Kallelse till extra bolagsstämma - SARSYS-ASFT AB (publ)

Aktieägarna i SARSYS-ASFT AB (publ)(SARSYS-ASFT), 556557-7854, kallas härmed till extra bolagsstämma lördag den 30 november 2019, klockan 12 00 i bolagets lokaler på Piledalsvägen 51, Köpingebro. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införda i den av Euroclear AB förda aktieboken den 25 november 2019, dels senast den 25 november 2019 anmäla sitt deltagande i stämman per brev till SARSYS-ASFT AB, Piledalsvägen 51, 271 73 Köpingebro eller per e-post: [email protected]

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast den 25 november 2019, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

I samband med stämman bjuds det på en enklare förtäring.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande,
2. Val av stämmans ordförande och sekreterare,
3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
4. Godkännande av dagordning,
5. Val av en eller två justeringsmän,
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
7. VD Fredrik Graflind presenterar förvärvet av CNS Systems med dotterbolag,
8. Beslut om riktad nyemission,
9. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission,
10. Styrelsens förslag till bemyndigande att fatta beslut om emissioner,
11. Beslut om förändring av styrelsen med anledning av ägarförändringen,
12. Stämman avslutas.

Styrelsens förslag till beslut för punkterna 8, 9, 10 och 11:

Pkt 8. Styrelsen förslår att stämman beslutar om en riktad nyemission enligt nedanstående villkor.

Genom den riktade nyemissionen skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 80 000 kronor genom nyemission av högst 800 000 aktier till en teckningskurs om 5,50 kronor per aktie.

Rätt att teckna aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Rite Internet Ventures Holding AB med 600 000 aktier och Eastbridge Capital AB med 200 000 aktier. Teckning av aktier ska ske senast den 4 november 2019 och betalning för tecknade aktier ska erläggas inom tio dagar från teckning. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionsbeslutet. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att på ett kostnadseffektivt sätt öka likviditeten i aktien samt för att anskaffa rörelsekapital och kapital för utveckling och marknadssatsningar. Grunden för emissionskursen har fastställts till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Pkt 9. Styrelsen förslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om en riktad nyemission av aktier enligt nedanstående villkor.

Genom den riktade nyemissionen skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 70 000 kronor genom nyemission av högst 700 000 aktier till en teckningskurs om 5,50 kronor per aktie.

Rätt att teckna aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Rite Internet Ventures Holding AB. Teckning av aktier ska ske senast den 1 oktober 2020 och betalning för tecknade aktier ska erläggas inom tio dagar från teckning. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionsbeslutet. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att på ett kostnadseffektivt sätt öka likviditeten i aktien samt för att anskaffa rörelsekapital och kapital för utveckling och marknadssatsningar. Grunden för emissionskursen har fastställts till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Pkt 10 Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen för SARSYS-ASFT att

vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av tecknings-optioner, får inte överstiga 2 000 000 aktier totalt.

Om emission beslutas utan företrädesrätt för aktieägarna så skall emissionen genomföras till marknadsmässiga villkor. Betalning skall i förekommande fall kunna erläggas kontant men även via kvittning mot annan fordran, eller via eventuell apportegendom som bedöms vara till nytta för Bolaget.

Pkt 11 Beslut att välja in Petter Lundström som ny ledamot efter Tord Cederlund som lämnar sin plats i styrelsen. Efter förändringen består styrelsen av följande ledamöter fram till nästa ordinarie årsstämma:

Stefan Nordström, ordförande
Fredrik Graflind, ordinarie ledamot, VD
Ulrica Graflind, ordinarie ledamot
Malcolm Lilliehöök, ordinarie ledamot
Petter Lundström, ordinarie ledamot

Styrelsen eller någon av dem förordnad skall ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Informationsmemorandum beskrivande CNS Systems och dotterbolag samt fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt fullmaktsformulär kommer från och med fredag den 15 november 2019 att anslås på Bolagets hemsida www.sarsys-asft.com samt hållas tillgängliga hos bolaget på nedan angivna adress. Handlingar kommer vidare kostnadsfritt att sändas ut till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Fullständig kallelse finns i den bifogad PDF-fil.

Köpingebro den 29 oktober 2019

Styrelsen

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail [email protected] eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email [email protected]

SARSYS-ASFT har nu inga fler inplanerade investerarträffar under 2019. Vi ber att få återkomma med programmet för 2020. Den filmade presentationen från Aktiedagen i Göteborg den 23 september finns att se på vår hemsida under rubriken IR.

Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 oktober 2019 kl. 08:30.

SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic MTF sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB, ASFT Weather System AB och ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se

SARSYS-ASFT AB
Piledalsvägen 51
SE-271 73 Köpingebro
Sweden
Tel +46 (0) 411 651 00
Telefax +46 (0) 411 190 12
www.sarsys-asft.com


Tre nya orders

Väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557 - 7854, noterat på NGM Nordic SME, har erhållit tre nya orders till ett värde om cirka 2,8 Mkr från Hemavan/Tärnaby Flygplats, Småland Växjö Flygplats och Visby Flygplats.


Två nya orders

Väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557 - 7854, noterat på NGM Nordic SME, har erhållit två nya orders till ett värde om cirka 1,3 Mkr från Vilhelmina Flygplats och Swedavia Bromma-Stockholm Flygplats.


Två nya orders


3 nya orders

Väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557 - 7854, noterat på NGM Nordic SME, har erhållit 3 nya orders till ett värde om cirka 1,3 Mkr från Kiruna Airport, Lycksele Airport och Cleanzone Traffic Co. Ltd Bangkok Thailand.
DELÅRSRAPPORT Q2 2021

Styrelsen för väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, ber härmed att få lämna Delårsrapport Q2 för perioden 1 januari - 30 juni, 2021.DELÅRSRAPPORT Q1 SARSYS-ASFT AB (publ)

Styrelsen för väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, ber härmed att få lämna delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars, 2021. Delårsrapporten finns i sin helhet i bifogad PDF-fil samt på bolagets hemsida.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted