Real Holding i Sverige AB (publ) Q2 rapport 2020

Real Holding AB (publ) Q2 2020 intäkterna och driftnetto fortsätter att öka.

Kvartalet i korthet

Q2 2020

Q2 2019

Nettoomsättning (Mkr)

18,2

12,0

Serviceintäkter för perioden (Mkr)

0,7

1,0

Driftnettot (Mkr)

10,7

8,5

Rörelseresultat (Mkr)

6,3

5,1

Resultat efter skatt (Mkr)

1,0

-1,7

Resultat per aktie (kr)

0,0

-0,01

Eget kapital per 30 juni (Mkr)

213,6

62,2

Eget kapital per aktie den 30 juni (kr)

0,024

0,26

Viktiga händelser under och efter periodens slut

  • Stockholms tingsrätt beslutade den 8 april 2020 att rekonstruktionen för Real Holding i Sverige AB avslutas då syftet med rekonstruktionen var uppfyllt. Tidigare meddelade rekonstruktionsåtgärder är genomförda.
  • Den 17 april 2020 avslutades teckningstiden i Real Holdings företrädesemission som tecknades till ca 114 procent. Sammantaget tillför företrädesemissionen Real Holding ca Mkr 35 före emissionskostnader.
  • Den 28 mars 2020 förvärvades Forsfast AB. Köpeskillingen betalades genom apportemission om 50 Mkr samt säljarreverser om 32,8 Mkr.
  • Real Holdings största ägare Michael Derk tillträder som ny VD den 15 juni 2020.
  • Samtidigt tillträder Håkan Brown som ny CFO i Real Holding i Sverige AB (publ).

VD-kommentar
2020 och dess två första kvartal har varit ett händelserikt halvår!
Real Holding har under ett års tid befunnits i rekonstruktion, vilken på ett lyckosamt sätt avslutades i mars 2020.
I princip samtidigt som rekonstruktionen avslutades slog Corona pandemin till med full kraft.
Effekterna och konsekvenserna av pandemin har vi alla fått känna av, så också Real Holding.
I inledningen av mars månad befarades att vi skulle påverkas av hyresförluster och att hyresgäster skulle vara tvungna att lämna oss på grund av betalningssvårigheter, orsakade av pandemin. Vi kan nu konstatera att vi drabbats ytterst marginellt och inte noterat någon uppsägning, konkurs eller omförhandling orsakad av pandemin.
Pandemin är inte över, vilket kräver såväl engagemang som lyhördhet och närvaro ute hos våra hyresgäster.
Några av våra mindre hyresgäster, främst inom friskvård/gym och restaurang har erhållit mindre rabatter, tillfällig omställning till månadsbetalning samt uppskjutna betalningar i form av "avbetalning". Totalt uppgår givna lättnader till ca 300 tkr och utgör ca. 1,7 % av intäktsbasen i kvartalet och 0,4% på helår.
Real Holding har en mix av hyresgäster i huvudsak inom tillverkning, logistik och lager. Sektorer som hittills visat sig klara påfrestningarna från pandemin väl.
Jag tillträde förtroendeuppdraget som VD den 15 juni, har sedan dess i huvudsak fokuserat på genomlysning av hyresavtal, leveransavtal, finansiering, identifiera potential i det befintliga beståndet samt att kartlägga förvärvsmöjligheter.
Real Holding har under årets första sex månader inte gjort några förvärv utöver Forsfast AB och har inte heller avyttrat något, vilket varit en såväl medveten som logisk strategi.
Efter att nu samtliga rekonstruktionsåtgärder är genomförda står Real Holding rustat med ett eget kapital om 213,6 Mkr, en belåningsgrad om 62,7%, ett positivt kassaflöde och en väl trimmad organisation.
Nu fortsätter vi arbetet med att utveckla potentialen i befintligt fastighetsbestånd samt söka nya förvärvsmöjligheter med tydligt fokus på
"Industri, lager och logistikfastigheter i och i anslutning till centralorter i Sverige"
Mot höst med tillförsikt!

Michael Derk, VD Real Holding AB

För ytterligare information: www.realholding.se

Stockholm den 20 augusti 2020

Real Holding i Sverige AB (publ).

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 kl. 08,30 CET.

Vekställande direktör
Michael Derk
Tel: +46 733 87 18 02
E-post: michael.derk@realfastigheter.se

Styrelseordförande
Dimitrij Titov
Tel: +46 8 684 518 50
E-post: dimitrij.titov@titovlaw.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Michael Derk privat och bolag Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet REAL B.


Omvandling pågår av samtliga stamaktier av serie A till stamaktier av serie B i Real Holding i Sverige AB (publ)

Baserat på omvandlingsförbehållet i Real Holding i Sverige AB:s ("Bolaget"/"Real Holding") bolagsordning har ägare av samtliga 3 525 000 stamaktier av serie A begärt att aktierna omvandlas till stamaktier av serie B. Omvandlingen har nu registrerats hos Bolagsverket och beräknas registreras i aktieboken hos Euroclear Sweden AB den 28 september 2020.


Real Holding i Sverige AB (publ) Q2 rapport 2020

Real Holding AB (publ) Q2 2020 intäkterna och driftnetto fortsätter att öka.Kommuniké från årsstämma i Real Holding i Sverige AB (publ) den 11 juni 2020

Real Holding i Sverige AB (publ) höll under torsdagen den 11 juni 2020 årsstämma för verksamhetsåret 2019 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.Real Holding i Sverige AB (publ) Q1 rapport 2020

Real Holding AB (publ) Q1 2020 intäkterna och driftnetto fortsätter att öka.

Kvartalet i korthet

Q1 2020

Q1 2019

Nettoomsättning (Mkr)

13,6

(12,3)

Hyres- och serviceintäkter för perioden (Mkr)

12,6

(12,3)

Driftnettot (Mkr)

8,1

(6,2)

Rörelseresultat (Mkr)

2,4

(1,3)

Resultat efter skatt (Mkr)

51,0

(-6,1)

Resultat per aktie (kr)

0,14

(-0,03)

Eget kapital per 31 mars (Mkr)

158,4

(64,9)

Eget kapital per aktie den 31 mars (kr)*

0,66

(0,27)

*) Emissionerna är pågående vid utgången av kvartal 1 och nya aktier kommer registreras under kvartal 2 2020 varför nyckeltalet för 2020 är missvisande.


Real Holding i Sverige AB (publ) publicerar årsredovisning 2019

Intäkterna och driftnetto året 2019 fortsätter att öka för Real Holding AB (publ). Nettoomsättning steg till 47,8 Mkr (f å 44,3) varav hyres- och serviceintäkter för perioden uppgick till 47,8 Mkr (f å 43,3). Driftnettot slutade på 31,0 Mkr (f å 27,4) medan rörelseresultatet blev 13,5 Mkr (f å 14,4) vilket till stor del kan förklaras av kostnader av engångskaraktär hänförliga till den nu avslutade rekonstruktionen.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REAL HOLDING I SVERIGE AB (PUBL)

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 juni 2020 klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 F i Stockholm.

Information med anledning av Covid-19

I syfte att minska risken för smittspridning avser bolaget att hålla årsstämman kort och effektiv och som ett led i detta kommer ingen förtäring att serveras i anslutning till stämman. Antalet närvarande företrädare för bolaget kommer också vara begränsat.

Aktieägare som är sjuka eller har symptom, som har varit i kontakt med någon som är smittad med Covid-19, som tillhör en riskgrupp eller som önskar minska sin sociala närvaro bör inte delta på stämman. Möjlighet finns att delta via ombud.

Fullmakt för ombud att rösta på stämman finns för nedladdning på Real Holdings hemsida, www.realholding.se.


Real Holding offentliggör utfall i företrädesemission

Den 17 april 2020 avslutades teckningstiden i Real Holding i Sverige AB:s (publ) ("Bolaget/"Real Holding") företrädesemission. Företrädesemissionen tecknades till ca 114 procent.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted