Riktad nyemission till två institutionella investerare

Styrelsen för SARSYS-ASFT AB (publ) har träffat avtal med Rite Internet Ventures Holding AB, (Rite), och Eastbridge Capital AB, (Eastbridge), om att rikta en nyemission till dessa två institutionella investerare. Avtalen är villkorade av att beslut fattas på extra bolagsstämma.

Avtalet med Rite innebär att bolaget tecknar sig för 600 000 aktier för 5,50 kr per styck. Teckning sker inom tio dagar efter stämmobeslut. Vidare tecknar sig Rite för 700 000 aktier för 5,50 kr per styck. Teckning sker inom 11 månader efter stämmobeslut.

Avtalet med Eastbridge innebär att bolaget tecknar sig för 200 000 aktier för 5,50 kr per styck. Teckning sker inom tio dagar efter stämmobeslut.

Totalt tillförs SARSYS-ASFT i en första fas 4,4 Mkr och inom 11 månader ytterligare 3,85 Mkr. Det medför att aktiekapitalet ökar med totalt 150 000 kr till 1 208 800 kr och antalet aktier ökar totalt till 12 088 000 st. Emissionerna ger en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 11,9 procent.

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att aktierna registrerats hos Euroclear Sweden AB.

Avsteg från företrädesrätten
Då ägargruppen i SARSYS-ASFT till huvuddelen består av privata småsparare finner styrelsen det värdefullt att stärka Bolagets ägarkrets med institutionella placerare. Dessa kan framgent bidra med både nytt kapital och kompetens i Bolagets fortsatta expansion. Sammantaget tillförs, efter genomförda emissioner, Bolaget en substantiell summa om 8,25 Mkr. Det tillförda kapitalet stärker både likviditet och kapitalbas samt minskar räntebelastningen. Detta underlättar för den fortsatta expansionen.

Fullständiga villkor för den riktade nyemissionen kommer att presenteras i kallelse till extra bolagsstämma. Stämman beräknad hållas under november månad och publiceras i separat pressmeddelande. Cirka 52,8 procent av aktieägarna har förbundit sig att rösta för förslaget.

Köpingebro den 22 oktober 2019
Fredrik Graflind
VD

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail fgr@sarsys-asft.com eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

SARSYS-ASFT har nu inga fler inplanerade investerarträffar under 2019. Vi ber att få återkomma med programmet för 2020. Den filmade presentationen från Aktiedagen i Göteborg den 23 september finns att se på vår hemsida under rubriken IR.

Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 oktober 2019 kl. 08:30.

SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic MTF sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB, ASFT Weather System AB och ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se

SARSYS-ASFT AB
Piledalsvägen 51
SE-271 73 Köpingebro
Sweden
Tel +46 (0) 411 651 00
Telefax +46 (0) 411 190 12
www.sarsys-asft.com


Stor order från Norska Flygvapnet

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit en ramorder till ett värde om cirka 22,1 MSEK från Norska Flygvapnet.


Nya orders och viktiga styrelsebeslut

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit två orders till ett sammanlagt värde om cirka 2,0 Mkr från Indianapolis International Airport, Indiana, USA och vägoperatören Hi-Lite LLC, New York, USA.


Formella förhandlingar avslutade

SARSYS-ASFT AB (publ) har i enlighet med presenterad avsiktsförklaring (LOI) genomfört en omfattande juridisk och finansiell företagsbesiktning (Due Diligence) av CNS Systems med dotterbolag. Med dessa två rapporter som grund har förhandlingar genomförts. Parterna har den 15 december inte nått fram till ett slutgiltigt förvärvsavtal i enlighet med de villkor, som stipulerats i den gemensamt signerade avsiktsförklaringen (LOI), varför de formella förhandlingarna nu är avslutade.


Ny order till Kina

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit en ny order till ett värde om cirka 1,3 Mkr från Rizhao Shanzihe Airport, Donggang Kina.


Två nya orders

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit två orders till ett sammanlagt värde om cirka 1,4 Mkr från Heathrow Airport, London, UK och Xingyi Airport, Qianxinan, Kina.


Kommuniké från extra bolagsstämma

Aktieägarna i SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854 har lördagen den 30 november genomfört extra bolagsstämma. Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut.


Två nya orders

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit två orders till ett sammanlagt värde om cirka 1,1 Mkr från Rovaty Aviation, Lagos Nigeria och Arab Center for Engineering Studies (ACES HQ) Amman Jordanien.KVARTALSREDOGÖRELSE SARSYS-ASFT AB (publ) org. nr 556557-7854 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2019

Styrelsen för SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic MTF, ber härmed att få lämna kvartalsredogörelse för perioden 1 januari - 30 september, 2019.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär