Saxlunds företrädesemission övertecknad

Saxlund Group ABs ("Saxlund" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt för aktieägarna ("Företrädesemissionen"), som beslutades vid extra bolagsstämma den 24 september 2020, avslutades den 20 oktober 2020. Intresset var stort och sammanlagt tecknades Företrädesemissionen till cirka 112,8 procent, varav cirka 94,6 procent med stöd av företrädesrätt. Bolagets styrelse har beslutat att godkänna betalning genom kvittning av fordran om cirka 16,8 MSEK för tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter och vars fordran utgör en del av de krediter som skulle lösas genom medel från Företrädesemissionen. Bolaget tillförs därmed cirka 85,2 MSEK före avdrag för kvittning och emissionskostnader. Efter avdrag för kvittning tillförs Bolaget cirka 68,4 MSEK före emissionskostnader uppgående till cirka 1,8 MSEK. De som tilldelats units utan stöd av uniträtter kommer inom kort att meddelas direkt genom avräkningsnota alternativt genom sin förvaltare.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 20 oktober 2020 och utfallet visar att 251 774 602 units, motsvarande cirka 94,6 procent, tecknades med stöd av uniträtter. Därtill erhöll Bolaget intresseanmälningar om teckning av ytterligare 48 531 605 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 18,2 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed övertecknad och inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk. Bolagets styrelse har beslutat att godkänna teckning genom kvittning av en fordran om cirka 16,8 MSEK, motsvarande 52 412 589 units eller cirka 19,7 procent av Företrädesemissionen, för tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter och vars fordran utgör en del av de krediter som skulle lösas genom medel från Företrädesemissionen. Bolaget tillförs därmed cirka 85,2 MSEK före avdrag för kvittning och emissionskostnader. Saxlund kommer, beaktat teckning genom kvittning av fordran, att tillföras cirka 68,4 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,8 MSEK. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats units via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 30 september 2020.

"Det stora intresset från våra befintliga aktieägare att delta i vår emission är väldigt glädjande och vi vill tacka för förtroendet och samtidigt passa på att välkomna nytillkomna aktieägare till Saxlund.

De tillförda medlen ger oss stora möjligheter att kraftfullt agera på de marknadsmöjligheter som vi identifierat och bedömer kommer att växa starkt under de kommande åren. En viktig del att i att uppfattas som en pålitlig och stark affärspartner är att kunna visa finansiell styrka. Med den starka balansräkning som Saxlund efter den här emissionen kommer att kunna visa har vi större möjligheter än någonsin att konkurrera om olika affärer, såväl i Sverige som utomlands.", säger Stefan Wallerman, VD Saxlund.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 39 210 684,66 SEK till sammanlagt 88 224 040,55 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 266 210 942 till totalt 598 974 620 aktier.

För det fall samtliga i Företrädesemissionen utgivna teckningsoptioner av serie TO3 omvandlas till aktier kommer aktiekapitalet att öka med 39 210 684,66 SEK till 127 434 725,21 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 266 210 942 till totalt 865 185 562 aktier.

Riktad emission

Saxlund kommer, enligt avtal med Företrädesemissionens garanter, genomföra en riktad emission om 26 621 094 units som garantiersättning, fördelat på 26 621 094 aktier och 26 621 094 teckningsoptioner av serie TO3 med rätt att teckna 26 621 094 nyemitterade aktier.

Antalet aktier i Bolaget kommer vid full teckning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i den riktade emissionen att öka med 53 242 188, varefter aktiekapitalet uppgår till 135 276 862,08 SEK och antalet aktier i Bolaget uppgår till 918 427 750.

Handel med BTU

Handel med betald tecknad unit (BTU) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske omkring vecka 45, 2020.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB är legal rådgivare till Saxlund i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kenneth Eriksson, Styrelseordförande, tel. 070-775 83 22

Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00, stefan.wallerman@saxlund.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Saxlund Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 08:45 CET.

Saxlund i korthet

Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av teknik i hela värdekedjan för svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna finns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB är listat på Nasdaq First North Stockholm. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 80 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra värdepapper i Saxlund. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Saxlund kommer endast att ske genom EU-tillväxtprospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller i något annat land där Nyemissionen eller distribution av prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga uniträtter, betalda tecknade units, aktier eller teckningsoptioner har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Saxlunds aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Nerladdningsbara filer

Emissionen registrerad och handeln med BTU upphör

Saxlund Group AB (publ) har genomfört en företrädesemission av units som avslutades den 20 oktober 2020.


Delårsrapport Januari - september 2020

  • Saxlund Group genomförde företrädesemission som övertecknades och tillför bolaget ca 85 MSEK
  • Saxlund fortsätter att vinna order inom slamhantering för fosfor-återvinning

Tredje kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 34 752 (53 530) KSEK
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5 546 (-3 191) KSEK
  • Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -6 389 (-5 933) KSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -7 272 (-7 272) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,02) SEK före och efter utspädning

Dotterbolag i Tyskland tecknar kontrakt värt ca 10,5 MSEK

Saxlund International GmbH har tecknat kontrakt till ett värde av ca 10,5 MSEK (1 MEUR) för leverans av bland annat Saxlunds egenutvecklade slampump. Det är den andra kontraktet från samma kund.


Saxlunds företrädesemission övertecknad

Saxlund Group ABs ("Saxlund" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt för aktieägarna ("Företrädesemissionen"), som beslutades vid extra bolagsstämma den 24 september 2020, avslutades den 20 oktober 2020. Intresset var stort och sammanlagt tecknades Företrädesemissionen till cirka 112,8 procent, varav cirka 94,6 procent med stöd av företrädesrätt. Bolagets styrelse har beslutat att godkänna betalning genom kvittning av fordran om cirka 16,8 MSEK för tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter och vars fordran utgör en del av de krediter som skulle lösas genom medel från Företrädesemissionen. Bolaget tillförs därmed cirka 85,2 MSEK före avdrag för kvittning och emissionskostnader. Efter avdrag för kvittning tillförs Bolaget cirka 68,4 MSEK före emissionskostnader uppgående till cirka 1,8 MSEK. De som tilldelats units utan stöd av uniträtter kommer inom kort att meddelas direkt genom avräkningsnota alternativt genom sin förvaltare.


Den största ägaren samt styrelse och ledning har tecknat sina andelar i den pågående nyemissionen.

Bolagets ledning och samtliga styrelseledamöter i Saxlund Group AB har pro rata tecknat sig för sina andelar i den pågående nyemissionen i bolaget. Detta motsvarar totalt 4,2% av företrädesemissionen.


Inbjudan till bolagspresentation

Saxlund Group AB kommer måndagen den 12 oktober kl 16:30 att hålla en bolagspresentation i Erik Penser Banks lokaler vid Apelbergsgatan 27, 103 91 Stockholm.


Rättelse Saxlund offentliggör prospekt

I tidigare utsänt pressmeddelande Saxlund offentliggör prospekt angavs felaktigt att informationen offentliggjordes enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Offentliggörande av prospekt är ingen kurspåverkande information. Se nedan för uppdaterat pressmeddelande.


Saxlund offentliggör prospekt

Det prospekt som Saxlund Group AB ("Saxlund" eller "Bolaget") har upprättat med anledning av den förestående emissionen av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Nyemissionen") har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.


Dotterbolag i UK erhåller LOI från Helvellyn Group

Saxlund International Ltd har erhållit ett Letter Of Intent (LOI) från Helvellyn Group AB för deras anläggning i Dinnington, UK. Avsikten med LOI:t är att kontrakt till ett värde av ca 1,8 MGBP tecknas under 2020.


Ny CFO i Saxlund Group AB

Saxlund Group AB rekryterar Fredrik Nordling som ny CFO från och med den 1 oktober 2020. Fredrik kommer närmast från att ha varit CFO på Svenska Rotor Maskiner och har tidigare arbetat på EY med revision.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted