KVARTALSREDOGÖRELSE SARSYS-ASFT AB (publ) org. nr 556557-7854 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2019

Styrelsen för SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic MTF, ber härmed att få lämna kvartalsredogörelse för perioden 1 januari - 30 september, 2019.

Koncernen

Perioden 1 juli - 30 september, 2019

 • Nettoomsättning 20,2 mkr,
 • Periodens resultat 0,9 mkr,
 • Periodens resultat per aktie 0,09 kr,

Perioden 1 januari - 30 september 2019

 • Nettoomsättning 64,6 mkr,
 • Periodens resultat 4,0 mkr,
 • Periodens resultat per aktie 0,38 kr,
 • Eget kapital per aktie 2,37 kr,
 • Avskrivning goodwill uppgår för denna period till 1,6 mkr,
 • Soliditet 33 procent,
 • Likvida medel per den 30 september uppgår till 1,2 mkr,
 • Bokslutskommuniké för 2019 lämnas torsdagen den 27 februari 2020,

Ingen koncernredovisning upprättades för Q3 2018 vilket medför att inga jämförbara uppgifter för Q3 2018 eller perioden januari - september 2018 finns tillgängliga.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Försäljning
Under tredje kvartalet har det via pressmeddelande presenterats 9 orders till ett sammanlagt värde om 12,3 mkr. Enheterna ska vara levererade under Q4, 2019 och Q1, 2020. Kvartalet omfattar semesterperioden och verksamheten under juli och augusti är årets svagaste period.

Administrativa händelser
Omorganisation till försäljningsbolag, SARSYS-ASFT och produktionsbolag, ASFT Industries är nu helt genomförd och implementerad. Åtgärderna innebär administrativa förenklingar vilket i sin tur innebär både en effektivisering och en kostnadsbesparing.

Via naturlig avgång har en administrativ tjänst i produktionsledningen sparats in. Detta innebär en kostnadsbesparing räknat på årsbasis om cirka 0,8 mkr.

Uppsägningstiden för den tidigare vVD i dotterbolaget ASFT Weather System har löpt ut. Ingen ny vVD har tillsats utan tjänsten har sparats in. Detta innebär en kostnadsbesparing räknat på årsbasis om cirka 1 mkr.

VD:s kommentar till väsentliga händelser under perioden 1 januari - 30 september 2019

Försäljning
Kvartalets försäljning kom in något under vår förväntning. Vår ambition var att i vart fall en av de två affärer som presenterades i pressmeddelande den 16 oktober skulle hinna signeras innan september månads utgång. Nu kom dessa orders in två veckor senare än beräknat och presenteras under rubriken väsentliga händelser efter periodens utgång nedan.

Omsättning och resultat
Nettoomsättningen under perioden uppgår till 64,6 mkr. Detta överstiger nettoomsättningen för helåret 2018 som uppgick till 57,6 Mkr. Periodens resultat 4,0 mkr är en kraftig förbättring gentemot 2018, då resultatet för helåret uppgick till -5,4 Mkr. Sedan tidigare aviserade marginalförbättringar har nu tillsammans med synergieffekter resulterat i betydande resultatförbättringar.

Världsunikt produktsamarbete
Under juli månad tecknades ett samarbetsavtal med Omniklima AB angående ny teknik gällande mätning av kontamination av start- och landningsbanor. Tekniken är framtagen i samarbete med Luleå Tekniska Universitet och har resulterat i helt ny teknologi för ökad vintertrafiksäkerhet.

Samarbetsavtalet innebär att SARSYS-ASFT har global ensamrätt till tekniken för flygplatser. Med nytt regelverk för flygplatser där fokus läggs på mätning av kontamination i kombination med friktionsmätning ställs helt nya krav på leverantörer av mätutrustningen. Med vår och Omniklimas gemensamma teknik och erfarenhet kommer vi tillsammans att utveckla framtidens banrapporteringssystem.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har en avsiktsförklaring publicerats i pressmeddelande den 2 oktober gällande förvärv av verksamheten i CNS Systems med dotterbolag.

Den 16 oktober presenterades i pressmeddelande två nya orders om sammanlagt 7,6 mkr från vägoperatören ARRB Systems Pty. Ltd, Rowville, Australien och flygplatsoperatören Fraport AG, Frankfurt Airport, Tyskland.

Läs hela den kompletta kvartalsredogörelsen i den bifogade PDF-filen.

Köpingebro den 31 oktober 2019
Styrelsen

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail fgr@sarsys-asft.com eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

SARSYS-ASFT har nu inga fler inplanerade investerarträffar under 2019. Vi ber att få återkomma med programmet för 2020. Den filmade presentationen från Aktiedagen i Göteborg den 23 september finns att se på vår hemsida under rubriken IR.

Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 oktober 2019 kl. 08:30

SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic MTF sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB, ASFT Weather System AB och ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se

SARSYS-ASFT AB
Piledalsvägen 51
SE-271 73 Köpingebro
Sweden
Tel +46 (0) 411 651 00
Telefax +46 (0) 411 190 12
www.sarsys-asft.com


Stor order från Norska Flygvapnet

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit en ramorder till ett värde om cirka 22,1 MSEK från Norska Flygvapnet.


Nya orders och viktiga styrelsebeslut

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit två orders till ett sammanlagt värde om cirka 2,0 Mkr från Indianapolis International Airport, Indiana, USA och vägoperatören Hi-Lite LLC, New York, USA.


Formella förhandlingar avslutade

SARSYS-ASFT AB (publ) har i enlighet med presenterad avsiktsförklaring (LOI) genomfört en omfattande juridisk och finansiell företagsbesiktning (Due Diligence) av CNS Systems med dotterbolag. Med dessa två rapporter som grund har förhandlingar genomförts. Parterna har den 15 december inte nått fram till ett slutgiltigt förvärvsavtal i enlighet med de villkor, som stipulerats i den gemensamt signerade avsiktsförklaringen (LOI), varför de formella förhandlingarna nu är avslutade.


Ny order till Kina

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit en ny order till ett värde om cirka 1,3 Mkr från Rizhao Shanzihe Airport, Donggang Kina.


Två nya orders

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit två orders till ett sammanlagt värde om cirka 1,4 Mkr från Heathrow Airport, London, UK och Xingyi Airport, Qianxinan, Kina.


Kommuniké från extra bolagsstämma

Aktieägarna i SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854 har lördagen den 30 november genomfört extra bolagsstämma. Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut.


Två nya orders

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit två orders till ett sammanlagt värde om cirka 1,1 Mkr från Rovaty Aviation, Lagos Nigeria och Arab Center for Engineering Studies (ACES HQ) Amman Jordanien.KVARTALSREDOGÖRELSE SARSYS-ASFT AB (publ) org. nr 556557-7854 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2019

Styrelsen för SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic MTF, ber härmed att få lämna kvartalsredogörelse för perioden 1 januari - 30 september, 2019.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär