Kallelse till extra bolagsstämma i SeaTwirl

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 23 oktober 2019 klockan 10.30 i bolagets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 11A, Göteborg.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 17 oktober 2019, dels anmäler sig till stämman senast torsdagen den 17 oktober 2019 per post till SeaTwirl AB, Att: Bolagsstämma, Erik Dahlbergsgatan 11A, 411 26 Göteborg, eller via e-post till info@seatwirl.com.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.seatwirl.com och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd torsdagen den 17 oktober 2019. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Större aktieägares förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter. 
 8. Större aktieägares förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för rådgivare och anställda m.fl. 
 9. Stämmans avslutande.

Större aktieägares förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter (punkt 7)

Bolagets större aktieägare[1] föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter genom utgivande av teckningsoptioner (Board LTIP 2019/2023) enligt följande.

Utgivande av teckningsoptioner

De större aktieägarna föreslår att bolagsstämman beslutar om utgivande av högst 92 105 teckningsoptioner, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 92 105 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma styrelseledamöterna Jens Tommerup (58 183 teckningsoptioner), Peter Laurits (29 092 teckningsoptioner) och Charlotte Bergqvist (4 830 teckningsoptioner). Det pris som ska betalas för teckningsoptionerna ska motsvara marknadsvärdet på teckningsoptionerna, beräknat enligt Black & Scholes modell för värdering av teckningsoptioner.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 260 kronor. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 1 juli 2022 till och med 30 juni 2023.

Motiv för förslaget

Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att är att anpassa vissa externa styrelseledamöters finansiella intressen till intressena hos bolagets aktieägare.

Utspädning

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan antalet aktier och röster i bolaget öka med 92 105, vilket motsvarar cirka 4,8 procent av antalet aktier och röster, efter full utspädning.

[1] Knut Claesson, Ehrnberg Solutions AB, SolvInvest AB, GU Ventures AB och Pontus Ryd, som tillsammans innehar aktier motsvarande cirka 56 procent av bolagets aktier och röster.

Större aktieägares förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för rådgivare och anställda m.fl. (punkt 8)

Bolagets större aktieägare1 föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram genom utgivande av teckningsoptioner (LTIP 2019/2023) enligt följande.

Utgivande av teckningsoptioner

De större aktieägarna föreslår att bolagsstämman beslutar om utgivande av högst 58 180 teckningsoptioner, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 58 180 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolagets helägda dotterbolag Seatwirl Options AB, vilket bolag därefter ska sälja teckningsoptionerna till befintliga och framtida rådgivare, anställda och konsulter i SeaTwirl enligt vad som anges nedan. Det pris som ska betalas för teckningsoptionerna vid sådan överlåtelse ska motsvara marknadsvärdet på teckningsoptionerna, beräknat enligt Black & Scholes modell för värdering av teckningsoptioner.

Ingen innehavare ska vara berättigad att förvärva mer än 14 545 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 260 kronor. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 1 juli 2022 till och med 30 juni 2023.

Motiv för förslaget

Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att behålla samt att öka motivationen hos nyckelpersoner inom bolaget. De större aktieägarna anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktierna i bolaget.

Utspädning

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan antalet aktier och röster i bolaget öka med 58 180, vilket motsvarar cirka 3 procent av antalet aktier och röster, efter full utspädning.

För giltigt beslut enligt punkt 7 och 8 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Erik Dahlbergsgatan 11A i Göteborg samt på bolagets hemsida www.seatwirl.com senast tre veckor före stämman och sänds till aktieägare som så begär.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.  SeaTwirl AB (publ) har organisationsnummer 556890-1135 och säte i Göteborg.

Göteborg i september 2019

SeaTwirl AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Gabriel Strängberg, VD
Telefon: +46 70 480 55 29
E-post: gabriel.strangberg@seatwirl.com 

Roger Cederberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 73 363 10 75
E-post: roger.cederberg@ventures.gu.se 

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer: +46 8 5030 1550 eller på e-post CA@mangold.se

Flaggningsmeddelande om GU Ventures innehav i SeaTwirl

SeaTwirl AB (publ) flaggar härmed om att aktieägaren GU Ventures har avyttrat aktier och att dess innehav i SeaTwirl nu understiger 5%. Avyttringen är i enlighet med GU Ventures exitstrategi som statlig såddinvesterare att under ordnade former gå ur de av sina innehav som har utvecklats väl och där det finns etablerat en stabil och långsiktig ägarbas. GU Ventures äger efter transaktionen 4,99%. Affären har även skett som en följd av att GU Ventures affärsutvecklare, Roger Cederberg, har lämnat styrelsen och ordförandeposten i nya ordförandes Jens Tommerups, vice ordförandes Peter Laurits och övriga ledamöters goda händer.


Jens Tommerup vald till ny ordförande

Styrelsen för SeaTwirl AB ("publ") meddelar härmed att Jens Tommerup har valts till att ta över som ordförande när SeaTwirl går in i en ny fas med ökat fokus på kommersialisering. Peter Laurits har valts som vice ordförande, samtidigt som Roger Cederberg och Daniel Ehrnberg lämnar styrelsen.


Kallelse till extra bolagsstämma i SeaTwirl

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 23 oktober 2019 klockan 10.30 i bolagets lokaler på Erik Dahlbergsgatan 11A, Göteborg.


SeaTwirl föreslår Jens Tommerup till ny ordförande

Styrelsen för SeaTwirl AB ("publ") meddelar härmed att Jens Tommerup föreslås ta över som ordförande när SeaTwirl går in i en ny fas med ökat fokus på kommersialisering. Avgående ordförande Roger Cederberg har varit med sedan starten och ser det som naturligt att lämna. Samtidigt lämnar grundaren Daniel Ehrnberg sin plats för att fokusera på bolagets tekniska utveckling som teknisk specialist.


SeaTwirl delårsrapport för perioden mars-maj

Väsentliga händelser under perioden (2019-03-01 - 2019-05-31)

 • Patent på delningsbart vindkraftverk beviljat i Kina
 • SeaTwirl, Colruyt Group och Norsea Group tecknar Letter of Intent för investering och samarbete för utveckling och installation av SeaTwirl S2-1MW flytande vindkraftverk
 • Patent på delningsbart vindkraftverk beviljat i USA

 Väsentliga händelser efter perioden (2019-05-31 -)

 • SeaTwirl erhåller 2,48 miljoner euro i bidrag från EU

SeaTwirl erhåller 2,48 miljoner euro i bidrag från EU

SeaTwirl kommer att få 2,48 miljoner euro (ca 26 miljoner SEK) från Europeiska Innovationsrådets SME instrument, för sin innovativa, flytande vindturbin "SeaTwirl S2".


SeaTwirl beviljas ett kinesiskt patent på delningsbart vindkraftverk

Det kinesiska patentverket har godkänt SeaTwirls patent för ett delningsbart vindkraftverk. Patentet skyddar en viktig innovation på den marknad som står för mest utbyggnad av vindkraft i världen.


SeaTwirl delårsrapport för perioden december-februari

Väsentliga händelser under perioden (2018-12-01 - 2019-02-28)

 • SeaTwirl får besked om bidrag på 433 952 euro och går med i allians
 • SeaTwirl får 100 000 kronor i IP-check
 • Årsstämma där beslut om bemyndigande om nyemission gavs till styrelsen

Väsentliga händelser efter perioden (2019-02-28 -)

 • SeaTwirl, Colruyt Group och Norsea Group tecknar Letter of Intent för investering och samarbete för utveckling och installation av SeaTwirl S2-1MW flytande vindkraftverk
 • SeaTwirl får amerikanskt patent på delningsbart vindkraftverk

Finansiell utveckling under perioden (2018-12-01 - 2019-02-28)

 • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -1 119 186 kr (-1 394 815 kr)
 • Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader inkluderande bland annat personalkostnader
 • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 16 920 792 kr (12 649 953 kr), därtill kommer kostnader för patent om 819 679 kr (865 271 kr)
 • Periodens kassaflöde uppgår till -2 467 610 kr (-1 916 580 kr ). Likvida medel uppgick på balansdagen till 5 051 920 kr (14 600 770 kr)
 • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 20 963 429 kr (26 150 693 kr) varav periodens resultat utgjorde -1 119 242 kr (-1 394 935 kr ). Bortsett från periodens resultat och omföring inom eget kapital avseende fond för utvecklingsutgifter har inga poster påverkat det egna kapitalet under andra kvartalet

SeaTwirl, Colruyt Group och Norsea Group tecknar Letter of Intent för investering och samarbete för utveckling och installation av SeaTwirl S2-1MW flytande vindkraftverk

SeaTwirl har kommit överens med Colruyt Group och Norsea Group om en intention att investera i SeaTwirl AB, delta i utveckling och installera SeaTwirl S2-1MW, SeaTwirls innovativa flytande offshore vindkraftverk. Omfattningen av den planerade investeringen uppgår totalt till 70 MSEK, förutsatt att milstolpar uppnås.


SeaTwirl förhandlar om att teckna Letter of Intent med externa investerare och partners

Omfattningen på den planerade investeringen är på totalt 70 Mkr under förutsättning att milstolpar uppfylls. De två partnerna blir mycket viktiga partners för utveckling, installation och etablering på vindkraftsmarknaden. En investeringsplan är också framtagen för den fortsatta utvecklingen och installationen av SeaTwirl S2-1MW, nästa generations vindkraftverk.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär