Halvårsrapport SARSYS-ASFT AB (publ) org. nr 556557-7854, den 1 januari - 30 juni 2020

Styrelsen för flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, ber härmed att få lämna halvårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni, 2020.

Koncernen

Perioden 1 april - 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen 10,5 mkr
 • Periodens resultat -3,5 mkr
 • Periodens resultat per aktie -0,31 kr

Perioden 1 januari - 30 juni 2020

 • Nettoomsättning 24,7 mkr (44,4 mkr)
 • Periodens resultat -5,1 mkr (3,1 mkr)
 • Periodens resultat per aktie -0,44 kr (0,29 kr)
 • Eget kapital per aktie 2,11 kr (2,29 kr)
 • Avskrivning goodwill uppgår för denna period till 0,9 mkr (1,1 mkr)
 • Soliditet 32 procent (28 procent)
 • Likvida medel per den 30 juni uppgår till 1,4 mkr (6,4 mkr)
 • Årsstämman beslutade att inte lämna någon utdelning
 • Kvartalsrapport för tredje kvartalet lämnas onsdagen den 28 oktober 2020

VD:s kommentar till väsentliga händelser under perioden 1 januari - 30 juni 2020

Under kvartal ett (Q1) var vi fortfarande optimistiska gällande påverkan på verksamheten från covid-19. Men allt efter hand som tiden gått har leveransproblem hos underleverantörerna eskalerat. Fordons- och materialbrist i produktionen har inneburit produktionsproblem och många arbeten har behövt pausas för att senare återstartas med betydande effektivitetsförluster som följd. Utleveranserna mot kund har i vissa fall kraftigt försenats eller tillsvidare helt stoppats. För att förbättra situationen har mycket arbete lagts på att hitta alternativa leverantörer av både material och fordon och med ökade kostnader som följd.

Dock har försäljningsarbetet under perioden varit mycket framgångsrikt. Både offertstocken och orderingången är i paritet med motsvarande period 2019.

Inför Q3 och Q4 finns en stor anhopning av servicearbeten och ej färdigställda fordonsleveranser. För att dessa order ska kunna färdigställas behöver dels reserestriktionerna lättas samt leveransproblemen i underleverantörsledet minska. Vi arbetar väldigt hårt med dessa frågor och vår förhoppning är givetvis att komponentproblemen minskar. Men det är svårt att sia om hur pandemins påverkan kommer att utvecklas under hösten.

Läs hela halvårsrapporten i den bifogade PDF-filen

Köpingebro den 25 augusti 2020
Fredrik Graflind
VD

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail fgr@sarsys-asft.com eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

SARSYS-ASFT kommer under 2020 att delta i följande av Aktiespararnas Event: Aktiedagen, Göteborg den 9 november.

Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 augusti 2020 kl. 08:30.

SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic SME sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB och SARSYS-ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se

SARSYS-ASFT AB
Piledalsvägen 51
SE-271 73 Köpingebro
Sweden
Tel +46 (0) 411 651 00
Telefax +46 (0) 411 190 12
www.sarsys-asft.com

Bokslutskommuniké 2020 för SARSYS-ASFT AB (publ), org nr: 556557-7854

Styrelsen för väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, ber härmed att få lämna Bokslutskommuniké samt delårsrapport för fjärde kvartalet.

Ett litet men positivt resultat om 1,2 Mkr trots pandemin


Årets andra order till Kina


Ny order till Kina

Väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har erhållit en order till ett värde om cirka 2,4 Mkr från Chengdu Tianfu International Airport, Chengdu, Kina.


Ny order till Japan


Samarbetsavtal med NAVBLUE signerat

Väg och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) har tecknat ett samarbetsavtal med NAVBLUE S.A.S, Toulouse, Frankrike, ett helägt dotterbolag till Airbus S.A.S*. Samarbetsavtalet undertecknades gemensamt vid en digital ceremoni under eftermiddagen, se bild nedan.


Order till Peru

Väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har erhållit en order till ett värde om cirka 1,6 Mkr från Aeropuertos Del Peru, Lima Peru.


Order till expanderande servicebolag i Frankrike

Väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har erhållit en order till ett värde om cirka 1,4 Mkr från RCA S.A. Courcelles sur Seine, Frankrike.
Order till DLR, Tysklands myndighet för rymdfart

Flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har erhållit en order till ett värde om cirka 500 000 kr från German Aerospace Center, DLR*, Köln Tyskland.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted