Delårsrapport Januari - mars 2019

  • Saxlunds nyemission registrerades hos bolagsverket 7/1 2019.
  • Extra bolagsstämma har hållits där Alexander Leppänen och Svante Carlsson valdes in som nya styrelsemedlemmar
  • Rörelseresultat för jan-mars uppgår till -3 642 (-15 041) KSEK varav ca -1 000 KSEK är hänförliga till kostnader som avvecklats under kvartalet.

Kvartal 1, Januari - mars 2019

  • Nettoomsättning uppgår till 35 039 (45 579) KSEK.
  • Rörelseresultat för perioden uppgår till -3 642 (-15 041) KSEK.
  • Resultat efter skatt uppgår till -4 621 (-17 275) KSEK.
  • Resultat per aktie uppgår till -0,03 SEK efter utspädning och -0,18 SEK före utspädning (-0,67) SEK.

VD:s kommentar

Rörelseresultatet, ca -3 600 KSEK, för perioden är avsevärt bättre i jämförelse med förra året,
ca -15 000 KSEK, trots att omsättningen för kvartalet, ca 35 000 KSEK, är ner ca 10 000 KSEK i jämförelse med 2018, ca 45 000 KSEK. Första kvartalet är traditionellt ett svagt kvartal på intäktssidan då service och eftermarknadsintäkter är låga.

Service och eftermarknad står för ca 15 000 KSEK av koncernens omsättning på 35 000 KSEK, vilket är en betydande del. Alla dotterbolag har arbetat för att öka Service och eftermarknadsintäkter och förutsättningar ser goda ut för att nå koncernens mål.

Kostnaderna för personal och overhead har minskat i den takt som bolaget har räknat med och är ca 6 000 KSEK lägre för den svenska verksamheten i jämförelse med 2018. Kostnadsbesparingsprogrammet som initierades i augusti 2018 slutfördes under perioden.

Orderingången har varit svag under perioden, framförallt på projektsidan i Sverige och Tyskland. Marknaden har varit avvaktande och upplevelsen är att dotterbolagen inte har tappat order. Kunderna skjuter på beslut, alternativt skjuter på investeringen till senare i höst alternativt till nästa år.

Under kvartalet har det debatterats friskt i medierna angående problemet med effekt- och kapacitetsbrist i det svenska elnätet. Det är ett problem som till stort hör till storstadsregionerna, Stockholm och Malmö främst men även kan komma att påverka Göteborg. Det finns ett antal stora frågor som påverkar elförsörjningen i hela Europa som, brist på el på grund av ökad användning, stängandet av kärnkraften samt ökad energi- och koldioxidskatt för fossila bränslen i kraftvärmeanläggningar. Alla de frågorna har en lösning i ökande av utbyggnad av kraft- och värmeproduktion från biobränsle, vilket talar för att marknaden för Saxlund- koncernens. produkter för materialhantering och bioenergi har en ljus framtid.

Koncernen har idag kontrakt och orderbok på ca 170 000 KSEK. Till den orderboken kommer service och eftermarknad där helåret är svår att prognostisera men som kommer att bidra positivt till dessa siffror

Framför oss har vi många utmaningar och stora möjligheter att stärka vår position i en viktig framtidsbransch. Vårt uppdrag är att bidra till en mer hållbar energiproduktion i Sverige och Europa.  Det kommer att krävas hårt jobb under hela 2019. Vi står dock väl rustande för alla utmaningar med vår kompetenta personal i Tyskland, England och Sverige. 

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari-juni 2019 27 augusti 2019
Delårsrapport juli-september 2019 27 november 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 29 maj 2019

Rolf Hasselström
Styrelseordförande 

Kenneth Eriksson
Styrelseledamot

Bengt E Johnsson
Styrelseledamot

Alexander Leppänen
Styrelseledamot

Svante Carlsson
Styrelseledamot

Stefan Wallerman
Verkställande direktör

Frågor kring rapporten besvaras av

Stefan Wallerman
VD/CEO
stefan.wallerman@saxlund.se
Tel: 070-306 37 00

Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North, Erik Penser Bank är Certified Adviser. Telefonnummer: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019 kl 18:00 CET.

Nerladdningsbara filer

Stämmokommuniké - Saxlund Group AB beslutar om nyemission

Vid dagens extra bolagsstämma i Saxlund Group AB beslutades att genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") samt en riktad nyemission av Units till garanter i företrädesemissionen. Vid fulltecknande av företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 85,2 MSEK före emissionskostnader. Som tidigare offentliggjorts omfattas företrädesemissionen av emissionsgarantier motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet.


Huvudägare i Saxlund Group AB ökar sitt ägande

Saxlund Group ABs huvudägare Mats Gabrielsson har ökat sitt ägande med 5 000 000 aktier i bolaget via sina intressebolag. Det motsvarar cirka 1,5% av bolaget.


Delårsrapport Januari - juni 2020

  • Saxlund har ökat orderboken med ett värde över 100 MSEK sedan Corona-pandemins utbrott
  • Saxlund har säkerställt finansiering om totalt 105 MSEK
  • Fortsatta resultatbättringar jämfört med föregående år

Kallelse till extra bolagsstämma i Saxlund Group AB

Saxlund Group AB, org.nr. 556556-8325 håller extra bolagsstämma torsdagen den 24 september 2020 klockan 10:00 i Törngren Magnell & Partners Advokatfirmas lokaler vid Jakobs Torg 3, Stockholm.


Dotterbolag i Tyskland skriver kontrakt till värde av ca 12,5 MSEK (1,2 MEUR)

Saxlund Groups ABs dotterbolag, Saxlund International GmbH, har den 24 augusti skrivit kontrakt på ca 12,5 MSEK. Leveranserna består till huvuddel av Saxlunds egenutvecklade pumpar för slamhantering med tillhörande servicekontrakt. Projektet är en ny förbränningsanläggning för avloppsslam vars huvudsyfte är att återvinna fosfor.


Saxlund Group säkerställer en finansiering på 105 MSEK

Saxlund Group AB (publ) har träffat ett finansieringsavtal med sin största ägare Gabrielsson Invest AB och med Trention AB (publ) om att genomföra en kapitalisering av Saxlund Group AB (publ) för att säkerställa den kraftiga tillväxten som förväntas.


Ny CFO

Anna Eskhult kommer att från den 13 augusti att ta rollen som t.f CFO i Saxlund Group AB.


Dotterbolag i England skriver kontrakt till värde av ca 5 MSEK

Saxlund Groups ABs dotterbolag, Saxlund International Ltd, har den 16 juli skrivit kontrakt på ca 5 MSEK. Leveranserna består till huvuddel av tre stycken av Saxlunds egenutvecklade stångmatningsgolv.


Dotterbolag i Tyskland och England skriver kontrakt till sammanlagt värde av ca 8,5 MSEK

Saxlund Groups ABs dotterbolag, Saxlund International Gmbh och Saxlund International Ltd, har den 1 juli skrivit två separata kontrakt på sammanlagt 8,5 MSEK. Leveranserna består av materialhanteringsutrustning samt uppgradering av tidigare levererad utrustning.


Kontrakt med Ljungby Energi signerat

Saxlund International Holding AB, har den 16 juni signerat kontrakt med Ljungby Energi AB för uppförande av en fjärrvärmeanläggning för biobränsle. Kontraktssumman är på ca 35 MSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted