Bokslutskommuniké 2019 Kvartalsrapport oktober - december 2019

Fjärde kvartalet, oktober - december 2019

 • Nettoomsättning uppgår till 47 976 (51 625) KSEK
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -445 (-5 387) KSEK. Resultatet är belastat med fasta kostnader som avvecklats med ca 500 KSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 369 (-7 910) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,31) SEK före och efter utspädning

Helåret 2019

 • Nettoomsättning uppgick till 198 896 (215 963) KSEK.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -16 105 (-90 859) KSEK. Resultatet är belastat med ca 6 800 KSEK avseende fast kostnader som avvecklats
 • Resultat efter skatt uppgick till -18 455 (-98 675) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-3,85) SEK före och efter utspädning

Väsentliga händelser i det fjärde kvartalet

 • Dotterbolaget Saxlund International Holding AB tecknade en ny order till Setra på ca 5 500 KSEK under november månad
 • Dotterbolaget Saxlund International Holding AB erhöll ett tilldelningsbeslut till ett värde om ca 34 000 KSEK från Ljungby Energi AB, vilket senare överklagades

Väsentliga händelser efter rapporteringsperiodens utgång

 • Dotterbolaget Saxlund International GmbH tecknade under januari månad två nya kontrakt till ett totalt värde om ca 3,2 MEUR
 • Dotterbolaget Saxlund International Holding AB tecknade ett avtal med Komforts Group avseende service och eftermarknad av Komforts leveranser
 • Koncernen förlängde kortfristiga kreditavtal om totalt 54 744 KSEK med ytterligare tolv månader till oförändrade villkor

VD:s kommentar

2019 ser ut att ha varit vändningen för Saxlund med en enorm resultatförbättring och lägre kostnadsbas. Koncernen har förbättrat rörelseresultatet för kvartalet i jämförelse med 2018 med 4 942 KSEK och i jämförelse med föregående kvartal med 5 488 KSEK, och trenden är fortsatt god. EBITDA för kvartalet är positivt (ca 350 KSEK) vilket visar att kostnadsbesparingarna har gett önskad effekt trots att omsättningen minskat i förhållande till 2018. På helåret har resultatförbättringen varit extremt bra, nästan 75 000 KSEK bättre än 2018 trots minskad omsättning.

Det är väldigt spännande att ha tecknat kontrakt med Martin och Küttner-Martin som bildats på grund av den tyska lagen för återvinning av fosfor. Marknaden för liknande affärer kommer att öka under de kommande åren och Saxlunds unika slampump gör att koncernen har en bra position för att teckna fler kontrakt under 2020 och framåt.

Under och efter kvartalet så har Saxlund fått order från bland annat Setra. Setra bygger en fabrik i Långshyttan för att tillverka Korslimmat trä (KL-trä). KL-trä är en teknik som med många konstruktionsmässiga fördelar, samtidigt har det också stora miljöfördelar eftersom trä är ett förnybart material[1]. Slutprodukten används vid byggen av flerbostadshus. Saxlunds leverans kommer förse fabriken med förnyelsebar energi i form av fjärrvärme. Gällande affären med Ljungby Energi AB har Saxlund tagit del av materialet som har kommit Förvaltningsrätten till handa och har tillsammans med externa jurister genomfört en analys och bedömer att det finns goda möjligheter att överklagan avslås.

Saxlund England har visat en god utveckling under 2019 med ett positivt resultat och har bra förutsättningar att ta nya affärer under 2020.

Saxlund har arbetat hårt under 2019 för att utveckla vår egen service och eftermarknad men har även tittat på hur koncernen kan bredda erbjudandet. Därför är det är oerhört glädjande att Saxlund numera är exklusiv representant för Komfort Group i Skandinavien. Komforts har levererat ett 30-tal anläggningar under den senaste 10-årsperioden. Avtalet löper på 2 år och Saxlund förväntar sig en ökning av eftermarknadsförsäljningen med omkring 5 000 - 7 000 KSEK.

Saxlund tror på en växande marknad för bioenergi i Sverige. Det är idag den största energikällan och står för cirka 38% av Sveriges energianvändning. Användningen av bioenergi har fördubblats sedan 1990-talet och regeringens initiativ fossilfritt Sverige har tagit fram färdplaner som visar på att det går att ersätta all användning av fossila bränslen till 2045 med andra alternativ, med stort fokus på elektrifiering och bioenergi. Önskemålet i färdplanerna är att bland annat öka tillverkningen av energi från bioenergi med 100 TWh[2]. Som jämförelse var hela Sveriges elproduktion under 2019 164 TWh[3].

Saxlund har en starkt erbjudande och som står sig oerhört bra på många marknader och många branscher. Saxlund kommer att gynnas av omställningen till ett fossilfritt samhälle. Även om det finns en hel del arbete kvar är det med stor förväntan och spänning jag ser fram mot 2020.

[1] https://www.setragroup.com/sv/press/pressmeddelanden/2018/setra-investerar-i-kl-fabrik-i-langshyttan/

[2] https://www.svebio.se/app/uploads/2020/01/Svebio-Fa%CC%88rdplan-Bioenergi-2020.pdf

[3] https://www.ekonomifakta.se/fakta/energi/energibalans-i-sverige/elproduktion/

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari - mars 2020 13 maj 2020

Årsredovisning 2019 vecka 20, 2020

Årsstämma 2020 4 juni 2020

Delårsrapport april - juni 2020 26 augusti 2020

Delårsrapport juli - september 2020 4 november 2020

Bokslutskommuniké och kvartalsrapport oktober - december 2020 17 februari 2020

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 19 februari 2020

Kenneth Eriksson
Styrelseordförande

William Heigard
Styrelseledamot

Alexander Leppänen
Styrelseledamot

Stefan Wallerman
Verkställande direktör

Frågor kring rapporten besvaras av

Stefan Wallerman
VD/CEO
stefan.wallerman@saxlund.se
Tel: 070-306 37 00

Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North, Erik Penser Bank är Certified Adviser. Telefonnummer: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020 kl 8:45 CET.

Dotterbolag i UK säkrar order till värde av ca 1,4 MGBP (16,8 MSEK)

Saxlund Groups ABs dotterbolag, Saxlund International Ltd, har den 24 mars erhållit en engineering order samt Letter Of Intent (LOI) för leverans av materialhanteringsutrustning för hantering av RDF till ett "energy-from-waste" projekt i UK. Kontraktsvärde är ca 1,4 MGBP (16,8 MSEK). Kontrakt avses att tecknas inom 4-6 veckor.


Förändring i styrelsen i Saxlund Group AB (publ)

Det är med stor sorg och saknad som Saxlund mottagit beskedet att styrelseledamot Svante Carlsson hastigt har gått bort.


Bokslutskommuniké 2019 Kvartalsrapport oktober - december 2019

Fjärde kvartalet, oktober - december 2019

 • Nettoomsättning uppgår till 47 976 (51 625) KSEK
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -445 (-5 387) KSEK. Resultatet är belastat med fasta kostnader som avvecklats med ca 500 KSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 369 (-7 910) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,31) SEK före och efter utspädning

Helåret 2019

 • Nettoomsättning uppgick till 198 896 (215 963) KSEK.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -16 105 (-90 859) KSEK. Resultatet är belastat med ca 6 800 KSEK avseende fast kostnader som avvecklats
 • Resultat efter skatt uppgick till -18 455 (-98 675) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-3,85) SEK före och efter utspädning

Saxlund tecknar exklusivt avtal för service och eftermarknad

Saxlund Groups ABs dotterbolag, Saxlund International Holding AB, har den 11 februari tecknat avtal med Komforts Group (www.komforts.lv) om att exklusivt sköta all service och eftermarknad på den skandinaviska marknaden av Komforts leveranser. Komforts har levererat ett 30-tal anläggningar på den skandinaviska marknaden och avtalet beräknas öka Saxlunds omsättningen för service och eftermarknad med 5 000 - 7 000 KSEK på årsbasis.


Dotterbolag i Tyskland tecknar två kontrakt till värde av ca 3,2 MEUR

Saxlund Groups ABs dotterbolag, Saxlund International Gmbh, har den 29 januari tecknat två separata kontrakt med Martin GmbH och Küttner Martin GmbH (Joint Venture ("JV") mellan Küttner GmbH och Martin GmbH) för leverans av materialhanteringsutrustning för inmatning av avloppsslam för förbränning. Sammanlagt kontraktsvärde är ca 3,2 MEUR (33,7 MSEK).


Tilldelningsbeslut överklagat

Saxlund Groups ABs dotterbolag, Saxlund International Holding AB, har erhöll tilldelningsbeslut den 20 december. Tilldelningsbeslutet från Ljungby Energi AB har blivit överklagat av den konkurrent som kom sist i utvärderings som Saxlund vann.


Dotterbolag i Sverige erhåller tilldelningsbeslut till värde av ca 34 MSEK

Saxlund Groups ABs dotterbolag, Saxlund International Holding AB, har erhållit tilldelningsbeslut 20 december till ett värde av ca 34 MSEK. Leveransen är består av turn-key bioenergianläggning inklusive bygge.


Delårsrapport januari - september 2019

Tredje kvartalet, juli - september 2019

 • Nettoomsättning uppgår till 53 530 (34 261) KSEK.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -5 933 (-58 710) KSEK. Resultatet har belastats med ca 1 000 KSEK avseende fasta kostnader och som har avvecklats.
 • Resultat efter skatt uppgick till -7 272 (-60 573) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,28 (-2,34) SEK före och efter utspädning.

Niomånadersperioden januari - september 2019

 • Nettoomsättning uppgick till 150 920 (164 338) KSEK.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -15 660 (-85 206) KSEK. Resultatet har belastats med ca 6 300 KSEK avseende fasta kostnader som har avvecklats.
 • Resultat efter skatt uppgick till -18 824 (-90 765) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,74 (-3,54) SEK före och efter utspädning.

Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt till värde av ca 5,5 MSEK

Saxlund Groups ABs dotterbolag, Saxlund International Holding AB, har den 29 oktober tecknat kontrakt med Setra Trävaror AB för leverans av materialhanteringsutrustning till Långshyttan. Utrustningen kommer bland annat att förse Setras transportabla värmecentral, som levereras av Saxlund, med bränsle.


Styrelseledamot ökar sitt innehav i bolaget

Saxlund Groups AB:s styrelseledamot Svante Carlsson har förvärvat ytterligare 3 000 000 aktier i bolaget till 20 000 000 aktier


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär