Avsiktsförklaring gällande förvärv av CNS Systems Aktiebolags verksamhet

SARSYS-ASFT AB (publ) har tecknat avsiktsförklaring (LOI) om att förvärva verksamheten i CNS Systems AB, Linköping, (CNS). Förvärvet omfattar även verksamheterna i dotterbolagen International Communications and Navigations Ltd, St. John's, Kanada (ICAN Ltd) och International Communications and Navigation Inc, Dallas, USA, (ICAN Inc).

Bakgrund
SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen inom flygsäkerhet. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer friktions- och vädermätutrustning till såväl flygplatser som vägoperatörer på den globala marknaden. Det föreligger stor synergieffekter mellan SARSYS-ASFTs och CNS produkter och kunder vilket gör ett förvärv logiskt. Bolaget är listat på NGM Nordic MTF, Stockholm sedan den 2 mars 2017.

CNS finns i Linköping. Dess helägda dotterbolag finns i Kanada respektive USA. Dotterbolaget i USA är säljkontor för den inhemska marknaden. CNS med dotterbolag arbetar inom affärsområdena Aviation och Marin. Bolagen utvecklar, producerar och levererar produkter över hela världen. Bolaget har under sina verksamhetsår byggt upp en stor produktportfölj bestående av avancerade produkter, med både hårdvara och programvara. CNS Systems produkter möter de funktionskrav som är beslutade av FN organisationerna ICAO och IMO och har genomgått nödvändiga certifieringar. Kundsegmentet utgörs till största delen av statliga kunder och myndigheter samt stora företag vars kunder finns t.ex. inom försvar och kustbevakning. Bolaget har varit verksamt inom dessa områden i drygt 20 år.

CNS med dotterbolag omsatte per den 31 augusti 2019, 14,4 Mkr med ett resultat om cirka 4,5 Mkr. Vid kommande årsskiftet, den 31 december, beräknas omsättningen uppgå till 22,7 Mkr och resultatet till 5,3 Mkr. Inneliggande orderstock uppgår till 16,2 Mkr per den 1 oktober 2019. Bolaget har idag 12 anställda i Linköping och 6 anställda i Kanada. Inga personalförändringar är planerade i samband med förvärvet.

Avsiktsförklaring
SARSYS-ASFT har med CNS tecknat en avsiktsförklaring innebärandes i korthet följande:

SARSYS-ASFT får en exklusivitet att fram till den 15 december 2019 förhandla om ett förvärv av 100 procent av verksamheten i CNS och dess dotterbolag.

Förvärvet planeras i två led genom att verksamheten först säljs till ett av CNS helägt nytt dotterbolag (nedan "Nya CNS Systems"). SARSYS-ASFT köper sedan aktierna i Nya CNS Systems. Förväntad köpeskilling kommer uppgå till 2 000 000 nyemitterade aktier i SARSYS-ASFT till aktiekursen 6 kronor per aktie.

Efter förvärvet kommer SARSYS-ASFTs samlade antal aktier öka till totalt 12 588 000, varav CNS andel om 2 000 000 aktier kommer att motsvara 15,9 procent.

Förvärvet är villkorat av ett bindande skriftligt aktieöverlåtelseavtal och dessförinnan kommer SARSYS-ASFT genomföra en sedvanlig finansiell och legal due diligence med hjälp av externa rådgivare.

Nyemissionen sker efter beslut av styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande på årsstämman den 11 maj 2019. Styrelsen kommer inom kort att kalla till extra stämma för bland annat beslut om ändring av styrelsen och nytt bemyndigande. Kallelsen till extra bolagsstämma kommer att publiceras i separat pressmeddelande. På den extra stämman kommer även CNS att presenteras av nuvarande ledning.

Ytterligare information om verksamheten
CNS, med dotterbolag arbetar inom affärsområdena Aviation och Marin. Bolagen utvecklar, producerar och levererar produkter över hela världen. Inom affärsområdet Aviation finns idag system till Air Traffic Control (ATC), Air Traffic Management (ATM), Airline Operation Communication (AOC) och då framförallt till fordon på flygplatser. Inom affärsområdet finns Airport Organizer System (AOS), som är Bolagets Fleet Management system. CNS Systems är en av tre globala leverantörer av AIS-teknik för marina system i världen. Produkterna inom detta område tillhör kategorin High End produkter. Detta innebär att de marina produkterna finns i den mer systemtekniskt avancerade delen av marknaden. Ett AIS-system består av fartygs-, helikopter- och flygplansinstallationer, markstationer, regionala och centrala kontrollcentraler. Systemen täcker normalt hela eller delar av ett lands kuststräcka. CNS har levererat denna typ av system till många länder såsom Kanada, USA, Korea, Saudi Arabien, Turkiet, Finland, Australien med flera.

Exempel på kund
CNS har under en längre strävat efter och vunnit upphandlingar och kontrakt med mycket långa leveranstider. Ett sådant exempel är ett kontrakt med en kund i Indien som jobbar på den globala marknaden, (pga. militär sekretess kan vi inte nämna kundens namn).

CNS vann detta kontrakt i konkurrens med den enda existerande direktleverantören av flygande marina AIS Avionik-enheter avsedda för helikopterintegrerad installation. Detta är en stor produktionsserie och kommer preliminärt att omfatta cirka 800 helikoptrar. Avropskontraktet löper över en 8-10 års period och värderas i sin helhet för CNS till maximala 160 Mkr. Förutsättningen är att slutkunden fullföljer och utrustar alla 800 enheter.

Första steget i detta arbete omfattar certifiering av utrustningen i vald helikoptermodell. Detta är avklarat och CNS utrustning är integrerad och certifierad i specificerad helikoptermodell. Detta tog cirka 18 månader att genomföra och är för helikopterleverantören en mycket kostsamt procedur. Detta görs normalt bara en gång i en modellens livscykel. Under sommaren 2019 fick CNS sitt första certifieringskontrakt. Beställningen omfattade 40 stycken helikoptersystem. Första produktionskontrakt erhålls och levereras under oktober månad 2019. Nästa beställning beräknas omfatta 72 system och förväntas komma under Q1/Q2 2020 för leverans under 2020. Från 2021 och framåt förväntas delleveranserna fortsätta fram till och med år 2026/2027. CNS arbetar med en betydande mängd internationella kunder och då både civila och militära. Med flertalet har CNS arbetat som leverantör till under en lång följd av år.

Köpingebro den 2 oktober 2019
Fredrik Graflind
VD

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail fgr@sarsys-asft.com eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

SARSYS-ASFT har nu inga fler inplanerade investerarträffar under 2019. Vi ber att få återkomma med programmet för 2020. Den filmade presentationen från Aktiedagen i Göteborg den 23 september finns att se på vår hemsida.

Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 oktober 2019 kl. 08:00.

SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic MTF sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB, ASFT Weather System AB och ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se

SARSYS-ASFT AB
Piledalsvägen 51
SE-271 73 Köpingebro
Sweden
Tel +46 (0) 411 651 00
Telefax +46 (0) 411 190 12
www.sarsys-asft.com


Ny order till Kina

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit en order till ett värde om cirka 1,3 Mkr från Changsha Huanghua International Airport, Changsha, Hunan, Kina.


Nya orders till Tyskland och USA

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit två nya orders till ett värde om cirka 630 000 kr från Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Berlin Tyskland och Vermont SportsCar Subaru Racing Team, Vermont USA.


Ny order från Swedavia

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit en order till ett värde om cirka 2,5 Mkr från Swedavia AB.


Kommuniké från Årsstämma 2020

Aktieägarna i SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854 har hållit årsstämma i Köpingebro lördagen den 13 maj 2019.


VD-intervju och företagspresentation

VD Fredrik Graflind, SARSYS-ASFT AB (publ) deltog den 8 juni på Aktiespararnas Event Småbolagsdagen i Stockholm. Företagspresentationen direktsändes via webben. I samband med företagspresentationen gjordes även en kortare intervju. Båda kan nu ses på nedanstående länkar.


Tredje USA ordern sedan den 6 maj

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit en order till ett värde om cirka 1,85 Mkr från Seattle-Tacoma International Airport, SeaTac, Washington, USA.


Tre nya orders samt optimering av personalstyrkan

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit tre ny orders till ett värde om cirka 665 000 kr från ANA, Aeroportos de Portugal SA, Lissabon Portugal, CIS Distrubtion LLC, Moskva Ryssland och Donelli EOS s.rl, Ravena Italien.


Förslag på ny styrelsemedlem

Aktieägarna i SARSYS-ASFT AB (publ)(Sarsys) 556557-7854 kallades till årsstämma lördag den 13 juni 2020 i pressmeddelande den 13 maj. I kallelsens pkt 14 angavs det att förslag på ny styrelsemedlem skulle presenteras i separat pressmeddelande.


Ny order till Japan

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit en ny order till ett värde om ca 1,3 Mkr från Iwate - Hanamaki Airport, Hanamaki Japan.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted