Stämmokommuniké - Saxlund Group AB beslutar om företrädesemission

Vid dagens extra bolagsstämma i Saxlund Group AB beslutades att genomföra en företrädesemission av aktier. Vid fulltecknande av företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 30,7 MSEK före emissionskostnader. Som tidigare offentliggjorts omfattas emissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet.

Ett prospekt kommer att upprättas och godkännas av Finansinspektionen med anledning av företrädesemissionen. Prospekt kommer offentliggöras på bolagets webbplats, www.saxlund.se,  snarast efter det godkänts av Finansinspektionen.

Bolagsstämman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

 • Beslut om ändring av bolagsordningen
 • Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust
 • Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
 • Beslut om ändring av bolagsordningen
 • Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
 • Beslut om fondemission

2018-11-28

För mer information, kontakta
Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av hela värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar - inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank AB (publ) är Certified Adviser.

Bokslutskommuniké 2020

 • Orderboken i februari 2021 är större än omsättningen för hela 2020
 • Pandemin hade mycket stark påverkan på fjärde kvartalet

Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt till värde av ca 18,9 MSEK

Saxlund Sweden AB har tecknat kontrakt med Nevel AB (f.d Neova AB) till ett värde av ca 18,9 MSEK. Saxlund ska under 2021 leverera en komplett fjärrvärmeanläggning till Nevel i Gnosjö. Nevel är en återkommande kund och detta är fjärde anläggningen med samma upplägg som beställts under en tvåårsperiod.


Dotterbolag i Tyskland tecknar kontrakt till värde av ca 21,5 MSEK

Saxlund International GmbH har tecknat kontrakt till ett sammanlagt värde av ca 21,5 MSEK (2,1 MEUR) till Holcim. Det är materialhanteringsutrustning till Holcims cementfabrik i Höver.


Dotterbolag i Tyskland tecknar kontrakt till sammanlagt värde av ca 29 MSEK

Saxlund International GmbH har tecknat kontrakt till ett sammanlagt värde av ca 29 MSEK (2,8 MEUR). Det är tre kontrakt till olika kunder där Saxlund ska leverera slamhanteringsutrustning bestående av framförallt Saxlunds egenutvecklade slampump.


Emissionen registrerad och handeln med BTU upphör

Saxlund Group AB (publ) har genomfört en företrädesemission av units som avslutades den 20 oktober 2020.


Delårsrapport Januari - september 2020

 • Saxlund Group genomförde företrädesemission som övertecknades och tillför bolaget ca 85 MSEK
 • Saxlund fortsätter att vinna order inom slamhantering för fosfor-återvinning

Tredje kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 34 752 (53 530) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5 546 (-3 191) KSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -6 389 (-5 933) KSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -7 272 (-7 272) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,02) SEK före och efter utspädning

Dotterbolag i Tyskland tecknar kontrakt värt ca 10,5 MSEK

Saxlund International GmbH har tecknat kontrakt till ett värde av ca 10,5 MSEK (1 MEUR) för leverans av bland annat Saxlunds egenutvecklade slampump. Det är den andra kontraktet från samma kund.


Saxlunds företrädesemission övertecknad

Saxlund Group ABs ("Saxlund" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt för aktieägarna ("Företrädesemissionen"), som beslutades vid extra bolagsstämma den 24 september 2020, avslutades den 20 oktober 2020. Intresset var stort och sammanlagt tecknades Företrädesemissionen till cirka 112,8 procent, varav cirka 94,6 procent med stöd av företrädesrätt. Bolagets styrelse har beslutat att godkänna betalning genom kvittning av fordran om cirka 16,8 MSEK för tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter och vars fordran utgör en del av de krediter som skulle lösas genom medel från Företrädesemissionen. Bolaget tillförs därmed cirka 85,2 MSEK före avdrag för kvittning och emissionskostnader. Efter avdrag för kvittning tillförs Bolaget cirka 68,4 MSEK före emissionskostnader uppgående till cirka 1,8 MSEK. De som tilldelats units utan stöd av uniträtter kommer inom kort att meddelas direkt genom avräkningsnota alternativt genom sin förvaltare.


Den största ägaren samt styrelse och ledning har tecknat sina andelar i den pågående nyemissionen.

Bolagets ledning och samtliga styrelseledamöter i Saxlund Group AB har pro rata tecknat sig för sina andelar i den pågående nyemissionen i bolaget. Detta motsvarar totalt 4,2% av företrädesemissionen.


Inbjudan till bolagspresentation

Saxlund Group AB kommer måndagen den 12 oktober kl 16:30 att hålla en bolagspresentation i Erik Penser Banks lokaler vid Apelbergsgatan 27, 103 91 Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted