Kallelse till årsstämma den 7 maj 2022

Aktieägarna i SARSYS-ASFT AB (publ)(Sarsys) 556557-7854 kallas härmed till årsstämma lördag den 7 maj 2022 klockan 12:00 i bolagets lokaler på Piledalsvägen 51, Köpingebro. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införda i den av Euroclear AB förda aktieboken den 29 april 2022, dels senast den 2 maj 2022 anmäla sitt deltagande i stämman per brev till SARSYS-ASFT AB, Piledalsvägen 51, 271 73 Köpingebro eller per e-post: [email protected] 

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast den 29 april 2022, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

I samband med stämman bjuds det på en enklare förtäring med start klockan 11 30.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande,
 2. Val av stämmans ordförande och sekreterare,
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 4. Godkännande av dagordning,
 5. Val av en eller två justeringsmän,
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 7. VD:s redogörelse,
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse,
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen,
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant samt revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
 13. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor,
 14. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter,
 15. Val av revisor och revisorssuppleant,
 16. Styrelsens förslag till bemyndigande att fatta beslut om emissioner,
 17. Stämman avslutas.

Styrelsens förslag till beslut för punkterna 12 - 16:                                                                                                          

Pkt 12. att styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter,

Pkt 13. att som arvode till styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits föreslås arvode till ordinarie ledamot uppgå till tre prisbasbelopp och till styrelsens ordförande fyra prisbasbelopp. Till ledamot som är anställd av Bolaget utgår inget styrelsearvode. Till revisor utgår arvode enligt löpande räkning,                                         

Pkt 14. att till omval som ordinarie ledamöter välja Malcolm Lilliehöök, Fredrik Graflind, Ulrica Graflind och till nyval som ordinarie ledamot välja Bo-Erik Dalström samt omval till ordinarie ledamot och ordförande välja Stefan Nordström. Torsten Söderberg har informerat styrelsen om att han inte står till förfogande för omval.

Pkt 15. att till revisor omvälja Mikael Jannert, Axion Revisionsbyrå AB, Malmö och att till revisorssuppleant omvälja Mia Funder, Axion Revisionsbyrå AB, Malmö                           

Pkt 16. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom  utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 2 000 000 aktier totalt.  Om emission beslutas utan företrädesrätt för aktieägarna så skall emissionen  genomföras till marknadsmässiga villkor.
Vederlag för teckning skall i förekommande fall kunna erläggas kontant men även via kvittning mot annan fordran, eller via eventuell apportegendom som bedöms vara till nytta för Bolaget.          

Styrelsen eller någon av dem förordnad skall ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer från och med tisdagen den 5 april kommer att anslås på Bolagets hemsida www.sarsys-asft.com  samt hållas tillgängliga hos bolaget på nedan angivna adress. Handlingar kommer vidare kostnadsfritt att sändas ut till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Köpingebro den 4 april 2022
Välkomna
Styrelsen 

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail [email protected] eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email [email protected]

SARSYS-ASFT kommer under 2022 att delta i följande av Aktiespararnas Event: Aktiedagen Göteborg den 16 maj och Stora Aktiedagen, Stockholm den 29 november.

Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4 april 2022 08 30.

SARSYS-ASFT AB är det ledande bolaget i världen inom utveckling och tillverkning av flygplats- och vägsäkerhetssystem. Bolaget har tre affärsområden, friktionsmätning, väderinformation och beslutsstödsystem. Bolaget har kunder i alla världsdelar och återfinns bland offentliga och privata flygplatser och vägar, flygvapen i olika länder, servicebolag för underhåll av vägar och flygplatser. Moderbolaget har sitt huvudkontor i Köpingebro och är listat på Nordic SME sedan 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB och SARSYS-ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se

Kommuniké från Årsstämma 2022

Aktieägarna i Flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, har hållit årsstämma i Köpingebro lördagen den 7 maj 2022.


Nya order till Dublin


Nya order till väg- och flygplatsoperatör i Abu Dhabi

Flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har fått en ny order till ett värde om cirka 600 000 kr från ACES, Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten.Order till Qatar

Flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har erhållit en order till ett värde om cirka 2 Mkr från Qatar Airways, Doha, Qatar.


Kallelse till årsstämma den 7 maj 2022

Aktieägarna i SARSYS-ASFT AB (publ)(Sarsys) 556557-7854 kallas härmed till årsstämma lördag den 7 maj 2022 klockan 12:00 i bolagets lokaler på Piledalsvägen 51, Köpingebro. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införda i den av Euroclear AB förda aktieboken den 29 april 2022, dels senast den 2 maj 2022 anmäla sitt deltagande i stämman per brev till SARSYS-ASFT AB, Piledalsvägen 51, 271 73 Köpingebro eller per e-post: [email protected] 


Order och samarbetsavtal, Australien

Flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har erhållit en order till ett värde om cirka 700 000 kr från Geveko Markings APAC, New South Wales, Australien.


Årsredovisning 2021

Flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME offentliggör härmed Årsredovisningen för år 2021. Årsredovisning och revisionsberättelse finns i sin helhet i bifogad PDF-fil samt på bolagets hemsida från och med den 28 mars 2022.Nya orders till Holland och Tyskland

Flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har erhållit två ny orders till ett värde om cirka 825 000 kr från NEWA techniek b.v. Baarle-Nassau, Holland och Frankfurt International Airport, Frankfurt am Main, Tyskland.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted