Bokslutskommuniké 2018

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden 1 juli 2018 - 31 december 2018.

  • Hyresintäkterna uppgick till 41 406 Tkr (40 761 Tkr) för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 29 234 Tkr (27 661 Tkr) vilket motsvarar 6,36 kr (6,01 kr) per aktie.
  • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 60 000 Tkr (60 000 Tkr) för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 3 390 Tkr (1 902 Tkr), posten avser värdeförändring på befintligt SWAP-avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid.
  • Resultat efter skatt uppgick till 73 787 Tkr (69 867 Tkr), motsvarande 16,04 kr (15,19 kr) per aktie.

Finansiell översikt för helårsperioden 1 januari 2018 - 31 december 2018.

  • Hyresintäkterna uppgick till 82 801 Tkr (81 487 Tkr) för perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 60 449 Tkr (57 370 Tkr) vilket motsvarar 13,14 kr (12,47 kr) per aktie.
  • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 60 000 Tkr (60 000 tkr) för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 4 938 Tkr (4 633Tkr), posten avser värdeförändring på befintligt SWAP-avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid.
  • Resultat efter skatt uppgick till 103 608 Tkr (95 160 Tkr), motsvarande 22,52 kr (20,69 kr) per aktie.

Väsentliga händelser under perioden

  • Bolagets årliga externa värdering av fastigheten påvisar ett värde om 1 360 mkr vid periodens utgång, vilket resulterar i en orealiserad värdeförändring om 60 mkr.
  • Ombyggnaden av totalt 8 000 kvadratmeter har pågått under året och samtidigt har hyresgästen uppgraderat sina egna installationer. Totalt har både fastighetsägaren och hyresgästen investerat strax under 100 miljoner kronor under 2017 - 2019. ICAs anställda har flyttat in i de ombyggda ytorna under sista kvartalet 2018 och arbetena är helt färdigställda under första kvartalet 2019.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 7,35 kr per aktie för räkenskapsåret 2018 med utbetalning fördelat på tre kvartal om 2,45 kr per aktie.

I övrigt hänvisas till bifogad delårsrapport.

Stockholm 2019-02-28

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Diego Velasquez, Ekonomichef
+ 46 73-748 38 83
diego.velasquez@hestia.se

Stefan Björkqvist,  VD
+46 70-415 84 18
stefan.bjorkqvist@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.saltangenpropertyinvest.se

Saltängen Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Saltängen 1 i Västerås kommun. Fastigheten är en äganderätt med en lager- och kontorsbyggnad, byggd 1975 och därefter utbyggd i två omgångar 1990 och 2003, och en total uthyrbar area om ca 104 726 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till ICA Fastigheter Sverige AB till 30 september 2023. Saltängen Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som Certified Adviser. (Tel: +46 8 545 271 00, mail:info@wildeco.se)

Denna information är sådan information som Saltängen Property Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 8.30.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted