Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i SARSYS-ASFT AB (publ)(Sarsys) 556557-7854 kallas härmed till årsstämma lördag den 11 maj 2019 klockan 11:30 i bolagets lokaler på Piledalsvägen 51, Köpingebro. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införda i den av Euroclear AB förda aktieboken den 6 maj 2019, dels senast den 8 maj 2019 anmäla sitt deltagande i stämman per brev till SARSYS-ASFT AB, Piledalsvägen 51, 271 73 Köpingebro eller per e-post: [email protected]

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast den 6 maj 2019, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

I samband med stämman bjuds det på en enklare förtäring.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande,
 2. Val av stämmans ordförande och sekreterare,
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 4. Godkännande av dagordning,
 5. Val av en eller två justeringsmän,
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 7. VD:s redogörelse,
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse,
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen,
 11. Styrelsens förslag att lämna vinstutdelning om 6 öre per aktie,
 12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören,
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant samt revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
 14. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor,
 15. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter,
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
 17. Styrelsens förslag till bemyndigande att fatta beslut om emissioner,
 18. Stämman avslutas,

Styrelsens förslag till beslut för punkterna 11 samt 13 -17:

Pkt 11. att lämna vinstutdelning om 6 öre per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 14 maj och utbetalningsdag för utdelning är den 17 maj. Sista handelsdag som inkluderar rätten till utdelning är fredagen den 10 maj samt första handelsdag utan rätt till utdelning är måndagen den 13 maj.

Pkt 13. att styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter,

Pkt 14. att som arvode till styrelsen för tiden intill dess nästa årsstämma hållits föreslås arvode till ordinarie ledamot uppgå till tre prisbasbelopp och till styrelsens ordförande fyra prisbasbelopp. Till ledamot som är anställd av Bolaget utgår inget styrelsearvode. Till revisor utgår arvode enligt löpande räkning,

Pkt 15. att till ny ordinarie ledamot välja Malcolm Lilliehöök samt till omval som ordinarie ledamöter välja Tord Cederlund, Fredrik Graflind, Ulrica Graflind samt till ledamot och ordförande Stefan Nordström,

Pkt 16. att till revisor omvälja Mikael Jannert, Axion Revisionsbyrå AB, Malmö och att till revisorssuppleant omvälja Mia Funder, Axion Revisionsbyrå AB, Malmö

Pkt 17. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen för SARSYS-ASFT att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 2 000 000 aktier totalt. Om emission beslutas utan företrädesrätt för aktieägarna så skall emissionen genomföras till marknadsmässiga villkor. Vederlag för teckning skall i förekommande fall kunna erläggas kontant men även via kvittning mot annan fordran, eller via eventuell apportegendom som bedöms vara till nytta för Bolaget.

Styrelsen eller någon av dem förordnad skall ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut enligt ovan och fullmaktsblankett kommer från och med måndag den 8 april kommer att anslås på Bolagets hemsida www.sarsys-asft.com samt hållas tillgängliga hos bolaget på nedan angivna adress. Handlingar kommer vidare kostnadsfritt att sändas ut till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Köpingebro den 8 april 2019

Fredrik Graflind
VD

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail [email protected] eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email [email protected]st.se 

SARSYS-ASFT kommer under 2019 att delta i följande av Aktiespararnas Event: Aktiedagen i Malmö den 21 maj. Aktiedagen i Göteborg den 24 september. Information om eventen, filmade presentationer och intervjuer kommer att publiceras allt efter hand på hemsidan.

SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic MTF sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB, Tradewind Aero AB, ASFT Weather System AB och ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se

SARSYS-ASFT AB
Piledalsvägen 51
Se-271 73 Köpingebro
Sweden
Tel +46 (0) 411 651 00
Telefax +46 (0) 411 190 12
www.sarsys-asft.com

Nya orders till Kina och Azerbajdzjan

Väg- och flygplatssäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har erhållit två ny orders till ett värde om cirka 850 000 kr från Earth Products China Ltd, Shanghai Kina och Heydar Aliyev International Airport, Baku Azerbajdzjan.


Ny order till Portugal

Väg- och flygplatssäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557 - 7854, noterat på NGM Nordic SME, har erhållit en ny order till ett värde om cirka 2.1 Mkr från Aeroportos de Portugal (ANA) Lissabon, Portugal.


DELÅRSRAPPORT Q3 2021


Ny order till Turkiet

Väg- och flygplatssäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557 - 7854, noterat på NGM Nordic SME, har erhållit en ny order till ett värde om cirka 1,3 Mkr från Istanbul Grand Airport (IGA), Istanbul Turkiet.
Tre nya orders

Väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557 - 7854, noterat på NGM Nordic SME, har erhållit tre nya orders till ett värde om cirka 2,8 Mkr från Hemavan/Tärnaby Flygplats, Småland Växjö Flygplats och Visby Flygplats.


Två nya orders

Väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557 - 7854, noterat på NGM Nordic SME, har erhållit två nya orders till ett värde om cirka 1,3 Mkr från Vilhelmina Flygplats och Swedavia Bromma-Stockholm Flygplats.


Två nya orders


3 nya orders

Väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557 - 7854, noterat på NGM Nordic SME, har erhållit 3 nya orders till ett värde om cirka 1,3 Mkr från Kiruna Airport, Lycksele Airport och Cleanzone Traffic Co. Ltd Bangkok Thailand.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted