SeaTwirl beslutar om företrädesemission av units om cirka 64,5 MSEK

Styrelsen i SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 maj 2022, beslutat om en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om initialt cirka 64,5 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas till cirka 60,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Sammanfattning

 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs SeaTwirl initialt cirka 64,5 MSEK före emissionskostnader genom emission av aktier.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 60,2 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
 • För varje aktie som ägs per avstämningsdagen, den 3 januari 2023, erhåller innehavaren fyra (4) uniträtter. Nio (9) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit under teckningsperioden till en teckningskurs om 40 SEK per unit, motsvarande 40 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). En (1) unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO3.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 5 januari 2023 till och med den 19 januari 2023.
 • Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 berättigar innehavaren att under perioden från och med den 5 juni 2023 till och med den 19 juni 2023 teckna en (1) ny aktie till en kurs som motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar med sista handelsdag 31 maj 2023, dock lägst kvotvärdet om en (1) SEK.
 • Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att ge ut ytterligare högst 806 714 aktier.

Bakgrund och motiv i sammandrag

SeaTwirls strategi att skala upp och gå mot kommersialisering för flytande vindkraftparker ligger fast, där processen och upphandlingarna är systematiska och professionella och Bolaget bedömer att detta segment utgör framtidens stora volymefterfrågan. SeaTwirl kommer fokusera på att fortsätta utvecklingen av SX, nästa generations flytande vindkraftsverk med +10 MW turbineffekt. Parallellt med utvecklingen av SX avser Bolaget fortsätta effektiviseringen och delar av produktionen av S2x med 1 MW turbineffekt som planeras installeras i Norge.

Bolaget har utvecklat sina vindkraftverk med havet som utgångspunkt från start. Många av konkurrenternas förslag är landbaserade lösningar som monteras på flytanordningar som skall simulera land. Den lägre tyngdpunkten på Bolagets vindkraftverk möjliggör en mindre och billigare flytkropp och att alla viktiga delar som kräver service är placerade nära vattenytan. Vilket resulterar i lättare och billigare service utan behovet av specialbyggda fartyg. Bolagets konkurrenskraftiga kostnad för produktion, installation och drift av sin vindkraftlösning i kombination med konsekvent drift som medför jämnare elproduktion. Detta anser Bolaget medföra potential för framgång på energimarknaden och möjlighet till hög volymproduktion av elektricitet. Bolaget bedömer att andra fördelar med Bolagets lösning är bland annat att Bolagets vindkraftverk kan placeras tätare varandra utan att minska produktionen av energi vilket innebär att man kan producera mer energi per ytenhet i vindkraftparkerna (ökad energidensitet) vilket är en mycket viktig framgångsfaktor enligt Bolagets bedömning då utvecklarna av vindkraftparker vill producera så mycket energi som möjligt i varje park.

SeaTwirl genomför Företrädesemissionen om cirka 64,5 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, i syfte att finansiera fortsatt utveckling och genomförandet av att kommersialisera tekniken med fokus på flytande vindkraftparker samt för att tillföra rörelsekapital.

Villkor för företrädesemissionen

SeaTwirls styrelse har beslutat om Företrädesemissionen, med bemyndigande från årsstämman den 17 maj 2022, i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

 • För varje aktie som ägs per avstämningsdagen, den 3 januari 2023, erhåller innehavaren fyra (4) uniträtter. Nio (9) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit under teckningsperioden till en teckningskurs om 40 SEK per unit, motsvarande 40 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). En (1) unit består av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO3. Courtage utgår ej.
 • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 1 613 429 units, motsvarande 1 613 429 aktier och 1 613 429 teckningsoptioner av serie TO3.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 64,5 MSEK före emissionskostnader genom emission av aktier.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 5 januari 2023 till och med den 19 januari 2023.
 • Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 613 429 SEK, från 3 630 216 SEK till 5 243 645 SEK, och antalet aktier att öka med högst 1 613 429 aktier, från3 630 216 aktier till 5 243 645 aktier. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som omfattas av Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare 806 714 SEK, och antalet aktier att öka med ytterligare 806 714 aktier.
 • Aktieägare i Bolaget som inte tecknar units i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknad Företrädesemission medför en utspädning motsvarande cirka 30,8 procent genom nyemissionen av aktier, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen. Därtill tillkommer ytterligare utspädningseffekt vid utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3. Fulltecknad Företrädesemission och fullt utnyttjande av utgivna teckningsoptioner medför en total utspädningseffekt om högst cirka 40,0 procent, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen och efter utnyttjandet av teckningsoptionerna.
 • Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 berättigar innehavaren att under perioden från och med den 5 juni 2023 till och med den 19 juni 2023 teckna en (1) ny aktie till en kurs som motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar med sista handelsdag 31 maj 2023, dock lägst kvotvärdet om en (1) SEK.
 • Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att emittera ytterligare högst 806 714 aktier, motsvarande en emissionslikvid om minst 806 714 SEK.
 • Teckningsoptionerna av serie TO3 avses att tas upp till handel efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Teckningsåtaganden, emissionsgarantier och lock-up

Företrädesemissionen omfattas till cirka 5,0 procent av teckningsförbindelser och till cirka 55,2 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed cirka 60,2 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Ingångna teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang.

Teckningsförbindelser har lämnats av samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav i Bolaget. Emissionsgarantierna har lämnats av externa investerare. För emissionsgarantierna utgår garantiersättning om tolv (12) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har ingåtts.

Knut Claessons och Caroline von Otter-Claessons Stiftelse samt samtliga styrelseledamöter med aktieinnehav i Bolaget har även åtagit sig att inte avyttra sina aktier i Bolaget under en period om 180 dagar efter styrelsens beslut om Företrädesemissionen, ett så kallat lock up-avtal.

Prospekt

Ett EU-tillväxtprospekt och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida, www.seatwirl.com, samt på Vator Securities hemsida, www.vatorsecurities.se.

Preliminär tidplan

30 december 2022                      Sista handelsdag i SeaTwirls aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter.

2 januari 2023                             Första handelsdag i SeaTwirls aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter.

3 januari 2023                             Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen.

3 januari 2023                             Beräknad dag för offentliggörande av EU-tillväxtprospekt.

5 januari - 19 januari 2023          Teckningsperiod för Företrädesemissionen.

5 januari - 16 januari 2023          Handel i uniträtter (UR) på Nasdaq First North Growth Market.

5 januari 2023 -                           Handel i betalda tecknade units (BTU) på Nasdaq First North Growth Market.
Fram till dess att                            
Företrädesemissionen
registrerats vid Bolagsverket     

23 januari 2023                            Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall.

 

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, varken direkt eller indirekt, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd. Ytterligare restriktioner är tillämpliga. Se avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: [email protected]

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt energi tech bolag inom vindkraft med visionen att bli en världsledande leverantör till flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Detta är viktiga förutsättningar för att minska kostnaderna vid produktion av energi. Bolagets första prototyp installerades i havet år 2015. Utveckling sker nu på nästa enhet om 1 MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: https://seatwirl.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och [email protected].

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november 2022 klockan 08,00 CET.

  

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

 Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt eller genom undantag enligt Prospektförordningen. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar "Prospektförordningen").

De värdepapper som beskrivs häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller annan värdepapperstillsynsmyndighet i någon stat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA (såsom definierat i Regulation S enligt Securities Act) med undantag för tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken detta dokument eller information här i utgör eller ingår i ett erbjudande om att sälja eller uppmanar att förvärva värdepapper i USA. Det kommer inte att erbjudas några värdepapper till allmänheten i USA.

 I Storbritannien riktas detta pressmeddelande enbart till personer som utgör 'kvalificerad investerare' i enlighet med definitionen av UK Prospectus Regulation och som (i) har professionell erfarenhet i ärenden relaterade till investeringar under artikel 19(5) i som vid var tid gällande Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), eller (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2)(A) till (D) i Ordern, eller (iii) till vilka det på annat sätt lagligen kan kommuniceras. För dessa ändamål, avser benämningen 'UK Prospectus Regulation' förordning EU 2017/1129 som utgör en del av nationell rätt i Storbritannien i enlighet med inhemsk lagstiftning, European (Withdrawal) Act 2018.

 Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.

 Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

 

Nerladdningsbara filer

Kallelse till extra bolagsstämma i SeaTwirl AB (PUBL)

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ), org.nr 556890-1135, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 22 december 2022. Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 1 mars 2022. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 december 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.


Valberedningen föreslår att Mike Anderson väljs in som ny ledamot i SeaTwirls styrelse

Vindkraftsveteranen Mike Anderson har av valberedningen nominerats som ny ledamot av SeaTwirls styrelse.


The nomination committee proposes that Dr Mike Anderson be elected as new member of the board of directors in SeaTwirl

Wind industry veteran Dr Mike Anderson has been nominated by the nomination committee as new member of SeaTwirl's board of directors.
SeaTwirl beslutar om företrädesemission av units om cirka 64,5 MSEK

Styrelsen i SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 maj 2022, beslutat om en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om initialt cirka 64,5 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas till cirka 60,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.


SeaTwirl får finansiering på 50,4 MSEK från Energimyndigheten

SeaTwirl har vunnit en utlysning om stöd för "Större pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställning" från Energimyndigheten. Stödet uppgår till 50,4 MSEK.


SeaTwirl gets 50.4 MSEK financing from the Swedish Energy Agency

SeaTwirl has been awarded a grant for "Larger pilot and demonstration projects for energy and climate change transition" from the Swedish Energy Agency. The grant amounts to 50.4 MSEK.


SeaTwirl utser Johan Sandberg till ny VD

SeaTwirl har utsett Johan Sandberg, veteran inom den havsbaserad vindkraftsindustrin, till ny VD. Han tillträder senast den 1 mars 2023.


SeaTwirl appoints Johan Sandberg as new CEO

SeaTwirl has appointed offshore wind industry veteran Johan Sandberg as its new CEO. He will start no later than March 1, 2023.SeaTwirl i samarbete med Tokyo Universitet

SeaTwirl och Tokyo Universitet har inlett ett samarbete där en forskargrupp under ledning av Associate Professor Shinichiro Hirabayashi på Department of Ocean Technology, Policy and Environment undersöker hur SeaTwirls teknik kan anpassas till japanska förhållanden.


SeaTwirl in cooperation with the University of Tokyo

SeaTwirl and the University of Tokyo have started a cooperation where the research group led by Associate Professor Shinichiro Hirabayashi at the Department of Ocean Technology, Policy and Environment, are looking to adapt SeaTwirls technology to Japanese conditions.


White paper: Possible to dramatically increase power density in wind farms with SeaTwirl's vertical axis turbines

Due to faster wake recovery, it is possible to place SeaTwirl's vertical axis wind turbines (VAWT) closer together in a wind farm and get more power generation from the same area, simulations in a new white paper show.


SeaTwirl signs LOI for manufacturing and installation of S2x in Norway

The wind power company SeaTwirl has signed a letter of intent with Westcon Yards for the manufacture and installation of the 1 MW S2x on site in Norway. The agreement marks an important step forward in the S2x project.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted