Resqunit AB beslutar om en riktad nyemission om cirka 2,7 MSEK och upptar lån om totalt 7,5 MNOK

Resqunit AB (publ) ("Resqunit") September 12th, 2022, at 14.30 CET: Styrelsen för Resqunit AB (publ) ("Resqunit" eller "Bolaget") har idag beslutat om en riktad nyemission av 545 018 aktier till en grupp om fem nya och befintliga investerare ("Nyemissionen"). Teckningskursen är fastställd till 5,00 SEK per aktie och Bolaget tillförs genom Nyemissionen cirka 2,73 MSEK före emissionskostnader. Motivet med nyemissionen är att Bolaget ska kunna fullgöra villkoren i de låneavtal Bolaget ingått med Innovasjon Norge och DNB avseende lån uppgående till sammanlagt 7,50 MNOK.

Styrelsen i Resqunit har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 juni 2022, beslutat att genomföra Nyemissionen om 545 018 aktier till en teckningskurs om 5,00 SEK, vilket innebär att Bolagets tillförs cirka 2,73 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen har tecknats av fem nya och befintliga internationella investerare. 

Nyemissionen genomförs i syfte att på ett snabbt och effektivt sätt fullgöra de villkor som krävs för att Bolaget ska kunna uppta lån om totalt 7,50 MNOK från Innovasjon Norge och DNB. Lånet från Innovasjon Norge uppgår till 3,5 MNOK med en löptid om sju år och en effektiv ränta om 3,60 procent årligen. Lånet från DNB uppgår till 4 MNOK med en löptid om tre år och till en ränta om 4,95 procent årligen. 

"Denna kombination av en emission och lån säkerställer att Bolaget tillförs nödvändigt kapital för investeringar som måste göras i samband med förberedelserna för massproduktion samt för att finansiera produktionskostnader som krävs för att generera produktleveranser och intäkter för Bolaget." säger Bolagets VD, Helge Trettø Olsen 

Bolaget har övervägt möjligheten att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare och efter noggrant övervägande kommit fram till att en sådan process skulle vara allt för kostsam och tidskrävande med hänsyn till storleken på emissionen. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armslängds avstånd med investerarna och medför en premie med cirka 8,70 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 9 september 2022. Styrelsen bedömning är att teckningskursen i Nyemissionen är marknadsmässig. 

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Resqunit ökar med 545 018 aktier, från 10 610 277 aktier till 11 155 295 aktier och att aktiekapitalet ökar med 27 250,90 SEK från 530 513,85 SEK till 557 764,75 SEK, Nyemissionen innebär en utspädning för Resqunits befintliga aktieägare om cirka 4,89 procent.

För mer information, kontakta: 

Helge Trettø Olsen, VD, Resqunit AB | Email: [email protected] | Telefon: +47 901 68908  

Denna information är sådan som Resqunit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2022 kl. 14:30 CEST. 

Certified Advisor 

Mangold Fondkommission AB | 08-503 015 61 | [email protected] 

Om Resqunit 

Resqunit är ett havsteknologiföretag som utvecklar innovativ utrustning för att desarmera och återfinna förlorade fiskeredskap. Genom datainsamling med hjälp av sensorer och mjukvara vill företaget öka kunskapen om haven och öka förutsägbarheten när det gäller fångst. Varje år förloras mellan 500 000 och 1 000 000 ton fiskeredskap till havs. En betydande del av detta består av plast, som med tiden löses upp till mikroplastpartiklar och hamnar i näringskedjan. Förlorade redskap skadar både fisket, djurbestånden och miljön. Resqunit AB (publ) grundades 2021 som ett holdingbolag som innehar 100 % av aktierna i det norska dotterbolaget Resqunit AS, som grundades 2017.

Nerladdningsbara filer

Resqunit AB shares operational status on new market vertical and production update

Resqunit AB, Published: 2022-11-30 15:00:00 (Stockholm time GMT+1) 

We are pleased to announce progression in our operations. We have been very active lately with our presence on important venues, stages, and events, and it's starting to bear results.


Resqunit AB - November nyhetsbrev för aktieägare, investerare och andra intressenter

Resqunit AB ("RESQ") publicerar en ny utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter inom bolagets affärsområden havsteknik och hållbarhet


Resqunit AB - November newsletter for shareholders, investors and other stakeholders

Resqunit AB ("RESQ") publishes a new edition of the company's newsletter aimed at shareholders, investors and other stakeholders within the company's business areas marine technology and sustainability


Resqunit AB beslutar om en riktad nyemission om cirka 2,7 MSEK och upptar lån om totalt 7,5 MNOK

Resqunit AB (publ) ("Resqunit") September 12th, 2022, at 14.30 CET: Styrelsen för Resqunit AB (publ) ("Resqunit" eller "Bolaget") har idag beslutat om en riktad nyemission av 545 018 aktier till en grupp om fem nya och befintliga investerare ("Nyemissionen"). Teckningskursen är fastställd till 5,00 SEK per aktie och Bolaget tillförs genom Nyemissionen cirka 2,73 MSEK före emissionskostnader. Motivet med nyemissionen är att Bolaget ska kunna fullgöra villkoren i de låneavtal Bolaget ingått med Innovasjon Norge och DNB avseende lån uppgående till sammanlagt 7,50 MNOK.


Resqunit AB resolves on a directed share issue of approximately SEK 2.7 million and raises loans of a total of NOK 7.5 million

Resqunit AB (publ) ("Resqunit") September 12th, 2022, at 14.30 CET: The Board of Directors of Resqunit AB (publ) ("Resqunit" or the "Company") has today resolved on a directed share issue of 545,018 shares to a group of five new and existing investors (the "New Issue"). The subscription price is set at SEK 5.00 per share and the Company will receive approximately SEK 2.73 million before costs through the New Issue. The purpose of the New Issue is to enable the Company to fulfil the terms of the loan agreements which the Company has entered into with Innovasjon Norge and DNB for loans amounting to a total of NOK 7.50 million. Kommuniké från årsstämma i Resqunit AB (publ) den 9 juni 2022

Årsstämma i Resqunit AB (publ) ("Bolaget") ägde rum idag den 9 juni 2022 kl 15.00 i 
Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1 i Stockholm. Samtliga 
beslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare 
offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.


CORRECTION: Updated Resqunit AB company presentation

The company have updated its company presentation and economic projections.


Updated Resqunit AB company presentation

The company have updated its company presentation and economic projections.


Kallelse till årsstämma i Resqunit AB (publ)

Resqunit AB (publ) ("Resqunit") May 9th, 2022, at 15.50 CET: Aktieägarna i Resqunit AB (publ), org.nr 559339-6806 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 9 juni 2022 kl. 15.00


Resqunit AB - Annual Report 2021

Correction:[This correction is published because the MAR label should not have been included in the previous message]
Resqunit AB (publ) ("Resqunit") April 29th, 2022, at 09.30 CET. This is the annual report for the financial year 2021, including the auditor's report.


Resqunit AB - Annual Report 2021

Resqunit AB (publ) ("Resqunit") April 28th, 2022, at 18.00 CET, publishes the annual report for the financial year 2021, including the auditor's report.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted