Bokslutskommuniké 2021 för SARSYS-ASFT

Flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, ber härmed att få lämna Bokslutskommuniké samt delårsrapport för fjärde kvartalet.

VD kommentar till väsentliga händelser under perioden 1 januari - 31 december 2021

Det kraftigt försämrade resultatet under året kan i stort sett förklaras av den pågående pandemin. Flygplatsägarna har nästan helt pausat sina investeringsplaner under 2021 och det har fått fullt genomslag i våra orderböcker. Både eftermarknadsförsäljningen och produktionen har varit negativt påverkad på grund av restriktioner, sjukskrivningar och anhörigkarantän. Inte minst har det varit stora svårigheter att få fram komponenter i tid från våra underleverantörer. Det har under året varit näst intill en omöjlig uppgift att bedöma marknadsutvecklingen eftersom den styrs av pandemins utbredning, intensitet och länders olika restriktioner.

Nu ser vi hur land efter land tar bort sina pandemirestriktioner. Flygtrafiken ökar kraftigt även om det är från extremt låga nivåer. Att flygandet kommer igång igen är ett måste för att flygplatserna ska våga återstarta sina investeringsprogram. Ju snabbare detta sker ju bättre för oss och vår orderingång.

Koncernen

Samtliga sifferuppgifter nedan avser koncernen.

Fjärde kvartalet, 1 oktober - 31 december 2021 i sammandrag.

 • Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -5,1 Mkr (0,9 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,5 Mkr, (23 tkr)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,21 kr (0,00 kr)
 • Nettoomsättningen minskade med ca 59 procent till 7,9 Mkr (19,5 Mkr)
 • Likvida medel per den 31 december uppgick till 0,2 Mkr (8 Mkr)

Helår 1 januari - 31 december 2021 i sammandrag

 • Årets resultat efter finansiella poster -15,2 Mkr (1,2 Mkr)
 • Nettoomsättningen minskade med ca 49 procent till 33,2 Mkr (64,9 Mkr)
 • Årets resultat efter skatt för perioden 1 januari - 31 december 2021 uppgick till -12,6 Mkr (0,3 Mkr)
 • Bruttomarginal om 59 procent (62 procent)
 • Minskade personalkostnader om 1,7 Mkr på helåret
 • Avskrivning goodwill uppgick för perioden 1 januari - 31 december till 1,8 Mkr (1,8Mkr)
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -1,04 kr (0,02 kr)
 • Eget kapital per aktie per den 31 december uppgick till 1,71 kr (2,76 kr)
 • Koncernens soliditet per den 31 december uppgick till 42 procent (47 procent)
 • Likvida medel per den 31 december uppgick till 0,2 Mkr (8,0 Mkr)
 • Årsredovisningen publiceras den 28 mars 2022
 • Delårsrapport Q1 per den 31 mars 2022 kommer att lämnas måndagen den 30 maj 2022

Antal aktier och teckningsoptioner
Antal utestående aktier var 12 088 000 och utestående teckningsoptioner var 300 000 per den 31 december 2021.

Aktieägare med innehav per den 31 december 2021 överstigande 10 procent av röster och kapital i SARSYS-ASFT AB (publ):

Tron Capital AB, 3 291 000 aktier, 27,23 procent

P&C Invest AB, 1 750 000 aktier, 14,48 procent

Hela bokslutskommunikén kan laddas ner i bifogad PDF-fil samt finns att läsa på Bolagets hemsida, www.sarsys-asft.com

Köpingebro den 24 februari 2022

Styrelsen

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail [email protected] eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email [email protected]

SARSYS-ASFT kommer under 2022 att delta i följande av Aktiespararnas Event: Aktiedagen Göteborg den 16 maj och Stora Aktiedagen, Stockholm den 29 november.

Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 februari 2022 kl. 08:00.

SARSYS-ASFT AB är det ledande bolaget i världen inom utveckling och tillverkning av flygplats- och vägsäkerhetssystem. Bolaget har tre affärsområden, friktionsmätning, väderinformation och beslutsstödsystem. Bolaget har kunder i alla världsdelar och återfinns bland offentliga och privata flygplatser och vägar, flygvapen i olika länder, servicebolag för underhåll av vägar och flygplatser. Moderbolaget har sitt huvudkontor i Köpingebro och är listat på Nordic SME sedan 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB och SARSYS-ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se

SARSYS-ASFT AB
Piledalsvägen 51
SE-271 73 Köpingebro
Sweden
Tel +46 (0) 411 651 00
Telefax +46 (0) 411 190 12
www.sarsys-asft.com

Kommuniké från Årsstämma 2022

Aktieägarna i Flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, har hållit årsstämma i Köpingebro lördagen den 7 maj 2022.


Nya order till Dublin


Nya order till väg- och flygplatsoperatör i Abu Dhabi

Flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har fått en ny order till ett värde om cirka 600 000 kr från ACES, Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten.Order till Qatar

Flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har erhållit en order till ett värde om cirka 2 Mkr från Qatar Airways, Doha, Qatar.


Kallelse till årsstämma den 7 maj 2022

Aktieägarna i SARSYS-ASFT AB (publ)(Sarsys) 556557-7854 kallas härmed till årsstämma lördag den 7 maj 2022 klockan 12:00 i bolagets lokaler på Piledalsvägen 51, Köpingebro. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införda i den av Euroclear AB förda aktieboken den 29 april 2022, dels senast den 2 maj 2022 anmäla sitt deltagande i stämman per brev till SARSYS-ASFT AB, Piledalsvägen 51, 271 73 Köpingebro eller per e-post: [email protected] 


Order och samarbetsavtal, Australien

Flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har erhållit en order till ett värde om cirka 700 000 kr från Geveko Markings APAC, New South Wales, Australien.


Årsredovisning 2021

Flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME offentliggör härmed Årsredovisningen för år 2021. Årsredovisning och revisionsberättelse finns i sin helhet i bifogad PDF-fil samt på bolagets hemsida från och med den 28 mars 2022.Nya orders till Holland och Tyskland

Flygplats- och vägsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ), 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, har erhållit två ny orders till ett värde om cirka 825 000 kr från NEWA techniek b.v. Baarle-Nassau, Holland och Frankfurt International Airport, Frankfurt am Main, Tyskland.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted