DELÅRSRAPPORT Q1 SARSYS-ASFT AB (publ)

Styrelsen för flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, ber härmed att få lämna delårsrapport för perioden  1 januari - 31 mars, 2021. Delårsrapporten finns i sin helhet i bifogad PDF-fil samt på bolagets

Koncernen
Perioden 1 januari - 31 mars 2022 i sammandrag

  • Nettoomsättning 8 mkr (6,6 mkr)
  • Periodens resultat -2,8 mkr (-4,0 mkr)
  • Periodens resultat per aktie -0,23 kr (-0,33 kr)
  • Bruttomarginalen 64 procent (61 procent)
  • Eget kapital per aktie 1,48 kr (2,42 kr)
  • Avskrivning goodwill uppgår för denna period till 0,4 mkr (0,4 mkr)
  • Soliditet 38 procent (46 procent)
  • Likvida medel per den 31 mars uppgår till 372 tkr (1,7 mkr)
  • Medelantalet anställda, 20 personer (22 personer)
  • Periodrapport 22 06 30 lämnas måndagen den 29 augusti 2022

VD:s kommentar till väsentliga händelser under perioden 1 januari - 31 mars 2022

Under januari månad såg vi en tillbakagång i återhämtningen på grund av Omikron variantens snabba spridning. Detta resulterade i mindre efterfrågan och även större produktionsstörningar med ökad sjukfrånvaro hos personalen, vilket på samma sätt drabbade även leverantörerna. I mitten av kvartalet tog sedan återhämtningen fart igen och den positiva trenden för flygresandet ökade i takt med att restriktionerna lättades runt om i världen och i Sverige. Det är dock fortsatta utmaningar på komponentmarkanden vilket gör att det är svårt att hålla en optimerad försörjningskedja till produktionen.

Att resandet ökar påverkar flygplatserna positivt och återhämtningen går starkt men de har en bit kvar tills de är på de nivåer som var innan pandemin bröt ut. Vårt resultat är en effekt av att våra huvudkunder, flygplatserna, inte har återhämtat sig fullt ut och att vi har utmaningar i försörjningskedjan. Båda dessa utmaningar reflekteras i vår första kvartalsrapport för året även om det är en förbättring från motsvarande period föregående år. För att öka vår diversifiering har vi fokuserat på att komma in mer på den större vägmarknaden. Det är ett marknadsområde som vi bedömer att vi har en relativt låg tröskel för att komma in på i och med att våra produkter kan med obetydliga eller mindre anpassningar användas för de applikationerna.

Trots de utmaningar som pandemin i form av restriktioner och komponentsbrister har inneburit så ser vi hur vår eftermarknad fortsätter att växa vilket visar att det är ett område som vi ska fortsätta att fokusera på.

Se hela delårsrapporten i den bifogade PDF-filen

Köpingebro den 30 maj 2021
Styrelsen

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail [email protected] eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email [email protected] 

SARSYS-ASFT kommer under 2022 att delta i följande av Aktiespararnas Event: Stora Aktiedagen, Stockholm den 29 november.

Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 maj 2022 kl 08.00.

SARSYS-ASFT AB är det ledande bolaget i världen inom utveckling och tillverkning av flygplats- och vägsäkerhetssystem. Bolaget har tre affärsområden, friktionsmätning, väderinformation och beslutsstödsystem. Bolaget har kunder i alla världsdelar och återfinns bland offentliga och privata flygplatser och vägar, flygvapen i olika länder, servicebolag för underhåll av vägar och flygplatser. Moderbolaget har sitt huvudkontor i Köpingebro och är listat på Nordic SME sedan 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB och SARSYS-ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se 

Order till USA


Order till Sydafrika

Flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har fått en order till ett värde om cirka 1 MSEK från flygplats-och vägoperatören ARRB Systems SA (PTY) Ltd, Durban, Sydafrika.


Vägorder till Hong Kong

Flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har fått en order till ett värde om cirka 500 000 SEK från Earth Product China (EPC), Hong Kong, Kina.


Två nya orders till USA och Taiwan

Flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har fått två nya orders till ett värde om cirka 1,1 MSEK från King County International Airport Seattle WA, USA och Golden Top Equipment Co, Ltd, Taoyuan City, Taiwan.


Nya order till Italien

Flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har fått en order till ett värde om cirka 1,5 MSEK från Aeroporti di Roma, Italien och Rom-Ciampino flygplatsen.


DELÅRSRAPPORT Q1 SARSYS-ASFT AB (publ)

Styrelsen för flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, ber härmed att få lämna delårsrapport för perioden  1 januari - 31 mars, 2021. Delårsrapporten finns i sin helhet i bifogad PDF-fil samt på bolagets


Två nya orders till USA

Flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har fått två nya orders till ett värde om cirka 900 000 SEK från Heritage Construction & Materials Group, Indiana USA och Eugene Airport, Oregon USA


VD presenterar verksamheten på Aktiedagen den 16 maj

VD för flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, presenterar verksamheten på Aktiespararnas Event, Aktiedagen Göteborg den 16 maj.


Kommuniké från Årsstämma 2022

Aktieägarna i Flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, har hållit årsstämma i Köpingebro lördagen den 7 maj 2022.


Nya order till Dublin


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted