Seamless Distribution Systems valberedning inför årsstämman 2018

I enlighet med beslut på Seamless Distribution Systems AB:s (SDS) årsstämma den 24 maj 2017 ska SDS valberedning inför årsstämman 2018 bestå av representanter för de per 1 augusti 2017 tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden.


Seamless Distribution Systems Nomination Committee for AGM 2018

In accordance with the decision of Seamless Distribution Systems AB (SDS) Annual General Meeting (AGM) on May 24, 2017 the SDS nomination committee for the AGM 2018 shall consist of representatives of the three largest shareholders or owner groups according to the Euroclear Sweden's share register per August 1, 2017, and the chairperson of the board.


Delårsrapport för perioden 1 april - 30 juni 2017

Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 16,9 (25,6) MSEK, en minskning med 34 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
  • Rörelseresultatet för perioden blev 1,3 (9,1) MSEK.
  • Resultat efter skatt blev -1,2 (9,1) MSEK.
  • Resultat per aktie blev -0,20 (18,21) SEK.
  • Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 0,7 (8,7) MSEK.

Quarterly report for the period April 1 - June 30, 2017

Second quarter

  • Net sales for the period amounted to MSEK 16.9 (25.6), a decrease of 34 percent compared to the same quarter last year.
  • Operating profit for the period was MSEK 1.3 (9.1).
  • Profit after tax amounted to MSEK -1.2 (9.1).
  • Earnings per share amounted to SEK -0.20 (18.21).
  • Cash flow before change in working capital amounted to MSEK 0.7 (8.7).

SDS tidigarelägger rapporten för andra kvartalet till 10 augusti och rapporten för tredje kvartalet till 13 november

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har nyligen avknoppats från Seamless Distribution AB (SDAB) och handlas sedan 21 juli på Nasdaq First North Premier. Per den 30 juni var SDS fortfarande ett helägt dotterbolag till SDAB, varför SDS kommer att inkluderas i SDAB- koncernens räkenskaper i rapporten för det andra kvartalet 2017, som SDAB kommer publicera den 10 augusti. SDS kommer att publicera en rapport för SDS-koncernen, och tidigarelägger därför datumet för publicering av rapporten för det andra kvartalet en dag, till 10 augusti istället för den 11 augusti, för att samordna informationsgivningen med SDAB.


SDS brings forward the report for the second quarter report to August 10 and the third quarter report to November 13

Seamless Distribution Systems AB (SDS) has recently been spun off from Seamless Distribution AB (SDAB) and is traded on Nasdaq First North Premier since July 21. As of June 30, SDS was still a wholly-owned subsidiary of SDAB, why SDS will be included in the SDAB Group's accounts in the report for the second quarter of 2017, which SDAB will publish on August 10. SDS will publish a report for the SDS Group, and will therefore bring forward the date of publication of the report for the second quarter one day until August 10, instead of August 11, to coordinate the information publication with SDAB.


Rättelse av pressrelease 2017-07-21 ("Rättelse av pressrelease 2017-07-20 ("Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet att förvärva aktier i Seamless Distribution Systems AB - handel på Nasdaq First North Premier inleds idag")")

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.


Correction of press release 2017-07-21 ("Correction of press release 2017-07-20 ("Final result of the Offering to acquire shares in Seamless Distribution Systems AB - trading on Nasdaq First North Premier commences today")")

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG, SINGAPORE OR THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH MESURE IS SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.


Rättelse av pressrelease 2017-07-20 ("Offentliggörande av de tio största ägarna i Seamless Distribution Systems")

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.


Correction of press release 2017-07-20 ("Announcement of the ten largest shareholders in Seamless Distribution Systems")

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG, SINGAPORE OR THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH MESURE IS SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.


Rättelse av pressrelease 2017-07-20 ("Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet att förvärva aktier i Seamless Distribution Systems AB - handel på Nasdaq First North Premier inleds imorgon")

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.


Correction of press release 2017-07-20 ("Final result of the Offering to acquire shares in Seamless Distribution Systems AB - trading on Nasdaq First North Premier commences tomorrow")

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG, SINGAPORE OR THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH MESURE IS SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.


Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet att förvärva aktier i Seamless Distribution Systems AB - handel på Nasdaq First North Premier inleds imorgon

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.


Final result of the Offering to acquire shares in Seamless Distribution Systems AB - trading on Nasdaq First North Premier commences tomorrow

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG, SINGAPORE OR THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH MESURE IS SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.


Offentliggörande av de tio största ägarna i Seamless Distribution Systems

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.


Announcement of the ten largest shareholders in Seamless Distribution Systems

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG, SINGAPORE OR THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH MESURE IS SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.


Seamless Distribution Systems AB offentliggör prospekt

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.


Seamless Distribution Systems AB publishes prospectus

Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in Australia, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore or the United States


Seamless announces offering to its shareholders to acquire shares in the subsidiary Seamless Distribution Systems AB

Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in Australia, Canada, Japan, Hong Kong, Singapore or The United States or any other jurisdiction where such mesure is subject to legal restrictions.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted