Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

SeaTwirl offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemission

SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") har upprättat ett tilläggsprospekt ("Tilläggsprospektet") till det EU-tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen samt offentliggjordes den 3 januari 2023 ("Prospektet"). Tilläggsprospektet har i dag godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.seatwirl.com. Tilläggsprospektet finns även tillgängligt på Vator Securities hemsida, www.vatorsecurities.se, och kommer inom några dagar även publiceras i Finansinspektionens prospektregister, https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att SeaTwirl noterat en felskrivning i avsnittet "Sammanfattning" under rubriken "Villkor för teckningsoptionerna" i Prospektet. Tidigare angavs att varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Denna lydelse har ändrats och ny lydelse är att två (2) teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i företrädesemissionen som offentliggjordes den 24 november 2022 ("Företrädesemissionen") har enligt artikel 23.2 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 5 januari 2023. Återkallelse ska ske via e-post till [email protected] Investerare som anmält sig för teckning av units i Företrädesemissionen genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som inte återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av units i Företrädesemissionen behöver inte vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

Rådgivare
Vator Securities AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till SeaTwirl i samband med emissionerna.

Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, varken direkt eller indirekt, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd. Ytterligare restriktioner är tillämpliga. Se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt eller genom undantag enligt Prospektförordningen. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar "Prospektförordningen").

De värdepapper som beskrivs häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller annan värdepapperstillsynsmyndighet i någon stat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA (såsom definierat i Regulation S enligt Securities Act) med undantag för tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken detta dokument eller information här i utgör eller ingår i ett erbjudande om att sälja eller uppmanar att förvärva värdepapper i USA. Det kommer inte att erbjudas några värdepapper till allmänheten i USA.

I Storbritannien riktas detta pressmeddelande enbart till personer som utgör 'kvalificerad investerare' i enlighet med definitionen av UK Prospectus Regulation och som (i) har professionell erfarenhet i ärenden relaterade till investeringar under artikel 19(5) i som vid var tid gällande Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), eller (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2)(A) till (D) i Ordern, eller (iii) till vilka det på annat sätt lagligen kan kommuniceras. För dessa ändamål, avser benämningen 'UK Prospectus Regulation' förordning EU 2017/1129 som utgör en del av nationell rätt i Storbritannien i enlighet med inhemsk lagstiftning, European (Withdrawal) Act 2018.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt energi tech-bolag inom vindkraft med visionen att bli en världsledande leverantör till flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Detta är viktiga förutsättningar för att minska kostnaderna vid produktion av energi. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa enhet om 1 MW installerad turbineffekt och på större enheter avsedda för kommersiella vindkraftsparker. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: https://seatwirl.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].

Denna information lämnades för offentliggörande den 3 januari 2023 kl. 18,00.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted