Real Holding i Sverige AB (publ) har idag skickat ut samtyckesbegäran till obligationsinnehavarna med Intertrust som agent.

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag fredagen den 12 juli 2019 skickat ut samtyckes begären via sin agent Intertrust.

I korthet innehåll av samtyckesbegäran

Intertrust (Sweden) AB, org. nr 556625-5476, är utsedd till Agent för Fordringshavarna enligt Villkoren för Obligationerna. Agenten påkallar på begäran av Bolaget ett skriftligt beslutsförfarande där Fordringshavarna kan godkänna eller avslå ett förslag från Bolaget om ändring av Villkoren.

Fordringshavarna kan delta i beslutsförfarandet genom att skicka bifogad röstsedel till Agenten. Agenten ska ha mottagit röstsedeln senast kl. 12:00  15 augusti  2019  via post, bud eller e-post. Röster som mottas efter denna tidpunkt kommer lämnas utan avseende.

2.1 Beslutspunkt

I  enlighet  med  ovan  samt  det  bifogade  förslaget  begär  Bolaget  att  Fordringshavarna  antar följande beslut ("Beslutet"):
Att:
(i) Obligationslånet skrivs ned med ett belopp som motsvarar upplupen ränta  per dagen för en kommande kvittningsemission i Bolaget;
(ii)  20% av den nominella kapitaldelen av Obligationslånet,  dvs.  13 000 000 av 65 000 000 SEK, ska kvittas mot nyemitterade aktier i Bolaget av serie B mot en teckningskurs om 4 öre,
(iii) Återbetalningsdagen senareläggs till den 31 december 2019.

För ytterligare information: www.realholding.se 

Stockholm den 12 juli 2019

Real Holding i Sverige AB (publ).

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl. 15.55 CET.

Kent Söderberg, VD
Telefon + 46 70 522 86 46
E-post: kent.soderberg@realfastigheter.se

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: bengtengstrom35@gmail.com 

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL B.

Real Holding i Sverige AB (publ) offentliggör utfall av omröstningsförfarande för antagande av ackordsförslag bland obligationsinnehavare och brygglånegivare

Den 20 december 2019 offentliggjorde Real Holding i Sverige AB:s (publ) ett ackordsförslag till sina större fordringsägare, innefattat långivare under (i) en obligation om nominellt 65 000 000 kr (ISIN: SE0007280383) samt (ii) ett brygglån om nominellt 13 000 000 kr.
Real Holding i Sverige AB (publ) beviljats förlängning av företagsrekonstruktion.

Stockholms tingsrätt har idag 2 januari 2020 beslutat att bevilja förlängd företagsrekonstruktion för Real Holding i Sverige AB (publ) till och med den 27 mars 2020.


Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget") offentliggör begäran om samtycke till villkorsändring avseende obligation (ISIN SE0007280383)

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag, den 2 januari 2020, offentliggjort en samtyckesbegäran till innehavare av Bolagets utgivna obligation (ISIN SE0007280383) ("Obligationen") om villkorsändring av Obligationen.
Rättelse: Real holding i Sverige AB (publ) Q3 rapport 2019

(Rättelse avser tidigare felaktig rubrik Q2 korrigerat till Q3 samt rubrik första kvartalet korigerat till tredje kvartalet.)

Real Holding AB Q3 driftnetto ökar även resultatet ökar.

Tredje kvartalet i korthet

  • Nettoomsättning: 12,1 Mkr (13,2)
  • Hyres- och serviceintäkter: 12,1 Mkr (13,2)
  • Driftnetto: 9,1 Mkr (8,7)
  • Rörelseresultat: 6,5 Mkr (6,9)
  • Resultat efter skatt: -1,5 Mkr (-41,0)
  • Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,17)


Real Holding i Sverige AB (publ) Begär förlängning av rekonstruktion.

REAL HOLDING BEGÄR FÖRLÄNGNING AV REKONSTRUKTION OCH ÖVERVÄGER ATT ANSÖKA OM OFFENTLIGT ACKORD STOCKHOLM


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär