Bokslutskommuniké 2020

Styrelsen för väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, ber härmed att få lämna Bokslutskommuniké samt delårsrapport för fjärde kvartalet.

Ett litet men positivt resultat om 1,2 Mkr trots pandemin

VD:s kommentar till väsentliga händelser

Vi är mycket stolta över att kunna leverera ett positivt resultat efter finansiella poster om 1,2 Mkr pandemiåret 2020. Det är många branscher som haft det mycket tufft under året. SARSYS-ASFT är inget undantag. Våra mål för 2020 var högt ställda. Covid-19 gjorde att alla planer fick revideras.

Koncernen
Samtliga sifferuppgifter nedan avser koncernen.

Fjärde kvartalet, 1 oktober - 31 december 2020 i sammandrag.

 • Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till 913 kkr (1 014 kkr)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 23 kkr, (-229 kkr)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,00 kr (-0,02 kr)
 • Nettoomsättningen minskade med 27 procent till 19,5 Mkr (26,8 Mkr)
 • Likvida medel per den 31 december uppgick till 8,0 Mkr (4,1 Mkr)

Helår 1 januari - 31 december 2020 i sammandrag

 • Årets resultat efter finansiella poster 1,2 Mkr (5,0 Mkr)
 • Nettoomsättningen minskade med 29 procent till 64,9 Mkr (91,4 Mkr)
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 295 kkr (3,8 Mkr) en betydande minskning
 • Valutaförluster om 2,3 Mkr, bidragande orsak till resultatförsämringen
 • Bruttomarginal om 62 procent (54 procent)
 • Kraftigt minskade personalkostnader om 3,8 Mkr på helåret
 • Avskrivning goodwill uppgick till 1.8 Mkr (2,0 Mkr)
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,02 kr (0,33 kr)
 • Eget kapital per aktie per den 31 december uppgick till 2,76 kr (2,57 kr)
 • Koncernens soliditet per den 31 december uppgick till 47 procent (39 procent), en förbättring med 8 procentenheter

Hela bokslutskommunikén kan laddas ner i bifogad PDF-fil samt finns att läsa på Bolagets hemsida, www.sarsys-asft.com

Köpingebro den 26 februari 2021
Styrelsen

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail fgr@sarsys-asft.com eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

SARSYS-ASFT kommer under 2021 att delta i följande av Aktiespararnas Event: Aktiedagen digitalt, Stockholm den 16 mars, Aktiedagen digitalt, Stockholm den 7 september och Stora Aktiedagen, Stockholm den 30 november.

Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 08:00.

SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen inom utveckling och tillverkning av väg- och flygsäkerhetssystem. Bolaget har tre affärsområden, friktionsmätning, väderinformation och beslutsstödsystem. Bolaget har kunder i alla världsdelar och återfinns bland offentliga och privata flygplatser och vägar, flygvapen i olika länder, servicebolag för underhåll av vägar och flygplatser. Moderbolaget har sitt huvudkontor i Köpingebro och är listat på Nordic SME sedan 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB och SARSYS-ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se

SARSYS-ASFT AB
Piledalsvägen 51
SE-271 73 Köpingebro
Sweden
Tel +46 (0) 411 651 00
Telefax +46 (0) 411 190 12
www.sarsys-asft.com

Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Kvartalsrapport Q1 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Kvartalsredogörelse Q3 2019


Halvårsrapport 2019


Kvartalsredogörelse Q1 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted