67 SEK och således är teckningskursen fastställd till 62,07 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO2 pågår från och med den 27 maj 2022 till och med den 10 juni 2022.


Kommuniké från årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Årsstämma i SeaTwirl AB (publ) ägde rum tisdagen den 17 maj 2022 i Göteborg. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.seatwirl.com. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. SeaTwirl publicerar årsredovisningen för 2020/2021

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB (publ) publicerar årsredovisning för perioden 2020.09.01-2021.12.31 (16 månader). Årsredovisningen finns nu att läsa på Bolagets hemsida.   


Kallelse till årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ) org.nr 556890-1135, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022, kl 14:00 i konferenslokal Götheborg, Lilla Bommen 1, Göteborg. Insläpp och registrering sker från kl. 13:30. Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ) org.nr 556890-1135, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022, kl 14:00 i konferenslokal Götheborg, Lilla Bommen 1, Göteborg. Insläpp och registrering sker från kl. 13:30.


SeaTwirl obtains approved concession in Norway

Wind power company SeaTwirl has obtained an approved concession for installation of the Company's S2x floating wind turbine in Bokn Municipality, Norway. The approval marks an important milestone for the Company.


SeaTwirl erhåller godkänd koncession i Norge

Vindkraftsbolaget SeaTwirl har erhållit godkänd koncession för installation av Bolagets flytande vindkraftverk S2x i Bokn kommun, Norge. Godkännandet är en viktig milstolpe för Bolaget.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted