Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2019

april - juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 54,6 (18,9) MSEK, en ökning med 188,7 % jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA-resultatet uppgick till 3,3 (2,4) MSEK.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 6,1% (12,6%).
 • EBITDA-resultatet utan förvärvskostnader uppgick till 4,7 MSEK.
 • EBITDA-marginalen utan förvärvskostnader uppgick till 8,5%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,0 (2,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick utan förvärvskostnader till 0,3 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,13 (0,30) SEK.
 • Totalt kassaflöde uppgick till -2,8 (2,9) MSEK.

januari - juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 105,7 (31,1) MSEK, en ökning med 239,8 % jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA-resultatet uppgick till 9,5 (-0,6) MSEK.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 9,0% (-2,1%).
 • EBITDA-resultatet utan förvärvskostnader uppgick till 11,3 MSEK.
 • EBITDA-marginalen utan förvärvskostnader uppgick till 10,7%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,5 (-4,2) MSEK.
 • Resultat efter skatt utan förvärvskostnader uppgick till 3,2 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,19 (-0,61) SEK.
 • Totalt kassaflöde uppgick till -2,3 (1,4) MSEK.

VD-kommentar
" Det är med glädje jag kan konstatera att SDS långsiktiga tillväxtresa fortsatt under årets andra kvartal. Intäkterna ökade till drygt 54 miljoner kronor där tillskottet från distributionsverksamheten vi förvärvade i höstas är 29 miljoner kronor. Men även utan distributionsintäkterna så är kvartalets intäkter högre jämfört med samma kvartal 2018. Vi har gynnats av en god försäljning av korta projekt samt några större hårdvaruaffärer. Rörelseresultatet, på jämförbar basis uppgick till 0,2 miljoner, vilket är en viss förbättring till motsvarande period föregående år. Resultatet hålls tillbaka av en förändrad produktmix med mer hårdvara än vanligt. Vi har även en väsentligt högre produktutvecklingstakt idag jämfört med 2018 vilket vi förväntar oss avspeglas i framtida organisk tillväxt och utvecklingsmöjligheter. Härtill kommer förvärvskostnader av eServGlobal om 1,3 miljoner. Sålunda kommer vi att visa ett rörelseresultat för kvartalet om 1,5 miljoner.

Vår svenska distributionsverksamhet växer stabilt och värvar stadigt nya återförsäljare både enskilda och kedjor. Ett bevis på att marknaden reagerar positivt på oss som stabil och kompetent aktör. Vi planerar nu att introducera ny teknologi och produkter i våra afrikanska marknader. Produkter som vi ursprungligen skapat för de mer avancerade kontantkortsmarknaderna.

Förvärv av eServGlobal
Kvartalets stora nyhet är vårt förvärv av franska eServGlobal, som är en global leverantör av system för förbetald laddning av kontantkort och mobila finansiella tjänster. Förvärvet är en viktig del i vår långsiktiga tillväxtstrategi och stärker samtidigt den operativa effektiviteten. Genom förvärvet stärker vi vår närvaro i Nordafrika och Mellanöstern. Dessutom når vi nya geografiska marknader i Sydostasien och kompletterar på så vis vår geografiska närvaro optimalt. Vidare fördubblar förvärvet i ett slag SDS:s försäljning av system för digitalisering av värdetransaktioner. Förvärvet förväntas vara helt genomfört 25 juli i år efter säljarens extra årsstämma formellt godkänt affären.

Kontrakt med ledande mobiloperatör i södra Afrika
Vi är även stolta och glada över att vi under kvartalet fått en order på sju miljoner kronor från den ledande operatören i Eswatini (tidigare Swaziland). Detta är resultatet av vår långsiktiga investering med syfte att maximera kundernas affärsnytta. Leveransen av vårt system som hanterar digital distribution hjälper oss att förstärka vår närvaro i Afrikas södra regioner och är en kvittens på att en investering i vårt grundsystem ERS 360 ger kunderna en direkt ytterligare avkastning.

Framgång med kompletteringsprodukter
Utöver kundkontraktet i Eswatini och förvärvet av eServGlobal har vi även haft stora framgångar med våra kompletteringsprodukter till ERS 360-plattformen, produkter som nu börjar lanseras i större skala. Operatörernas behov att förstärka och ytterligare integrera plattformen förbättrar vår organiska tillväxt och ökar våra intäkter redan inom kvartalet. Samtidigt befäster det ERS 360 som en affärskritisk kanal till marknaden för mobiloperatörernas försäljning av taltid och den exponentiellt växande försäljningen av mobildata. På så sätt utvecklar vi fortsatt långsiktiga relationer till kunderna, vilket kommer att bidra till en ökad lönsamhet framöver.

Ökande andel återkommande intäkter
I syfte att jämna ut intäktsflödet fortgår arbetet med att öka andelen återkommande intäkter. Ett exempel på detta är det avtal som vi förra året tecknade med en distributör med nära relationer till Etiopiens enda mobiloperatör. Med 66 miljoner mobilkunder har operatören tidigare distribuerat taltid med fysiska "skrapkort". Nu kommer detta i ökande omfattning att digitaliseras. Avtalet med Smart Digital Technologies skiljer sig vad gäller affärsmodellen från tidigare affärer. Förklaringen är att vi kommer få en andel av de intäkter som transaktionerna via ERS-plattformen genererar. Affären är därmed den första större affär som genererar just återkommande intäkter.

SDS kan genom förvärvet av eServGlobal ytterligare snabba upp sin expansion inom fintech-området. Den förändringsresa bolaget genomför ger oss en unik möjlighet att skapa en framgångsrik sammanslagning med strategiska nyttoeffekter, skalfördelar och betydande synergier. Vi ser vidare ett fortsatt behov av konsolidering i branschen och har för avsikt att spela en aktiv roll i den processen.

Tommy Eriksson
VD, Seamless Distribution Systems AB"

2019-07-18

För ytterligare information, kontakta:
Martin Schedin, CFO
martin.schedin@seamless.se
070-4381442

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 08.30 CET.

Om Seamless Distribution Systems AB (SDS)
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konton och transaktioner. Bolaget har kunder i alla världsdelar och når över 300 miljoner mobilanvändare via fler än 1,000 000 aktiva point-of-sales. SDS har cirka 140 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Sydafrika, Ecuador och Förenade Arabemiraten.
Med över 18 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila och digitala revolutionen.

SDS aktie är noterad på NASDAQ First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399.
info@fnca.se 

SDS fullbordar förvärv av Riaktr

Seamless Distribution Systems AB ("SDS" eller "Bolaget") har idag undertecknat ett slutligt avtal om att förvärva samtliga aktier och tillgångar i Real Impact Analytics S.A. ("Riaktr"). Köpeskillingen på kontant och skuldfri basis uppgår till EUR 10,4 miljoner.


SDS completes acquisition of Riaktr

Seamless Distribution Systems AB ("SDS" or "the Company") has today signed a final agreement to acquire all shares and assets in Real Impact Analytics S.A. ("Riaktr"). The purchase price on a cash and debt-free basis amounts to EUR 10.4 million.SDS kallar till pressträff - VD håller presentation inför bolagsstämman

Med anledning av den rådande pandemin håller SDS ingen fysisk bolagsstämma. För att aktieägare och investerare ska erhålla en tydlig genomgång av verksamheten under fjolåret, samt information om hur verksamheten har utvecklats hittills under 2021, kallar bolaget till en livesänd pressträff.


SDS publicerar preliminärt koncernresultat för första kvartalet 2021.

Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" eller "Bolaget" och tillsammans med dess dotterbolag, "Koncernen") offentliggör idag vissa preliminära siffror för Koncernens första kvartal 2021 som en följd av att Bolaget undersöker möjligheten att emittera ett obligationslån.


SDS announces preliminary results for Q1 FY2021

Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" or the "Company" and together with its subsidiaries, the "Group") today publishes preliminary figures for the Group's first quarter 2021 in conjunction with the Company exploring the possibility of issuing a bond loan.
SDS håller livesänd pressträff med anledning av förvärvet av belgiska Riaktr

Med anledning av SDS förvärv av Riaktr, som annonserades på onsdagskvällen, kallar SDS till en livesänd pressträff. Pressträffen hålls torsdagen den 18 mars klockan 08.45.


SDS tecknar villkorat avtal om att förvärva Riaktr, en global leverantör av Business Intelligence ("BI") och Big Data Analytics ("BDA").

Köpeskillingen på kontant och skuldfri basis uppgår till EUR 10,4 miljoner. Förvärvet är villkorat av finansiering genom obligationsemission och i samband med detta kommer även befintliga aktieägarlån att konverteras till aktier vilket kräver stämmobeslut.

Seamless Distribution Systems AB ("SDS") har idag undertecknat avtal om att förvärva samtliga aktier och tillgångar i Real Impact Analytics S.A. ("Riaktr").

Riaktr är en global leverantör av system för BI och BDA, främst till telekomsektorn, med huvudkontor i Bryssel, Belgien. Slutförandet av förvärvet förväntas ske senast den 3 maj 2021.

Genom förvärvet får SDS tillgång till ett bolag som erbjuder i) en avancerad kompletterande teknik och en starkt utökad kundportfölj både i Afrika och nya marknader, ii) mer än 50 procent återkommande intäkter genom SaaS, samt iii) en produktmixförbättring som möjliggör en acceleration av koncernens organiska tillväxt.

Säljarna är grundarna (ledningen, anställda och privatinvesterare) av Riaktr och tre europeiska fonder. I samband med förvärvet har SDS gett Pareto Securities mandat att undersöka möjligheten att emittera ett säkerställt obligationslån med en förväntat löptid om tre år och en initial volym om SEK 200 miljoner.

I samband med och till stöd för denna transaktion kommer befintliga aktieägarlån i SDS om SEK 44,2 miljoner att konverteras till aktier. Detta är en stark signal från befintliga större aktieägare och ledande befattningshavare om deras stöd för denna transaktion.

Ledningen för SDS förväntar sig att förvärvet av Riaktr kan leda till ökade marginaler samt att både EBITDA och EPS kommer att förbättras för koncernen redan på kort sikt.


SDS has entered into a conditional agreement to acquire Riaktr, a global supplier of analytic software solutions.

The purchase price on a cash and debt-free basis amounts to EUR 10.4 million. The acquisition is conditional on financing through issuing a secured bond loan and in connection with this, existing shareholder loans will be converted into shares, which requires a general meeting resolution.

Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS") hereby announces that the company today has entered into an agreement to acquire 100 percent of the shares in Real Impact Analytics S.A. ("Riaktr"). Riaktr is a global supplier of proprietary software technology for Business Intelligence ("BI") and Big Data Analytics ("BDA"), primarily in the telecom sector, headquartered in Brussels, Belgium. Completion of the acquisition is expected to take place no later than May 3, 2021.

Through the acquisition, SDS gains access to a company that offers; i) advanced complementary technology and a considerably expanded customer portfolio both in Africa and new markets, ii) has more than 50 percent recurring revenues from SaaS, and iii) brings critical technology and product enhancements to the SDS portfolio that enables an acceleration of the Group's organic growth.

The sellers are Riaktr's founders (management, employees and early investors) and three European funds. In connection with the acquisition, SDS has mandated Pareto Securities to investigate the possibility of issuing a secured bond loan with an expected maturity of three years and an initial volume of SEK 200 million.

In connection with, and in support of this transaction, existing shareholder loans of SEK 44.2 million will be converted into shares. This is a strong signal from existing major shareholders and senior executives of their support for this transaction.

The management of SDS expects that the acquisition of Riaktr can lead to increased margins and that both EBITDA and EPS will improve for the Group in the short term.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted