SDS får ny order från afrikansk mobiloperatör

En afrikansk mobiloperatör och en av SDS större kunder har tecknat en ny order för leverans av programvara och tjänster till ett värde av motsvarande över 3 miljoner kronor.
Debt is reduced by Sek15m


Kommuniké från extra bolagsstämma i Seamless Distribution Systems den 27 november 2017

Vid Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" eller "Bolaget") extra bolagsstämma i Stockholm idag beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslaget beslut, följande:


Communication from the Extraordinary General Meeting in Seamless Distribution Systems AB (publ) on November 27, 2017

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders in Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" or "Company") in Stockholm today, as proposed by the shareholders, the following resolution was resolved:


Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2017

Tredje kvartalet, juli - september

 • Totalomsättning uppgick till 20,4 (27,5) MSEK, en minskning med 26% jämfört med samma kvartal föregående år
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 4,4 (0,8) MSEK
 • EBITDA-resultatet uppgick till 4,3 (9,9) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 21,1% (36,1%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,7 (9,8) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 (19,68) SEK
 • Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 5,1 (10,4) MSEK

Nio månader, januari - september

 • Nettoomsättningen uppgick till 60,8 (72,0) MSEK, en minskning med 16% jämfört med samma period föregående år
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 4,4 (0,9) MSEK
 • EBITDA-resultatet uppgick till 14,8 (25,1) MSEK
 • EBITDA-marginalen uppgick till 24,4% (35,2%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,5 (24,7) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,95 (49,31) SEK
 • Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 11,1 (24,2) MSEK

Interim report for the period January 1 - September 30, 2017

Third quarter, July - September

 • Total revenue amounted to MSEK 20.4 (27.5), a decrease of 26% compared to the same quarter last year
 • Other revenue amounted to MSEK 4.4 (0.8)
 • EBITDA result amounted to MSEK 4.3 (9.9)
 • EBITDA margin amounted to 21.1% (36.1%)
 • Profit after tax amounted to MSEK 0.7 (9.8)
 • Profit per share amounted to SEK 0.10 (19.68)
 • Cash flow before change in working capital amounted to MSEK 5.1 (10.4)

Nine months, January - September

 • Total revenue amounted to MSEK 60,8 (72,0), a decrease of 16% compared to the same period last year
 • Other revenue amounted to MSEK 4.4 (0.9)
 • EBITDA result amounted to MSEK 14.8 (25.1)
 • EBITDA margin amounted to 24.4% (35.2)
 • Profit after tax amounted to MSEK 4.5 (24.7)
 • Profit per share amounted to SEK 0.95 (49.31)
 • Cash flow before change in working capital amounted to MSEK 11.1 (24.2)

Kallelse till extra bolagsstämma i Seamless Distribution Systems

Aktieägarna i Seamless Distribution Systems AB, org. nr. 556979-4562 ("Bolaget" eller "SDS"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 november 2017 klockan 11.00 på Bolagets huvudkontor, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm.


Notice of extraordinary general meeting of Seamless Distribution Systems

The shareholders of Seamless Distribution Systems AB, organization number 556979-4562 ("Company" or "SDS"), are hereby invited to the Extraordinary General Meeting Monday 27 November, 2017 at 11.00 a.m. at the Company's headquarters, Vasagatan 7, Stockholm, Sweden.


Styrelsen föreslår ett långsiktigt incitamentsprogram för att motivera nyckelpersoner att bidra till utökat värdeskapande

Styrelsen i Seamless Distribution Systems AB ("SDS" eller "Bolaget") föreslår att extra bolagsstämma den 27 november 2017 beslutar om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare i SDS samt emission av teckningsoptioner.


The Board proposes a long-term incentive program to motivate key executive managers and to reward increased value creation

The Board of Directors of Seamless Distribution Systems AB ("SDS" or "The Company") proposes that the Extraordinary General Meeting of November 27, 2017, decides on the introduction of a long-term incentive program for senior executives in SDS and issue of warrants.


SDS förstärker koncernledningen med mångåriga medarbetare

SDS stärker sin ledningsgrupp genom att utöka koncernledningen med posterna kommersiell chef, produktchef och chef för affärslösningar.


SDS strengthens the executive management with long-standing co-workers

SDS strengthens its capacity by expanding the executive management with the positions of Chief Commercial Officer, Chief Product Officer and Head of Business Solutions.


Seamless Distribution Systems valberedning inför årsstämman 2018

I enlighet med beslut på Seamless Distribution Systems AB:s (SDS) årsstämma den 24 maj 2017 ska SDS valberedning inför årsstämman 2018 bestå av representanter för de per 1 augusti 2017 tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden.


Seamless Distribution Systems Nomination Committee for AGM 2018

In accordance with the decision of Seamless Distribution Systems AB (SDS) Annual General Meeting (AGM) on May 24, 2017 the SDS nomination committee for the AGM 2018 shall consist of representatives of the three largest shareholders or owner groups according to the Euroclear Sweden's share register per August 1, 2017, and the chairperson of the board.


Delårsrapport för perioden 1 april - 30 juni 2017

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 16,9 (25,6) MSEK, en minskning med 34 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Rörelseresultatet för perioden blev 1,3 (9,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt blev -1,2 (9,1) MSEK.
 • Resultat per aktie blev -0,20 (18,21) SEK.
 • Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 0,7 (8,7) MSEK.

Quarterly report for the period April 1 - June 30, 2017

Second quarter

 • Net sales for the period amounted to MSEK 16.9 (25.6), a decrease of 34 percent compared to the same quarter last year.
 • Operating profit for the period was MSEK 1.3 (9.1).
 • Profit after tax amounted to MSEK -1.2 (9.1).
 • Earnings per share amounted to SEK -0.20 (18.21).
 • Cash flow before change in working capital amounted to MSEK 0.7 (8.7).

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted