Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2022

Januari - mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 63,1 (61,5) MSEK, en ökning med 2,6%
    jämfört med samma period föregående år.
  • EBITDA-resultatet uppgick till 9,3 (13,9) MSEK.
  • EBITDA-marginalen uppgick till 14,8% (22,6%).
  • Resultat efter skatt uppgick till -7,9 (3,6) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,8 (0,4) SEK.
  • Totalt kassaflöde uppgick till 4,4 (0,9) MSEK.

VD-kommentar

"Intensiv start på 2022
Nettoomsättning i nivå med föregående år
Nettoomsättningen under första kvartalet landade på SEK 63 miljoner. Detta är en ökning med knappt 3% mot motsvarande kvartal föregående år, men lägre än vad vi hade hoppats på. Huvudorsaken är två stora ordrar, som av skäl utanför bolagets kontroll inte inkom som förväntat under kvartalet. Lönsamheten tyngdes därmed av de ökade personalkostnaderna i och med förvärvet av Riaktr och EBITDA blev dryga 9 miljoner, en minskning på 33% mot motsvarande kvartal 2021. Detta visar återigen att bolagets utveckling inte kan ses på kvartalsbasis utan det krävs ett längre perspektiv.

Ett kvartal med investeringar för framtiden
En mycket viktig aktivitet för bolagets utveckling var deltagandet på Mobile World Congress, MWC, i Barcelona i skiftet februari-mars. Bolagets ledning genomförde dryga 20-talet högkvalitativa kundmöten med ledningsgrupper på hög nivå hos såväl nya som presumtiva kunder. Den nydefinierade och utökade produktportföljen rönte stort intresse och ledde till en rad nya affärsdiskussioner.

Under kvartalet slutfördes arbetet med definitionen av vår nya produktportfölj för den värdekedja vi kallar Retail Value Management, RVM. Våra mobiloperatörskunder är beroende av att värdekedjan hanteras effektivt då en mycket stor del av deras intäkter sker genom deras återförsäljarnät. Med vår utökade och omdefinierade produktportfölj har vi tydliga lösningar för alla de steg, utmaningar och tillväxtmöjligheter som operatören möter i RVM. Vi ser i dagsläget ingen annan leverantör med en så tydlig och bred portfölj anpassad för RVM - något som också uppmärksammades av operatörerna vi mötte på MWC.

Förvärvet av analysföretaget Riaktr våren 2021 har omgående visat sig lyckosamt, med ett positivt bidrag till resultatet 2021. Under 2022 tar vi ytterligare steg i integrationen av bolaget in i SDS. Produktportföljen från Riaktr är nu en naturlig och strategiskt viktig del i RVM, utöver dess förmåga att även fortsatt adressera egna affärsmöjligheter. Vi har under kvartalet intensifierat arbetet med crossselling på den utökade kundbasen som kom med förvärvet och vi börjar redan se resultat av detta i nya affärsdiskussioner.

Bolaget genomförde en riktad emission på SEK 20 miljoner under kvartalet till de större ägarna. Det känns bra att samtliga tillfrågade ägare deltog och visar fortsatt förtroende för bolaget och de organiska tillväxtsatsningar emissionen syftar till att möjliggöra.

Försäljningsutvecklingen under kvartalet
En viktig affär under kvartalet var den tilläggsorder på SEK 2,7 miljoner som bolaget fick i Pakistan med en av de största internationella operatörerna i regionen. Detta är en operatörsgrupp som tillkom som kund till SDS under 2021 och som i och med ordern redan visar oss ett strategiskt viktigt fortsatt förtroende. Ordern gällde vår komponent Smart Campaigns & Commissions, SCC, och kunden utökar därmed sin installation i Pakistan med ytterligare en komponent ur vår RVM-portfölj. Då operatörsgruppen har ett flertal lokala operatörer i regionen - varav två är SDS-kunder sedan 2021 - ser vi ytterligare möjligheter vid en lyckad implementation.

I mars gjordes den formella och lokalt uppmärksammade avtalssigneringen med Vodafon Oman på plats i Muscat. Vodafon Oman gör en storsatsning med sin etablering i Oman och sätter stor tilltro till SDS hela RVM-portfölj. SDS har en volymbaserad affärsmodell med Vodafon Oman och resultatet under kvartalet överträffade vår prognos. Två större och viktiga ordrar som förväntades komma under kvartalet fördröjdes på grund av kundinterna processer.

Tydlig kurs
Marknaden för våra tjänster är fortsatt stabil och vår kurs ligger fast. Med emissionstillskottet kan vi genomföra de närliggande tillväxtsatsningar vi identifierat för vår organiska tillväxt.

Stärkta av vad vi såg på MWC ser vi fortsatt intressanta möjligheter för SDS i en förväntad marknadskonsolidering bland leverantörer. Vi anser oss väl positionerade för att ta en ledande roll i denna konsolidering då vi redan tagit de nödvändiga teknologiinvesteringarna i Microservices, utökat och vässat produktportföljen samt visat förmåga till långsiktig lönsamhetstillväxt och att framgångsrikt integrera förvärvade bolag.


Mats Victorin
VD, Seamless Distribution Systems AB"

För ytterligare information, kontakta:

Martin Schedin, CFO
[email protected]
070-4381442

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2022 kl. 08.30 CEST.

Om SDS
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konton och transaktioner.

SDS har, efter förvärvet av Riaktr, ca 320 medarbetare i Sverige, Frankrike, Belgien, Rumänien, Sydafrika, Ghana, Nigeria, Elfenbenskusten, Förenade Arabemiraten, Pakistan, Indien och Indonesien.

SDS kommer, i och med förvärvet av Riaktr, att årligen hantera fler än 15 miljarder transaktioner värda över 14 miljarder US Dollar. Via över 3 miljoner månatligt aktiva återförsäljare av digitala produkter betjänas globalt över 700 miljoner konsumenter.

SDS aktie är noterad på Nasdaq First North Premier.
Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399. [email protected]

SDS Gruppen får en uppgraderingsorder för sin Smart Sales & Distribution-produkt från en operatör i Nigeria

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har - genom sitt dotterbolag Riaktr - fått en order värd 3,7 miljoner kronor för ytterligare avancerade funktioner på sin Smart S&D-produkt från en befintlig kund i Nigeria.


SDS Group receives an upgrade order for the Smart Sales & Distribution product from an operator in Nigeria

Seamless Distribution Systems AB (SDS), has through its subsidiary Riaktr, received an order worth SEK 3.7 million for additional advanced features on its Smart S&D product from an existing customer in Nigeria.


SDS Gruppen får en uppgraderingsorder för sin Smart Sales & Distribution-produkt från en operatör i Zambia

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har - genom sitt dotterbolag Riaktr - fått en order värd 1,4 miljoner kronor för uppgradering av sin Smart S&D-produkt från en befintlig kund i Zambia. Utöver uppgraderingsintäkten löper det en årlig licens med återkommande intäkter värda 1,1 miljoner kronor.

 


SDS Group receives an upgrade order for its Smart Sales & Distribution product from an operator in Zambia

Seamless Distribution Systems AB (SDS) has - through its subsidiary Riaktr - received an order worth SEK 1.4 million for the upgrade of its Smart S&D product from an existing customer in Zambia. In addition to the upgrade there is a yearly license with annual recurring revenue worth SEK 1.1 million
SDS Gruppen får en strategisk order för sin avancerade analysprodukt från en operatör i Senegal

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har genom sitt dotterbolag Riaktr fått en order värd 1,1 miljoner kronor från en ledande mobiloperatör i Senegal.


SDS Group receives a strategic order for advanced analytics from an operator in Senegal

Seamless Distribution Systems AB (SDS) has through its subsidiary Riaktr received an order worth SEK 1.1 million from a leading mobile operator in Senegal.


SDS vinner en order värd 3,6 miljoner kronor från en existerande kund i Djibouti

Seamless Distribution Systems (SDS) har fått en order värd 3,6 miljoner SEK från en existerande kund i Djibouti. Affären avser driftsättningen av SDS flaggskeppsprodukt ERS 360°, som ersätter kundens befintliga lösning och underlättar digitaliseringen av kundens försäljnings- och distributionskanal.


SDS receives an order worth SEK 3.6 million from an existing customer in Djibouti

Seamless Distribution Systems (SDS) has received an order worth 3.6 million SEK from an existing customer in Djibouti. The deal concerns the commissioning of SDS's flagship product ERS 360 °, which will replace the customer's existing solution and facilitate the digitization of the customer's sales and distribution channel.


Kommuniké från årsstämma i Seamless Distribution Systems AB

Stockholm - Årsstämma i Seamless Distribution Systems AB har hållits i Stockholm torsdagen den 21 april 2022.


SDS håller livesänd pressträff med anledning av publicering av Q1 rapporten

SDS kallar till en livesänd pressträff torsdagen 21 april klockan 15.00. Under pressträffen kommer SDS vd Mats Victorin att gå igenom bolagets utveckling under första kvartalet 2022.
Seamless Distribution AB offentliggör utfall av riktad nyemission av aktier

Seamless Distribution AB offentliggör idag att den riktade nyemissionen av aktier som offentliggjordes genom pressmeddelande den 18 mars 2022 är fulltecknad. Bolaget tillförs 20 miljoner kronor.


Seamless Distribution AB announces the outcome of a directed share issue

Seamless Distribution AB announces today that the directed share issue that was announced in a press release on March 18, 2022, is fully subscribed. The company will receive SEK 20 million.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted