SeaTwirl delårsrapport för perioden september-november år 2020

Delårsrapport för kvartal 1 år 2020, avser perioden september till november.

Väsentliga händelser under perioden (2020-09-01 - 2020-11-30)

· SeaTwirl deltog på Stora Aktiedagen 9 november i Göteborg, där VD Peter Laurits presenterade företaget.

· SeaTwirl genomförde sin första teknikdag 10 november (Tech Tuesday) där företaget och dess innovativa teknik presenterades.

· Företrädesemissionen i november 2020 tecknades till totalt 243,1 procent, varav cirka 95,8 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 147,3 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Av detta följer att garantiåtagande inte nyttjades. Genom företrädesemissionen tillförs SeaTwirl cirka 49,8 MSEK före emissionskostnader, med ytterligare potential genom teckningsoptioner i april.

· Covid-19 sprids över världen och vi vet ännu inte hur effekterna på lång sikt kommer påverka verksamheten.

Finansiell utveckling under perioden (2020-09-01 - 2020-11-30)

· Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -2 459 233 kr (-1 369 345 kr)

· Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader och inkluderande bland annat personalkostnader

· Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 21 047 755 kr (17 835 791 kr)

· Periodens kassaflöde uppgår till -5 102 636 kr (-4 439 820 kr). Likvida medel uppgick på balansdagen till 2 620 110 kr (9 242 953 kr). Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 46,7 MSEK, vilket informerades om den 27 november. Beloppet är bokfört under Övriga Fordringar vid bokslutsdagen.

· Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen 55 147 100 kr (14 828 531 kr) varav periodens resultat utgjorde -2 459 233 kr (-1 369 345 kr)

VD:s kommentarer

Det har varit en intensiv och spännande höst för SeaTwirl, där vi har fortsatt ta vår tekniska utveckling för S2 till en ny nivå. Diskussioner, beräkningar, simuleringar och designarbete har gett oss de svar vi har sökt och stärkt oss i vetskapen att vi är på rätt väg och redo att gå vidare i projektet.
Vi har fortsatt att arbeta med våra strategiska initiativ, där ett av dessa är att bygga upp SeaTwirl till att bli ett kompetenscenter för vindkraft till havs. Vi har glädjande lyckats anställa mycket kompetenta medarbetare från olika delar av världen med expertis inom offshore som bidrar med kunskap och energi till vårt team. För att säkerställa att vi även får in kunskap som ligger utanför vår kärnverksamhet arbetar vi med externa partners och underleverantörer.

Även om Covid-19 har förändrat förutsättningarna för många marknader och bolag har vi på SeaTwirl kunnat arbeta strukturerat efter vår projektplan, och intresset för bolaget och vår produkt är fortsatt mycket högt. Trots färre sociala interaktioner har vi lyckats hålla ett bra tempo internt, jag är imponerad över medarbetarnas uthållighet och acceptans kring den rådande situationen!

Vi har dock haft möjlighet att presentera bolaget på två viktiga event denna höst. Det första var under Stora Aktiedagen där jag presenterade SeaTwirl, vår vision och våra mål samt teknik. Det andra var vårt egna event som vi kallade Tech Tuesday, en teknikdag där vi under några timmar gick djupare in på vår teknik och konstruktion. Båda eventen hölls digitalt men vi upplever god uppslutning och är mycket nöjda med utgången för båda dagarna.

I november 2020 genomfördes vår nyemission som totalt tecknades för 243,1 procent. Genom företrädesemissionen kommer bolaget att erhålla cirka 49,8 miljoner kronor före emissionskostnader, pengar som blir en viktig injektion till bolaget och som huvudsakligen ska ägnas åt att fortsätta utveckla S2-projektet. Jag vill tacka våra ägare som tydligt visade att de vill vara en del av vår resa och tror på företaget. Jag vill speciellt tacka vår huvudägare som utöver sin generösa investering, garanterade emissionen och därmed satte förutsättningen för hela emissionen.

Med ett nytt år framför oss ser jag ljust på SeaTwirls framtid, med många viktiga och spännande milstolpar att uppnå och förhoppningsvis mer sociala möten med våra medarbetare, aktieägare och intressenter!

Peter Laurits, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Malcolm Wiberg, Ordförande SeaTwirl
Telefon: +46 76 617 09 10
E-post: [email protected]

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en att bli en global ledare inom flytande vindkraft till havs. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa fullskaleenhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.se. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2021 kl 8,55.

Teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas till cirka 94,5 procent och SeaTwirl tillförs cirka 15,3 MSEK

SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units under fjärde kvartalet 2021. Totalt nyttjades 245 924 teckningsoptioner av serie TO2, motsvarande cirka 94,5 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2, för teckning av 245 924 aktier till en teckningskurs om 62,07 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 tillförs SeaTwirl cirka 15,3 MSEK före emissionskostnader.


Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2 i SeaTwirl är idag, den 7 juni 2022

Idag, den 7 juni 2022, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO2 i SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget"). Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 pågår till och med den 10 juni 2022. Varje teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 62,07 SEK per aktie.


SeaTwirl ABs styrelse, ledning och stiftelse utnyttjar teckningsoptioner av serie TO2 för 5,2 MSEK

Ledamöter i styrelsen och medlemmar av ledningen i SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") samt Knut Claessons och Caroline von Otter-Claessons Stiftelse har utnyttjat teckningsoptioner av serie TO2. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO2 påbörjades den 27 maj 2022 och pågår fram till och med den 10 juni 2022.


Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 i SeaTwirl AB (publ) har fastställts till 62,07 SEK och nyttjandeperioden inleds idag

SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") slutförde en företrädesemission av units under fjärde kvartalet 2021. En (1) unit bestod av tre (3) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd avteckningsoptionerna av serie TO2 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 12 maj 2022 till och med den 25 maj 2022, dock inte lägre än kvotvärdet och inte högre än 90,00 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till 88,67 SEK och således är teckningskursen fastställd till 62,07 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO2 pågår från och med den 27 maj 2022 till och med den 10 juni 2022.


Kommuniké från årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Årsstämma i SeaTwirl AB (publ) ägde rum tisdagen den 17 maj 2022 i Göteborg. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.seatwirl.com. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. SeaTwirl publicerar årsredovisningen för 2020/2021

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB (publ) publicerar årsredovisning för perioden 2020.09.01-2021.12.31 (16 månader). Årsredovisningen finns nu att läsa på Bolagets hemsida.   


Kallelse till årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ) org.nr 556890-1135, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022, kl 14:00 i konferenslokal Götheborg, Lilla Bommen 1, Göteborg. Insläpp och registrering sker från kl. 13:30. Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ) org.nr 556890-1135, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022, kl 14:00 i konferenslokal Götheborg, Lilla Bommen 1, Göteborg. Insläpp och registrering sker från kl. 13:30.


SeaTwirl obtains approved concession in Norway

Wind power company SeaTwirl has obtained an approved concession for installation of the Company's S2x floating wind turbine in Bokn Municipality, Norway. The approval marks an important milestone for the Company.


SeaTwirl erhåller godkänd koncession i Norge

Vindkraftsbolaget SeaTwirl har erhållit godkänd koncession för installation av Bolagets flytande vindkraftverk S2x i Bokn kommun, Norge. Godkännandet är en viktig milstolpe för Bolaget.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted