REAL HOLDING AB (publ) HAR IDAG INGÅTT AVTAL AVSEENDE (i) FÖRVÄRV AV FASTIGHETSBOLAGET FORSFAST AB (NÄRSTÅENDETRANSAKTION) OCH (ii) UPPTAGANDE AV MSEK 90 BRYGGKREDIT

Inledning

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har idag i enlighet med tidigare offentliggjort ackordsförslag, se bl.a. pressmeddelande från den 20 december 2020, ingått avtal med ett antal säljare avseende förvärv av samtliga aktier i fastighetsbolaget Forsfast AB samt avtal med Svea Ekonomi AB (publ) avseende upptagande av en bryggkredit.

Förvärv av fastighetsbolaget Forsfast AB (närståendetransaktion)

Real Holding har idag ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i fastighetsbolaget Forsfast AB från säljarna Kredrik Holding AB, Klenoden i Anviken AB, Håkan Isaksson Consulting AB, Bertil Linnell Förvaltning AB och Neoma Förvaltning AB. Kredrik Holding AB och Klenoden i Anviken AB kontrolleras av Bolagets styrelseledamöter Michael Derk och Fredrik Högbom. Forsfast AB äger fastigheten Värnamo Forsheda 5:109 samt indirekt, via dotterbolaget Forsheda 5:132 AB, fastigheten Värnamo Forsheda 5:132. Fastigheterna har ett gemensamt bedömt marknadsvärde om 147 000 000 kronor.

Köpeskillingen för aktierna i Forsfast AB uppgår preliminärt till 82 396 522 kronor (och kan komma att justeras med hänsyn till förändringar i bolagens eget kapital fram till tillträdesdagen).

Såsom tidigare aviserats ska del av aktierna i Forsfast AB tillföras Bolaget genom en apportemission om ca 50 000 000, se punkt 16 i dagordningen i kallelsen till den extra bolagsstämman i Bolaget den 2 mars 2020 som offentliggjordes den 30 januari 2020. Resterande del av köpeskillingen ska erläggas genom att Real Holding ställer ut reverser.

- Forsfast AB har en bättre yield, ett bättre cashflow och ett bättre resultat än vad Real Holdings koncern har i genomsnitt. Förvärvet medför därmed att koncernens intjäningsförmåga och dess uthålliga lönsamhet förbättras, säger Kent Söderberg, VD Real Holding.

Transaktionen är bl.a. villkorad av att den godkänns av bolagsstämman i Real Holding. Förutsatt att den extra bolagsstämman i Bolaget den 2 mars 2020 godkänner transaktionen och övriga villkor uppfylls beräknas tillträde ske i mars 2020.

Upptagande av MSEK 90 bryggkredit

Real Holding har idag också ingått avtal med Svea Ekonomi AB (publ) enligt vilket Bolaget erhåller en bryggkredit uppgående till 90 000 000 kronor. Lånet löper under 18 månader med marknadsmässig ränta. Likviden från bryggkrediten ska användas för återbetalning av Bolagets obligationslån och brygglån enligt ackordsförslaget till Bolagets långivare som offentliggjordes den 20 december 2019 samt för återbetalning av andra lån inom koncernen och finansiering av koncernens verksamhet. Utbetalning av bryggkrediten är bl.a. villkorad av att bolagsstämman i Bolaget beslutar om en emission av konvertibler till Svea Ekonomi AB (publ) och om apportemissionen kopplad till förvärvet av Forsfast AB. Förutsatt att den extra bolagsstämman i Bolaget den 2 mars 2020 beslutar om emissionerna och övriga villkor uppfylls beräknas bryggkrediten betalas ut i mars 2020.

För ytterligare information: www.realholding.se

Real Holding i Sverige AB (publ)

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 17,00 CET.

Kent Söderberg, VD
Telefon + 46 70 522 86 46
E-post: kent.soderberg@realfastigheter.se

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: bengtengstrom35@gmail.com

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet REAL B.


Kommuniké från årsstämma i Real Holding i Sverige AB (publ) den 11 juni 2020

Real Holding i Sverige AB (publ) höll under torsdagen den 11 juni 2020 årsstämma för verksamhetsåret 2019 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.Real Holding i Sverige AB (publ) Q1 rapport 2020

Real Holding AB (publ) Q1 2020 intäkterna och driftnetto fortsätter att öka.

Kvartalet i korthet

Q1 2020

Q1 2019

Nettoomsättning (Mkr)

13,6

(12,3)

Hyres- och serviceintäkter för perioden (Mkr)

12,6

(12,3)

Driftnettot (Mkr)

8,1

(6,2)

Rörelseresultat (Mkr)

2,4

(1,3)

Resultat efter skatt (Mkr)

51,0

(-6,1)

Resultat per aktie (kr)

0,14

(-0,03)

Eget kapital per 31 mars (Mkr)

158,4

(64,9)

Eget kapital per aktie den 31 mars (kr)*

0,66

(0,27)

*) Emissionerna är pågående vid utgången av kvartal 1 och nya aktier kommer registreras under kvartal 2 2020 varför nyckeltalet för 2020 är missvisande.


Real Holding i Sverige AB (publ) publicerar årsredovisning 2019

Intäkterna och driftnetto året 2019 fortsätter att öka för Real Holding AB (publ). Nettoomsättning steg till 47,8 Mkr (f å 44,3) varav hyres- och serviceintäkter för perioden uppgick till 47,8 Mkr (f å 43,3). Driftnettot slutade på 31,0 Mkr (f å 27,4) medan rörelseresultatet blev 13,5 Mkr (f å 14,4) vilket till stor del kan förklaras av kostnader av engångskaraktär hänförliga till den nu avslutade rekonstruktionen.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REAL HOLDING I SVERIGE AB (PUBL)

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 juni 2020 klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 F i Stockholm.

Information med anledning av Covid-19

I syfte att minska risken för smittspridning avser bolaget att hålla årsstämman kort och effektiv och som ett led i detta kommer ingen förtäring att serveras i anslutning till stämman. Antalet närvarande företrädare för bolaget kommer också vara begränsat.

Aktieägare som är sjuka eller har symptom, som har varit i kontakt med någon som är smittad med Covid-19, som tillhör en riskgrupp eller som önskar minska sin sociala närvaro bör inte delta på stämman. Möjlighet finns att delta via ombud.

Fullmakt för ombud att rösta på stämman finns för nedladdning på Real Holdings hemsida, www.realholding.se.


Real Holding offentliggör utfall i företrädesemission

Den 17 april 2020 avslutades teckningstiden i Real Holding i Sverige AB:s (publ) ("Bolaget/"Real Holding") företrädesemission. Företrädesemissionen tecknades till ca 114 procent.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted