Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Resqunit AB meddelar byte av Certified Adviser till Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Den 27 januari 2023, 09:50 CET - Resqunit AB (publ), meddelar att bolaget har ingått avtal med SKMG (Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB) avseende tjänsterna som Certified Adviser.


Resqunit AB announces announces change of Certified Adviser to Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

January 27th, 2023, 09:50 CET - Resqunit AB (publ), announces that the company has entered into an agreement with SKMG (Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB) regarding the services as Certified Adviser.


Resqunit AB tillkännager distributionsavtal med Ad Mare Solutions i Portugal

Sandnes/Norge januari 24th, 2023, 13:00 CET - Resqunit AB (Nasdaq First North GM: RESQ), ("Resqunit" eller "Bolaget"),  ett företag specialiserat på smart elektronik för användning offshore och inom fiskeindustrin för att minska förlust av fiskeredskap, meddelade idag att de har ingått ett distributionsavtal med Ad Mare Solutions Lda för att ta Resqunit Trap Recovery System till  Portugisiska marknaden.


Resqunit AB announces distribution agreement with Ad Mare Solutions in Portugal

Sandnes/Norway January 24th, 2023, 13:00 CET - Resqunit AB (Nasdaq First North GM: RESQ), ("Resqunit" or the "Company"), a company specializing in smart electronics for use offshore and in the fishing industry to reduce loss of fishing gear, today announced they have entered into a distribution agreement with Ad Mare Solutions Lda to bring Resqunit Trap Recovery System to the Portuguese market.


RESQUNIT AB genomför en riktad nyemission om 3,75 MSEK till de institutionella investerarna DSD AS och MIF Marine Invest med teckningskurs om 4,50

Styrelsens i Resqunit AB (publ) ("Resqunit" eller "Bolaget") har idag den 23 januari 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 juni 2022, beslutat om en riktad nyemission om totalt 833 000 aktier till en teckningskurs om 4,50 kronor per aktie. 700 000 aktier har tecknats av DSD AS ("DSD") och 133 000 aktier har tecknats av MIF Marine Invest Fund (tillsammans med DSD "Investerarna"). Totalt tillförs Bolaget cirka 3,75 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader genom nyemissionen.


RESQUNIT AB completes a directed private placement of SEK 3.75 million to the institutional investors DSD AS and MIF Marine Invest with a subscription share price of SEK 4.50

The Board of Directors of Resqunit AB (publ) ("Resqunit" or the "Company") has today, 23 January 2023, authorized by the Annual General Meeting on 9 June 2022, decided on a directed private placement totaling 833 000 shares at a subscription price of SEK 4.50 per share. 700 000 shares have been subscribed for by DSD AS ("DSD") and 133 000 shares have been subscribed for by MIF Marine Invest Fund (together with DSD "Investors"). In total, the Company is added approximately SEK 3.75 million before transaction-related costs through the share issue.


Resqunit AB - December nyhetsbrev för aktieägare, investerare och andra intressenter

Resqunit AB delar med sig av information om milstolpar, försäljning och strängare krav på certifierat fiske.


Resqunit AB - December newsletter for shareholders, investors and other stakeholders

Resqunit AB shares information about milestones, sales and stronger requirements for certified fisheries.


Resqunit AB shares operational status on new market vertical and production update

Resqunit AB, Published: 2022-11-30 15:00:00 (Stockholm time GMT+1) 

We are pleased to announce progression in our operations. We have been very active lately with our presence on important venues, stages, and events, and it's starting to bear results.


Resqunit AB - November nyhetsbrev för aktieägare, investerare och andra intressenter

Resqunit AB ("RESQ") publicerar en ny utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter inom bolagets affärsområden havsteknik och hållbarhet


Resqunit AB - November newsletter for shareholders, investors and other stakeholders

Resqunit AB ("RESQ") publishes a new edition of the company's newsletter aimed at shareholders, investors and other stakeholders within the company's business areas marine technology and sustainability


Resqunit AB beslutar om en riktad nyemission om cirka 2,7 MSEK och upptar lån om totalt 7,5 MNOK

Resqunit AB (publ) ("Resqunit") September 12th, 2022, at 14.30 CET: Styrelsen för Resqunit AB (publ) ("Resqunit" eller "Bolaget") har idag beslutat om en riktad nyemission av 545 018 aktier till en grupp om fem nya och befintliga investerare ("Nyemissionen"). Teckningskursen är fastställd till 5,00 SEK per aktie och Bolaget tillförs genom Nyemissionen cirka 2,73 MSEK före emissionskostnader. Motivet med nyemissionen är att Bolaget ska kunna fullgöra villkoren i de låneavtal Bolaget ingått med Innovasjon Norge och DNB avseende lån uppgående till sammanlagt 7,50 MNOK.


Resqunit AB resolves on a directed share issue of approximately SEK 2.7 million and raises loans of a total of NOK 7.5 million

Resqunit AB (publ) ("Resqunit") September 12th, 2022, at 14.30 CET: The Board of Directors of Resqunit AB (publ) ("Resqunit" or the "Company") has today resolved on a directed share issue of 545,018 shares to a group of five new and existing investors (the "New Issue"). The subscription price is set at SEK 5.00 per share and the Company will receive approximately SEK 2.73 million before costs through the New Issue. The purpose of the New Issue is to enable the Company to fulfil the terms of the loan agreements which the Company has entered into with Innovasjon Norge and DNB for loans amounting to a total of NOK 7.50 million. Kommuniké från årsstämma i Resqunit AB (publ) den 9 juni 2022

Årsstämma i Resqunit AB (publ) ("Bolaget") ägde rum idag den 9 juni 2022 kl 15.00 i 
Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1 i Stockholm. Samtliga 
beslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare 
offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.


CORRECTION: Updated Resqunit AB company presentation

The company have updated its company presentation and economic projections.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted