Uppdatering rörande noteringsprocess

I maj genomförde Realtid Media AB (publ) ("Bolaget" eller "Realtid Media") en emission avseende units, bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner, ("Erbjudandet") inför Bolagets planerade notering på en svensk marknadsplats. Erbjudandet omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till 80 procent av det totala emissionsbeloppet, vilket högst kunde uppgå till cirka 20 MSEK. Totalt tecknades 5 333 333 aktier, motsvarande cirka 80 procent av erbjudandet (16 MSEK), varav cirka 71 procent tecknades i enlighet med emissionsgarantiavtal.

Parallellt med Erbjudandet har Bolaget förberetts för en noterad miljö, bland annat har styrelsen förstärkts och en aktiesammanläggning (1/10) genomförts. Vidare har Bolaget utökat IR-arbetet och ekonomirapporteringen, bland annat genom att publicera kvartalsrapporter. Bolaget har genom Erbjudandet uppnått kravet på antal kvalificerade aktieägare samt upphandlat en så kallad likviditetsgarant för att förbättra likviditeten i den kommande handeln av Bolagets aktie.

Realtid Medias finansiella situation har, likt många andra företag, påverkats negativt av effekterna av Covid-19, vilket i sin tur har försvårat noteringsprocessen. Realtid Medias styrelse avser därför att vidta åtgärder för att stärka Bolaget, dess intäkter samt förstärka balansräkningen innan noteringen genomförs.

Målsättningen att notera Bolaget under fjärde kvartalet 2020

28 AUGUSTI 2020

För mer information, kontakta: Vd Jonas Wiwen-Nilsson, mobil 0734 401 563, epost jonas.wiwen-nilsson@realtidmedia.se

Om Realtid Media
Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 300 000 unika besökare per månad. Realtid.se blev i juni 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings, ingen omröstning 2020)

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) DEN 18 MARS 2021

Realtid Media AB (publ) har hållit extra bolagsstämma den 18 mars 2021. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner


Realtid Media förlänger teckningsperioden i bolagets pågående företrädesemission

I samband med den pågående företrädesemissionen har Realtid Media AB (publ) ("Realtid Media" eller "Bolaget") erhållit önskemål från flera aktieägare gällande videopresentationer om det nya Realtid Media. För att möjliggöra detta har Bolaget beslutat att förlänga teckningsperioden, vilken nu fortlöper till och med den 5 mars 2021.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL)

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 mars 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras.


Delårsrapport Realtid Media AB för oktober-december 2020

Sammanfattning av fjärde kvartalet, oktober-december 2020

  • Nettoomsättningen ökade till 929 (846) tkr.
  • Periodens resultat förbättrades till -3 181 (-3 759) tkr.

Realtid Media offentliggör uppdaterat informationsmemorandum i samband med bolagets pågående företrädesemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER


MARIA PELLBORN TAR ÖVER SOM VD FÖR REALTID MEDIA

Efter 25 år på olika ledande positioner på framför allt SEB tar nu Maria Pellborn över vd-stolen på finanssajten Realtid.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted