Seamless Distribution Systems (SDS) has received a new order of 2.5 million SEK from a mobile operator in the largest market in the Middle East.

The order, valued at 2.5 million SEK, was received from a customer of eServGlobal, which was acquired by SDS in July last year, and is an addition to the order that was received in October last year.

"This is yet another sign of confidence from a demanding customer. I am very pleased to see this tangible confirmation of trust in this short time span. Migrating to SDS opens the possibility for a number of exciting features to be added later from SDS suite of sales enhancing software that is conceptually called 'Reseller Value Management'," says Tommy Eriksson, CEO of SDS Group.

The order includes additional services and hardware to achieve seamless operations of the mission critical sales and distribution system. The customer is migrating to SDS' leading transaction platform, ERS 360, which allows for the highest availability of the business-critical recharge of prepaid cards to millions of customers.

The second order received from such a significant operator is an important step in a continuous long-term engagement and collaboration with the customer. Revenue is expected to be recognized during Q2 as SDS has the capability to deploy and deliver our orders remotely.

For more information contact:

Martin Schedin
Chief Financial Officer
+46 70 438 14 42
martin.schedin@seamless.se

About Seamless Distribution Systems AB (SDS)

SDS is a Swedish software company group that provides solutions and services for digital sales and distribution to private consumers through mobile operators in emerging countries. The company offers its corporate customers a comprehensive solution for digital distribution and electronic transactions processing. SDS acquired eServGlobal in July 2019. The SDS Group now has customers in all parts of the world, with a footprint in more than 50 countries, reaching over 500 million mobile users through more than 2,000,000 active point-of-sales. SDS has approximately 220 employees in Sweden, France, Romania, Belgium, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, India, Indonesia, South Africa, Ecuador and the United Arab Emirates. With over 30 years of experience, SDS focuses on high-level customer satisfaction and efficient operations. SDS manages over 15 billion transactions annually, worth more than 12 billion US Dollars and enables the growing population of emerging countries to become part of the mobile revolution.

SDS shares are listed on Nasdaq First North Premier. The company's Certified Adviser is FNCA Sweden AB, phone number 08-528 00 399, email: info@fnca.se

SDS kallar till pressträff - VD håller presentation inför bolagsstämman

Med anledning av den rådande pandemin håller SDS ingen fysisk bolagsstämma. För att aktieägare och investerare ska erhålla en tydlig genomgång av verksamheten under fjolåret, samt information om hur verksamheten har utvecklats hittills under 2021, kallar bolaget till en livesänd pressträff.


SDS publicerar preliminärt koncernresultat för första kvartalet 2021.

Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" eller "Bolaget" och tillsammans med dess dotterbolag, "Koncernen") offentliggör idag vissa preliminära siffror för Koncernens första kvartal 2021 som en följd av att Bolaget undersöker möjligheten att emittera ett obligationslån.


SDS announces preliminary results for Q1 FY2021

Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" or the "Company" and together with its subsidiaries, the "Group") today publishes preliminary figures for the Group's first quarter 2021 in conjunction with the Company exploring the possibility of issuing a bond loan.
SDS håller livesänd pressträff med anledning av förvärvet av belgiska Riaktr

Med anledning av SDS förvärv av Riaktr, som annonserades på onsdagskvällen, kallar SDS till en livesänd pressträff. Pressträffen hålls torsdagen den 18 mars klockan 08.45.


SDS tecknar villkorat avtal om att förvärva Riaktr, en global leverantör av Business Intelligence ("BI") och Big Data Analytics ("BDA").

Köpeskillingen på kontant och skuldfri basis uppgår till EUR 10,4 miljoner. Förvärvet är villkorat av finansiering genom obligationsemission och i samband med detta kommer även befintliga aktieägarlån att konverteras till aktier vilket kräver stämmobeslut.

Seamless Distribution Systems AB ("SDS") har idag undertecknat avtal om att förvärva samtliga aktier och tillgångar i Real Impact Analytics S.A. ("Riaktr").

Riaktr är en global leverantör av system för BI och BDA, främst till telekomsektorn, med huvudkontor i Bryssel, Belgien. Slutförandet av förvärvet förväntas ske senast den 3 maj 2021.

Genom förvärvet får SDS tillgång till ett bolag som erbjuder i) en avancerad kompletterande teknik och en starkt utökad kundportfölj både i Afrika och nya marknader, ii) mer än 50 procent återkommande intäkter genom SaaS, samt iii) en produktmixförbättring som möjliggör en acceleration av koncernens organiska tillväxt.

Säljarna är grundarna (ledningen, anställda och privatinvesterare) av Riaktr och tre europeiska fonder. I samband med förvärvet har SDS gett Pareto Securities mandat att undersöka möjligheten att emittera ett säkerställt obligationslån med en förväntat löptid om tre år och en initial volym om SEK 200 miljoner.

I samband med och till stöd för denna transaktion kommer befintliga aktieägarlån i SDS om SEK 44,2 miljoner att konverteras till aktier. Detta är en stark signal från befintliga större aktieägare och ledande befattningshavare om deras stöd för denna transaktion.

Ledningen för SDS förväntar sig att förvärvet av Riaktr kan leda till ökade marginaler samt att både EBITDA och EPS kommer att förbättras för koncernen redan på kort sikt.


SDS has entered into a conditional agreement to acquire Riaktr, a global supplier of analytic software solutions.

The purchase price on a cash and debt-free basis amounts to EUR 10.4 million. The acquisition is conditional on financing through issuing a secured bond loan and in connection with this, existing shareholder loans will be converted into shares, which requires a general meeting resolution.

Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS") hereby announces that the company today has entered into an agreement to acquire 100 percent of the shares in Real Impact Analytics S.A. ("Riaktr"). Riaktr is a global supplier of proprietary software technology for Business Intelligence ("BI") and Big Data Analytics ("BDA"), primarily in the telecom sector, headquartered in Brussels, Belgium. Completion of the acquisition is expected to take place no later than May 3, 2021.

Through the acquisition, SDS gains access to a company that offers; i) advanced complementary technology and a considerably expanded customer portfolio both in Africa and new markets, ii) has more than 50 percent recurring revenues from SaaS, and iii) brings critical technology and product enhancements to the SDS portfolio that enables an acceleration of the Group's organic growth.

The sellers are Riaktr's founders (management, employees and early investors) and three European funds. In connection with the acquisition, SDS has mandated Pareto Securities to investigate the possibility of issuing a secured bond loan with an expected maturity of three years and an initial volume of SEK 200 million.

In connection with, and in support of this transaction, existing shareholder loans of SEK 44.2 million will be converted into shares. This is a strong signal from existing major shareholders and senior executives of their support for this transaction.

The management of SDS expects that the acquisition of Riaktr can lead to increased margins and that both EBITDA and EPS will improve for the Group in the short term.


SDS får ytterligare order från mobiloperatör i Saudiarabien

SDS har fått ytterligare en order från en operatör i Saudiarabien, som är Mellanösterns största marknad. Ordern är värd ca 1,5 miljoner SEK och erhölls från en kund till eServGlobal, som förvärvades av SDS i juli 2019. Ordern är den tredje från kunden och avser mjukvara med ny funktionalitet efter att kunden migrerat till SDS plattform.


SDS receives an additional order from a mobile operator in Saudi Arabia

SDS has received another order, worth approximately SEK 1.5 million, from an operator in Saudi Arabia, the largest market in the Middle East. The order is from a legacy customer of eServGlobal, which was acquired by SDS in July 2019. The customer, who has migrated to the SDS platform, makes its third order with the implementation of additional software with new functionality.


SDS håller livesänd pressträff med anledning av publicering av bokslutskommuniké

SDS kallar till en livesänd pressträff torsdagen 18 februari klockan 15.00. Under pressträffen kommer SDS vd Tommy Eriksson att gå igenom bolagets utveckling under 2020.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted