Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Resqunit AB tillkännager distributionsavtal med Ad Mare Solutions i Portugal

Sandnes/Norge januari 24th, 2023, 13:00 CET - Resqunit AB (Nasdaq First North GM: RESQ), ("Resqunit" eller "Bolaget"),  ett företag specialiserat på smart elektronik för användning offshore och inom fiskeindustrin för att minska förlust av fiskeredskap, meddelade idag att de har ingått ett distributionsavtal med Ad Mare Solutions Lda för att ta Resqunit Trap Recovery System till  Portugisiska marknaden.

"Ad Mare Solutions - For a Cleaner Ocean"

Ad Mare Solutions är specialiserat på att förse sjöfartsindustrin med tekniska lösningar, med tonvikt på saneringssystem, beredskap för oljeutsläpp och bevarande av haven. Företaget är för närvarande den officiella distributören i Portugal av utrustning för att bekämpa havsföroreningar under varumärket DESMI och Darçy-absorbenter och är representant för det franska varumärket Poralu Marine i Portugal, som säljer Bebot-strandrengöringsroboten.

"Detta är ännu en milstolpe i att bygga ett globalt distributionsnätverk för våra produkter. Portugal har en stor fiskeindustri, med den högsta konsumtionen av fisk och skaldjur per capita i Europa.Vi är glada över vårt avtal med Ad Mare Solutions och vi ser fram emot samarbetet om att förbättra tillgängligheten till Resqunits produkter i Portugal", säger Helge Trettø Olsen, VD för Resqunit AB.

António Neto, VD, och grundare på Ad Mare Solutions, Lda, kommenterar:

"Vi är stolta över att ha valts som distributör för Resqunit i Portugal. Ad Mare är övertygade om att detta avtal kommer att vara till nytta för båda våra företag - vi ser fram emot ett framgångsrikt partnerskap."

Distributionsavtalet ger Ad Mare Solutions ensamrätt att sälja Resqunit-produkter i Portugal under ett år. Förlängning av exklusivitet förutsätter ett årligt uttag om minst 1 200 000 SEK. Avtalet träderi kraft omedelbart. 

Certified Advisor

Mangold Fondkommission AB

For more information, please contact:

Helge Trettø Olsen, CEO, Resqunit AB
Email: [email protected]
Telefon: +47 901 68 908

Om Resqunit AB

Resqunit är ett havsteknikföretag som utvecklar innovativ utrustning för att avväpna och hämta förlorade fiskeredskap. Genom sensordatainsamling och mjukvara siktar företaget på att öka kunskapen om haven och öka fångstförutsägbarheten. Varje år försvinner mellan 500 000 och 1 000 000 ton fiskeredskap till havs, inklusive 25 miljoner fiskefällor. En betydande del av detta består av plast, som med tiden löses upp i mikroplastpartiklar och kommer in i näringskedjan. Förlorade redskap skadar både fisket, djurbestånden och miljön. Resqunit AB (publ) grundades 2021 som ett moderholdingbolag (listco) som innehar 100 % av aktierna i det norska dotterbolaget Resqunit AS, grundat 2017.

Resqunit AB meddelar byte av Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Den 27 januari 2023, 09:50 CET - Resqunit AB (publ), meddelar att bolaget har ingått avtal med SKMG (Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB) avseende tjänsterna som Certified Adviser.


Resqunit AB announces announces change of Certified Adviser to Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

January 27th, 2023, 09:50 CET - Resqunit AB (publ), announces that the company has entered into an agreement with SKMG (Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB) regarding the services as Certified Adviser.


Resqunit AB tillkännager distributionsavtal med Ad Mare Solutions i Portugal

Sandnes/Norge januari 24th, 2023, 13:00 CET - Resqunit AB (Nasdaq First North GM: RESQ), ("Resqunit" eller "Bolaget"),  ett företag specialiserat på smart elektronik för användning offshore och inom fiskeindustrin för att minska förlust av fiskeredskap, meddelade idag att de har ingått ett distributionsavtal med Ad Mare Solutions Lda för att ta Resqunit Trap Recovery System till  Portugisiska marknaden.


Resqunit AB announces distribution agreement with Ad Mare Solutions in Portugal

Sandnes/Norway January 24th, 2023, 13:00 CET - Resqunit AB (Nasdaq First North GM: RESQ), ("Resqunit" or the "Company"), a company specializing in smart electronics for use offshore and in the fishing industry to reduce loss of fishing gear, today announced they have entered into a distribution agreement with Ad Mare Solutions Lda to bring Resqunit Trap Recovery System to the Portuguese market.


RESQUNIT AB genomför en riktad nyemission om 3,75 MSEK till de institutionella investerarna DSD AS och MIF Marine Invest med teckningskurs om 4,50

Styrelsens i Resqunit AB (publ) ("Resqunit" eller "Bolaget") har idag den 23 januari 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 juni 2022, beslutat om en riktad nyemission om totalt 833 000 aktier till en teckningskurs om 4,50 kronor per aktie. 700 000 aktier har tecknats av DSD AS ("DSD") och 133 000 aktier har tecknats av MIF Marine Invest Fund (tillsammans med DSD "Investerarna"). Totalt tillförs Bolaget cirka 3,75 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader genom nyemissionen.


RESQUNIT AB completes a directed private placement of SEK 3.75 million to the institutional investors DSD AS and MIF Marine Invest with a subscription share price of SEK 4.50

The Board of Directors of Resqunit AB (publ) ("Resqunit" or the "Company") has today, 23 January 2023, authorized by the Annual General Meeting on 9 June 2022, decided on a directed private placement totaling 833 000 shares at a subscription price of SEK 4.50 per share. 700 000 shares have been subscribed for by DSD AS ("DSD") and 133 000 shares have been subscribed for by MIF Marine Invest Fund (together with DSD "Investors"). In total, the Company is added approximately SEK 3.75 million before transaction-related costs through the share issue.


Resqunit AB - December nyhetsbrev för aktieägare, investerare och andra intressenter

Resqunit AB delar med sig av information om milstolpar, försäljning och strängare krav på certifierat fiske.


Resqunit AB - December newsletter for shareholders, investors and other stakeholders

Resqunit AB shares information about milestones, sales and stronger requirements for certified fisheries.


Resqunit AB shares operational status on new market vertical and production update

Resqunit AB, Published: 2022-11-30 15:00:00 (Stockholm time GMT+1) 

We are pleased to announce progression in our operations. We have been very active lately with our presence on important venues, stages, and events, and it's starting to bear results.


Resqunit AB - November nyhetsbrev för aktieägare, investerare och andra intressenter

Resqunit AB ("RESQ") publicerar en ny utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter inom bolagets affärsområden havsteknik och hållbarhet


Resqunit AB - November newsletter for shareholders, investors and other stakeholders

Resqunit AB ("RESQ") publishes a new edition of the company's newsletter aimed at shareholders, investors and other stakeholders within the company's business areas marine technology and sustainability


Resqunit AB beslutar om en riktad nyemission om cirka 2,7 MSEK och upptar lån om totalt 7,5 MNOK

Resqunit AB (publ) ("Resqunit") September 12th, 2022, at 14.30 CET: Styrelsen för Resqunit AB (publ) ("Resqunit" eller "Bolaget") har idag beslutat om en riktad nyemission av 545 018 aktier till en grupp om fem nya och befintliga investerare ("Nyemissionen"). Teckningskursen är fastställd till 5,00 SEK per aktie och Bolaget tillförs genom Nyemissionen cirka 2,73 MSEK före emissionskostnader. Motivet med nyemissionen är att Bolaget ska kunna fullgöra villkoren i de låneavtal Bolaget ingått med Innovasjon Norge och DNB avseende lån uppgående till sammanlagt 7,50 MNOK.


Resqunit AB resolves on a directed share issue of approximately SEK 2.7 million and raises loans of a total of NOK 7.5 million

Resqunit AB (publ) ("Resqunit") September 12th, 2022, at 14.30 CET: The Board of Directors of Resqunit AB (publ) ("Resqunit" or the "Company") has today resolved on a directed share issue of 545,018 shares to a group of five new and existing investors (the "New Issue"). The subscription price is set at SEK 5.00 per share and the Company will receive approximately SEK 2.73 million before costs through the New Issue. The purpose of the New Issue is to enable the Company to fulfil the terms of the loan agreements which the Company has entered into with Innovasjon Norge and DNB for loans amounting to a total of NOK 7.50 million. Kommuniké från årsstämma i Resqunit AB (publ) den 9 juni 2022

Årsstämma i Resqunit AB (publ) ("Bolaget") ägde rum idag den 9 juni 2022 kl 15.00 i 
Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1 i Stockholm. Samtliga 
beslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare 
offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.


CORRECTION: Updated Resqunit AB company presentation

The company have updated its company presentation and economic projections.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted