DELÅRSRAPPORT Q1 SARSYS-ASFT AB (publ)

Styrelsen för väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, ber härmed att få lämna delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars, 2021. Delårsrapporten finns i sin helhet i bifogad PDF-fil samt på bolagets hemsida.

Koncernen

Perioden 1 januari - 31 mars 2021 i sammandrag

  • Nettoomsättning 6,6 mkr (14,2 mkr)
  • Periodens resultat -4,0 mkr (-1,6 mkr)
  • Periodens resultat per aktie -0,33 kr (-0,14 kr)
  • Bruttomarginalen 61 procent (62 procent)
  • Eget kapital per aktie 2,42 kr (2,43 kr)
  • Avskrivning goodwill uppgår för denna period till 0,4 mkr (0,4 mkr)
  • Soliditet 46 procent (47 procent)
  • Likvida medel per den 31 mars uppgår till 1,7 mkr (1,3 mkr)
  • Medelantalet anställda, 22 personer (26 personer)
  • Periodrapport 21 06 30 lämnas fredagen den 27 augusti 2021

VD:s kommentar till väsentliga händelser under perioden 1 januari - 31 mars 2021

Första kvartalets resultat återspeglar den pandemisituation vi befinner oss i. Vi har endast kunnat besöka våra kunder i begränsad omfattning för servicejobb eller säljinsatser.

Under kvartalet har fokus varit att minska kostnader, bevara likviditeten och ytterligare stärka SARSYS-ASFT:s framtida konkurrenskraft.

I den rådande situationen har mycket tid lagts på utvecklingsarbete av både mjuk- och hårdvara. Ett stort arbete är att reducera antal komponenter som används i vårt modellprogram. Färre komponenter betyder på sikt ett mindre lager och en effektivare produktion.

Implementering av mjukvaran från Navblue fortskrider och fas 1 i arbetet är nu avslutat. De första potentiella kunderna har nu fått en demonstration av systemet via digitala medier. Intresset är stort från flera av de riktigt stora flygplatserna.

Banrapporteringsmjukvaran SNAp 2.0 och GRF (Global Reporting Format) är klara för försäljning och de första kundmötena via digitala medier är genomförda. Systemet gör arbetet automatiserat för fälthållarna och säkerställer deras rapporter enligt GRF formatet. Det initiala intresset är stort.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 16 april presenterades i pressmeddelande världens första fossilfria friktions- och kontaminationsmätare. Utrustningen monteras i VW e-Transporter och förutom friktionsmätning klassificerar och kvantifierar utrustningen vad som finns på landningsbanan i form av vatten, is, snö och slask. SARSYS-ASFT:s e-Transporter Kontaminationsmätare (S-A e-TK) uppfyller kraven från den internationella luftfartsmyndigheten, ICAO:s, ny banrapporteringskrav, GRF (Global Reporting Format), se pressmeddelande på www.sarsys-asft.com

Köpingebro den 28 maj 2021

Styrelsen

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail [email protected] eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email [email protected]

Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 maj 2021 kl. 08:00.

SARSYS-ASFT kommer under 2021 att delta i följande av Aktiespararnas Event: Aktiedagen digitalt, Stockholm den 7 september och Stora Aktiedagen, Stockholm den 30 november.

SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen inom utveckling och tillverkning av väg- och flygsäkerhetssystem. Bolaget har tre affärsområden, friktionsmätning, väderinformation och beslutsstödsystem. Bolaget har kunder i alla världsdelar och återfinns bland offentliga och privata flygplatser och vägar, flygvapen i olika länder, servicebolag för underhåll av vägar och flygplatser. Moderbolaget har sitt huvudkontor i Köpingebro och är listat på Nordic SME sedan 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB och SARSYS-ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.seDELÅRSRAPPORT Q2 2021

Styrelsen för väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, ber härmed att få lämna Delårsrapport Q2 för perioden 1 januari - 30 juni, 2021.DELÅRSRAPPORT Q1 SARSYS-ASFT AB (publ)

Styrelsen för väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, ber härmed att få lämna delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars, 2021. Delårsrapporten finns i sin helhet i bifogad PDF-fil samt på bolagets hemsida.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted