KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2019 kl. 11.00 att avhållas på Embassy House, Linnégatan 89 C i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 19 juni 2019, och
  • dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 19 juni 2019, till adress Realtid Media AB c/o Embassy House, Linnégatan 89 C, Stockholm med angivande av "Bolagsstämma" eller via e-post till: jonas.wiwen-nilsson@realtidmedia.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 19 juni 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats www.realtidmedia.se.

Förslag till dagordning

1.   Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;

2.   Upprättande och godkännande av röstlängd;

3.   Godkännande av dagordning;

4.   Val av en eller två justeringsmän;

5.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6.   Föredragningen av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse;

7.   Beslut
      a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
      b) om dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen,
      c) om ansvarsfrihet gentemot Bolaget åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

8.   Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;

9.   Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer;

10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella       revisorssuppleanter;

11. Beslut om ändring av bolagsordningen;

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen;

13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7b - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Punkt 8 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;

Aktieägare föreslår att ett arvode om ett (1) prisbasbelopp ska utgå till styrelsens ordförande samt att ett arvode om 75 procent av ett (1) prisbasbelopp ska utgå till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Aktieägare föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Punkt 9 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer;

Aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter och inga suppleanter, samt att en revisor utan revisorssuppleant ska väljas.

Punkt 10 - Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

Aktieägare föreslår omval av Thomas Vinell (ordförande) och ledamöterna Karl Samuelsson och Jonas Wiwen-Nilsson (verkställande direktör).

Aktieägare föreslår omval av Ulf Strauss som revisor.

Punkt 11 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår följande ändring av bolagsordningen, detta för att möjliggöra kommande emissioner i bolaget.

Nuvarande lydelse:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 och högst 2.000.000 kronor.

§5 Antal aktier

Antal aktier skall lägst vara 7.000.000 och högst 28.000.000.

Föreslagen lydelse:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1.200.000 och högst 4.800.000 kronor.

§5 Antal aktier

Antal aktier skall lägst vara 26.000.000 och högst 104.000.000.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut som kan innebära en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 481 529,615 kronor genom emission av högst 10 000 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emission i enlighet med detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller i övrigt med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Övrigt

Beslutet enligt punkt 11 - 12 på dagordningen kräver för dess giltighet att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Embassy House, Linnégatan 89 C, 115 23 Stockholm senast två veckor före stämman, dvs. senast onsdagen den 12 juni 2019. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Stockholm i maj 2019

Realtid Media AB
Styrelsen

 

Nerladdningsbara filer

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) DEN 18 MARS 2021

Realtid Media AB (publ) har hållit extra bolagsstämma den 18 mars 2021. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner


Realtid Media förlänger teckningsperioden i bolagets pågående företrädesemission

I samband med den pågående företrädesemissionen har Realtid Media AB (publ) ("Realtid Media" eller "Bolaget") erhållit önskemål från flera aktieägare gällande videopresentationer om det nya Realtid Media. För att möjliggöra detta har Bolaget beslutat att förlänga teckningsperioden, vilken nu fortlöper till och med den 5 mars 2021.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL)

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 mars 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras.


Delårsrapport Realtid Media AB för oktober-december 2020

Sammanfattning av fjärde kvartalet, oktober-december 2020

  • Nettoomsättningen ökade till 929 (846) tkr.
  • Periodens resultat förbättrades till -3 181 (-3 759) tkr.

Realtid Media offentliggör uppdaterat informationsmemorandum i samband med bolagets pågående företrädesemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER


MARIA PELLBORN TAR ÖVER SOM VD FÖR REALTID MEDIA

Efter 25 år på olika ledande positioner på framför allt SEB tar nu Maria Pellborn över vd-stolen på finanssajten Realtid.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted