REAL HOLDING AB (publ) HAR IDAG INGÅTT AVTAL AVSEENDE (i) FÖRVÄRV AV FASTIGHETSBOLAGET FORSFAST AB (NÄRSTÅENDETRANSAKTION) OCH (ii) UPPTAGANDE AV MSEK 90 BRYGGKREDIT

Inledning

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har idag i enlighet med tidigare offentliggjort ackordsförslag, se bl.a. pressmeddelande från den 20 december 2020, ingått avtal med ett antal säljare avseende förvärv av samtliga aktier i fastighetsbolaget Forsfast AB samt avtal med Svea Ekonomi AB (publ) avseende upptagande av en bryggkredit.

Förvärv av fastighetsbolaget Forsfast AB (närståendetransaktion)

Real Holding har idag ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i fastighetsbolaget Forsfast AB från säljarna Kredrik Holding AB, Klenoden i Anviken AB, Håkan Isaksson Consulting AB, Bertil Linnell Förvaltning AB och Neoma Förvaltning AB. Kredrik Holding AB och Klenoden i Anviken AB kontrolleras av Bolagets styrelseledamöter Michael Derk och Fredrik Högbom. Forsfast AB äger fastigheten Värnamo Forsheda 5:109 samt indirekt, via dotterbolaget Forsheda 5:132 AB, fastigheten Värnamo Forsheda 5:132. Fastigheterna har ett gemensamt bedömt marknadsvärde om 147 000 000 kronor.

Köpeskillingen för aktierna i Forsfast AB uppgår preliminärt till 82 396 522 kronor (och kan komma att justeras med hänsyn till förändringar i bolagens eget kapital fram till tillträdesdagen).

Såsom tidigare aviserats ska del av aktierna i Forsfast AB tillföras Bolaget genom en apportemission om ca 50 000 000, se punkt 16 i dagordningen i kallelsen till den extra bolagsstämman i Bolaget den 2 mars 2020 som offentliggjordes den 30 januari 2020. Resterande del av köpeskillingen ska erläggas genom att Real Holding ställer ut reverser.

- Forsfast AB har en bättre yield, ett bättre cashflow och ett bättre resultat än vad Real Holdings koncern har i genomsnitt. Förvärvet medför därmed att koncernens intjäningsförmåga och dess uthålliga lönsamhet förbättras, säger Kent Söderberg, VD Real Holding.

Transaktionen är bl.a. villkorad av att den godkänns av bolagsstämman i Real Holding. Förutsatt att den extra bolagsstämman i Bolaget den 2 mars 2020 godkänner transaktionen och övriga villkor uppfylls beräknas tillträde ske i mars 2020.

Upptagande av MSEK 90 bryggkredit

Real Holding har idag också ingått avtal med Svea Ekonomi AB (publ) enligt vilket Bolaget erhåller en bryggkredit uppgående till 90 000 000 kronor. Lånet löper under 18 månader med marknadsmässig ränta. Likviden från bryggkrediten ska användas för återbetalning av Bolagets obligationslån och brygglån enligt ackordsförslaget till Bolagets långivare som offentliggjordes den 20 december 2019 samt för återbetalning av andra lån inom koncernen och finansiering av koncernens verksamhet. Utbetalning av bryggkrediten är bl.a. villkorad av att bolagsstämman i Bolaget beslutar om en emission av konvertibler till Svea Ekonomi AB (publ) och om apportemissionen kopplad till förvärvet av Forsfast AB. Förutsatt att den extra bolagsstämman i Bolaget den 2 mars 2020 beslutar om emissionerna och övriga villkor uppfylls beräknas bryggkrediten betalas ut i mars 2020.

För ytterligare information: www.realholding.se

Real Holding i Sverige AB (publ)

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 17,00 CET.

Kent Söderberg, VD
Telefon + 46 70 522 86 46
E-post: [email protected]

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet REAL B.

Real Fastigheter beslutar om riktad emission i samband med slutförande av förvärv

Real Fastigheter AB (publ) har tidigare offentliggjort förvärv av fastigheter i Karlskrona, Nättraby, se pressmeddelande den 11 april 2022. I enlighet med överlåtelseavtalet har bolaget, som en del av köpeskillingen, emitterat stamaktier till säljarna.


Real Fastigheter avtalar om köp av fastighet i Hässleholm

Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheten Hässleholm Sösdala 1:145 i Hässleholms kommun. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om totalt 15,0 Mkr med ett beräknat driftnetto om ca 1,6 Mkr.


Real Fastigheter byter aktieslag

I enlighet med beslut på Real Fastigheters årsstämma den 10 maj 2022 så kommer bolaget enbart att ha två aktieslag, stamaktier och preferensaktier, istället för dagens stamaktier av serie A respektive serie B samt preferensaktier av serie PREF 1 respektive PREF 2. Det betyder att befintliga stamaktier av serie B ersätts med stamaktier i relation 1:1 och att befintliga preferensaktier av serie PREF 1 ersätts av preferensaktier i relation 1:1. Aktierna kommer att inneha samma rättigheter som tidigare. Som aktieägare behöver du inte göra någonting, utan bytet sker automatiskt


Kommuniké från årsstämma i Real Fastigheter AB

Real Fastigheter AB (publ) höll under tisdagen den 10 maj 2022 årsstämma varvid följande beslut fattades


Real Fastigheter AB förbättrar siffror och nyckeltal rejält i kvartal 1, 2022

 • Fastighetsvärde 1 001 Mkr (595)
 • Belåningsgrad 46,9 (57,6)
 • Snittränta 2,9 % (4,2)
 • Uthyrningsgrad 90,5 % (91,0)
 • Nettoomsättning 30,4 Mkr (20,0)
 • Driftsnetto 13,9 Mkr (10,7)
 • Rörelseresultat 9,6 Mkr (7,4)
 • Resultat efter skatt 34,0 Mkr (3,8)


Real Fastigheter avtalar om köp av fastigheter i Karlskrona

Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheterna Karlskrona Nättraby 23:73 och 23:76 i Karlskrona kommun. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om totalt 93,0 Mkr med ett beräknat driftnetto om ca 7,0 Mkr exklusive vakanser.


Kallelse till årsstämma i Real Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Real Fastigheter AB (publ), org. nr. 556865-1680 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2022.Real Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2021

Stark avslutning 2021 med ökad nettoomsättning, förbättrat driftnetto, sänkta lånekostnader och sänkt belåningsgrad.

Utveckling under året 2021:

 • Nettoomsättning ökade till 80,4 Mkr (66,5)
 • Driftnettot ökade till 46,6 Mkr (45,4)
 • Rörelseresultatet ökade till 32,9 Mkr (28,3)
 • Årets resultat efter skatt blev 60,1 Mkr (12,0*)
 • Soliditeten uppgick till 30,6 procent (38,0)
 • Uthyrningsgraden uppgick till 90 procent (91)
 • Värde koncernens fastigheter uppgick till 908,1 Mkr (595)
 • Eget kapital uppgick till 301,7 Mkr (242,7)
 • Belåningsgraden uppgick till 56,5 procent (58,2)
 • Genomsnittsräntan uppgick till 3,4 procent (4,8)

*Rensat från ackordsvinst 2020

Utveckling under perioden oktober - december 2021:

 • Hyresintäkterna uppgick till 22,7 Mkr (17,0)
 • Driftnettot uppgick till 10,4 Mkr (13,4**)
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,4 Mkr (10,5**)
 • Kvartalets resultat efter skatt blev 32,4 Mkr (6,4)
 • Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 30,6 procent (38,0)
 • Uthyrningsgraden uppgick vid periodens utgång till 90 procent (91)
 • Värde koncernens fastigheter vid perioden utgång uppgick till 908,1 Mkr (595)
 • Eget kapital per 31 december 301,7 Mkr (242,7)
 • Belåningsgraden vid periodens utgång uppgick till 56,5 procent (58,2)
 • Genomsnittsräntan vid periodens utgång uppgick till 3,4 procent (4,8)

** 2020: i Q4 justerades tidigare periodisering med 1,9 Mkr i koncernen vilket medförde minskade kostnader.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted