DELÅRSRAPPORT Q3 2021

1 januari - 30 september 2021

Styrelsen för väg- och flygplatssäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, ber härmed att få lämna delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september, 2021.

Koncernen
Perioden 1 juli - 30 september 2021 i sammandrag

 • Nettoomsättningen 7,3 mkr (20,8 mkr)
 • Periodens resultat -2.3 mkr (5,3 mkr)
 • Periodens resultat per aktie -0,19 kr (0,47 kr)

Perioden 1 januari - 30 september 2021 i sammandrag

 • Nettoomsättning 25,3 mkr (45,5 mkr)
 • Periodens resultat -9,9 mkr (0,3 mkr)
 • Periodens resultat per aktie -0,82 kr (0,02 kr)
 • Bruttomarginalen 57 procent (62 procent, avser helår)
 • Eget kapital per aktie 1,94 kr (2,76 kr, avser helår)
 • Avskrivning goodwill uppgår för denna period till 1,3 mkr (1,3 mkr)
 • Soliditet 48 procent (47 procent, avser helår)
 • Likvida medel per den 30 september uppgår till 1,5 mkr (2,8 mkr)
 • Personalkostnaderna har minskat med cirka 1,1 Mkr
 • Medelantalet anställda har minskat från 24 till 22 personer (avser helår)
 • Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021 lämnas torsdagen den 24 februari 2022

VD kommentar till väsentliga händelser under perioden 1 januari - 30 september

Det kraftigt försämrade resultatet under årets tre första kvartal kan i stort sett förklaras av den pågående pandemin. Flygplatsägarna satte helt enkelt stopp för omfattande investeringar under 2020 och det har fått fullt genomslag i våra orderböcker under 2021. Det är en näst intill omöjlig uppgift att bedöma marknadsutvecklingen eftersom den styrs av pandemins utbredning och intensitet. Min uppgift som VD är att försöka balansera den förhoppningsfullt kortsiktiga utmaningen med låg orderingång och betydande förluster och bedömningen att det trots allt finns en mycket stor potential i vår marknad i närtid där vår ytterst kompetenta medarbetarstab är av stort värde att hållas intakt. Självklart har de kostnader som inte påverkar vår operativa förmåga setts över och reducerats i möjligaste mån. Det är min absoluta övertygelse att så här långt är beslutet klokt att bibehålla vår operativa kapacitet och jag ser fram mot att också få visa det.

Redan nu ser jag ljuset tunneln i och med lättade reserestriktioner har både våra säljare och servicetekniker kunnat resa mer under Q3 än under årets två första kvartal. Vi kan därmed hjälpa våra kunder med service på plats hos dem i större utsträckning än tidigare.

Orderingången har dock under perioden varit svagare än beräknat samtidigt som vi har utmaningar med leveranstider av komponenter från våra leverantörer. Under 2020 drog vi fördel av trögheten i flygplatsmarknaden och orderflödet hölls upp under första halvåret. På motsvarande sett gör samma tröghet att orderflödet nu ökar långsammare än förväntat. Detta sammantaget gör att vi inte fått den uppgång vi normalt ser under tredje kvartalet

Sammantaget ser jag framför mig en mycket gynnsam utveckling för vårt företag dock med reservation för pandemins oberäkneliga konsekvenser.

Köpingebro den 26 november 2021
Styrelsen

Hela delårsrapporten finns bifogad som PDF fil nedan.

SARSYS-ASFT kommer under 2021 att delta i följande av Aktiespararnas Event: Stora Aktiedagen, Stockholm den 30 november. Klockan 14 30 intar koncernchef Fredrik Graflind scenen.

Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 november 2021 kl. 08:00.

SARSYS-ASFT AB är det ledande bolaget i världen inom utveckling och tillverkning av väg- och flygplatssäkerhetssystem. Bolaget har tre affärsområden, friktionsmätning, väderinformation och beslutsstödsystem. Bolaget har kunder i alla världsdelar och återfinns bland offentliga och privata flygplatser och vägar, flygvapen i olika länder, servicebolag för underhåll av vägar och flygplatser. Moderbolaget har sitt huvudkontor i Köpingebro och är listat på Nordic SME sedan 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB och SARSYS-ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se

DELÅRSRAPPORT Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Kvartalsrapport Q1 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted