Delårsrapport Realtid Media AB för juli-september 2020

Sammanfattning av tredje kvartalet, juli - september 2020

  • Nettoomsättningen minskade till 162 (693) tkr
  • Periodens resultat minskade till -2 425 (-2 050) tkr

Väsentliga händelser under perioden

Delårsrapporten för perioden januari till juli lämnas den 28 augusti.

I slutet av september inleds process att rekrytera en ny vd. Under rekryteringsprocessen tillträder Björn Hemmingsson som interims-vd och ersätter därmed grundare Jonas Wiwen-Nilsson som vd.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I oktober befordras redaktionschefen Camilla Jonsson till chefredaktör och ansvarig utgivare.

Den 6 november kallas till extra stämma bolagsstämma som ska äga rum 4 december för att bl.a. besluta om styrelsen sammansättning.

I november upprättar styrelsen kontrollbalansräkning med anledning av bolagets finansiella situation.

I oktober beslutas att lanseringen av prenumerationstjänsten skjuts på framtiden. Bolaget behöver lägga mer tid på planering och utveckling. Ny tidpunkt för lansering är Q2 2021.

Tf. vd har ordet

Det ekonomiska läget har under hösten varit minst sagt prekärt: låga intäkter i kombination med höga kostnader. Och resten av året kommer fortsätta kännetecknas av de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19.

Under perioden sedan jag tog över som tillförordnad vd har vi jobbat hårt och genomfört ett antal åtgärder för att komma till rätta med situationen, inte minst likviditeten. Fortsatta nedskärningar ska ge halverad kostnadsnivå under Q1 nästa år och därefter bidra till att generera positivt kassaflöde. Samtidigt har vi satt igång ett antal intäktsprojekt som vi bedömer ska ge frukt under 2021.

Den nya redaktionsstrukturen ledd av vår välmeriterade chefredaktör Camilla Jonsson borgar både för att det redaktionella innehållet fortsätter hålla mycket hög klass och att vi är väl förberedda på betaltjänsten som nu planeras starta under andra kvartalet 2021.

Det ekonomiska läget har tillsammans med framtida planer presenterats för några av huvudägarna som förstår situationen och ser positivt på planerna. Styrelsen kommer föreslå stämman att vi genomför en emission med teckningsförbindelser snarast, men eftersom likviditetsläget är akut även upphandla ett brygglån som finansierar verksamheten fram till dess att emissionslikviden är på plats.

Den planerade noteringen har skjutits upp i huvudsak eftersom utvecklingsplanen under hösten inte bedömdes som trovärdig givet bolagets tillgång till kapital. Styrelsens ambition är nu att vända den negativa finansiella utvecklingen och därefter notera bolaget under nästa år, så snart förutsättningar finns.

Jag har stort förtroende för att Realtid Media kommer rida ut den här situationen. Bolaget har bevisat sin förmåga att resa sig och gå vidare stärkt ur svåra situationer förr och jag tvivlar inte på att vi kommer lyckas den här gången också.

Till dess att en ordinarie vd är rekryterad och installerad kommer jag att göra allt för att kunna lämna över rodret till en skuta som inte bara flyter utan har hissade segel med en tydlig bild av land.

PRESSMEDDELANDE 3 DECEMBER 2020

Björn Hemmingsson

Tf. vd Realtid Media AB

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké: 2021-02-15

För mer information, kontakta: tf.vd Björn Hemmingsson, bjorn.hemmingsson@realtidmedia.se

Om Realtid Media AB

Realtid Medias målsättning är att bli den ledande leverantören av affärskritisk information till den svenska kapitalmarknaden inom områdena M&A, kapitalmarknad, finansiering och fondförvaltning. Realtid Media ger ut den dagliga ekonomisajten Realtid.se med cirka 75 000 unika besökare per vecka. Realtid.se blev i juni 2019 framröstad till Sveriges 2:a bästa ekonomisajt (Affärsvärlden/Financial Hearings)

Realtid Media AB, c/o GLOMO, Birger Jarlsgatan 18, 2 trp, 114 34 Stockholm

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) DEN 18 MARS 2021

Realtid Media AB (publ) har hållit extra bolagsstämma den 18 mars 2021. Nedan redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner


Realtid Media förlänger teckningsperioden i bolagets pågående företrädesemission

I samband med den pågående företrädesemissionen har Realtid Media AB (publ) ("Realtid Media" eller "Bolaget") erhållit önskemål från flera aktieägare gällande videopresentationer om det nya Realtid Media. För att möjliggöra detta har Bolaget beslutat att förlänga teckningsperioden, vilken nu fortlöper till och med den 5 mars 2021.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL)

Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 18 mars 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras.


Delårsrapport Realtid Media AB för oktober-december 2020

Sammanfattning av fjärde kvartalet, oktober-december 2020

  • Nettoomsättningen ökade till 929 (846) tkr.
  • Periodens resultat förbättrades till -3 181 (-3 759) tkr.

Realtid Media offentliggör uppdaterat informationsmemorandum i samband med bolagets pågående företrädesemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER


MARIA PELLBORN TAR ÖVER SOM VD FÖR REALTID MEDIA

Efter 25 år på olika ledande positioner på framför allt SEB tar nu Maria Pellborn över vd-stolen på finanssajten Realtid.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted