Kommuniké från bolagsstämma i Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding i Sverige AB (publ) höll under onsdagen den 19 juni 2019 årsstämma för verksamhetsåret 2018 varvid följande beslut med avvikelse från framlagda förslag fattades:

  • Beslutades att fastställa resultaträkningen samt balansräkningen respektive koncernresultaträkningen samt koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.
  • Beslutade att ingen vinstutdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.
  • Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör för verksamhetsåret 2018. Aktieägare motsvarande 12,4 procent av alla aktier i bolaget röstade mot förslaget om ansvarsfrihet på grund av den vilande utredningen av särskild granskningsman och minoritetsrevisor.
  • Beslutades att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av (i) stamaktier av serie B, (ii) konvertibler om berättigar till konvertering till stamaktier av serie B, och/eller (iii) teckningsoptioner som berättigar till stamaktier av serie B. Emissionerna ska ske mot kontant betalning, genom apport eller genom kvittning, eller i övrigt förena med villkor. Enligt framlagt förslag skulle styrelse även ha rätt att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

I övrigt fattades följande förslag i enlighet med framlagda förslag:

  • Beslutades att antalet styrelseledamöter styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Enligt framlagt förslag skulle styrelsen bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
  • Beslutades att styrelsearvoden ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 100 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna med undantag för styrelseledamöter som erhåller ersättning från bolaget för sitt operativa arbete i bolaget. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.
  • Beslutades att för tiden intill nästa årsstämma omvälja Bengt Engström, Bengt Linden, Michael Derk och Fredrik Högbom till styrelseledamöter. Beslutades vidare att omvälja Bengt Engström till styrelseordförande.
  • Beslutades att uppdra åt styrelseordföranden att, baserat på ägandet i bolaget i slutet av december månad 2019, sammankalla en valberedning om tre personer från var och en av de till röstetalet största aktieägarna i bolaget. Valberedningens ledamöter ska anslås på bolagets webbplats senast tre månader före årsstämman. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts ska ändringar kunna ske i valberedningens sammansättning.

För ytterligare information: www.realholding.se

Stockholm den19 juni 2019

Real Holding i Sverige AB (publ).

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juni 2019 kl. 16,36 CEST.

Kent Söderberg, VD
Telefon + 46 70 522 86 46
E-post: kent.soderberg@realfastigheter.se

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: bengtengstrom35@gmail.com 

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL B.

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag skickat ut samtyckesbegäran till obligationsinnehavarna med Intertrust som agent.

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag fredagen den 12 juli 2019 skickat ut samtyckes begären via sin agent Intertrust.


Real Holding i Sverige AB (publ) har idag skickat ut ett förslag om underhandsuppgörelse till borgenärerna

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag tisdagen den 9 juli 2019 skickat ut ett förslag om underhandsuppgörelse.Real Holding i Sverige AB (publ) begär om förlängning av företagsrekonstruktion.

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag ingivit en begäran till Stockholms tingsrätt om en förlängd rekonstruktionsperiod.


Kommuniké från bolagsstämma i Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding i Sverige AB (publ) höll under onsdagen den 19 juni 2019 årsstämma för verksamhetsåret 2018 varvid följande beslut med avvikelse från framlagda förslag fattades:


Särskild upplysning i revisionsberättelsen Real Holding i Sverige AB

Real holding Sverige AB (publ) avgav igår årsredovisning för 2018 och kompletterar tidigare pressmeddelande som publicerades 19:00 CET 22 maj 2019 om information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I REAL HOLDING I SVERIGE AB (PUBL)

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 juni 2019 klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 i Stockholm.


Real Holding i Sverige AB (publ) Q1 rapport 2019

Real Holding AB Q1 intäkterna och driftnetto ökar dock något sämre rörelseresultat.

Likviditeten har fortsatt att vara ansträngd vilket resulterat i att ansökan och beviljande av företagsrekonstruktion inletts 2019-03-27.

Kontrollbalansräkning per 28 februari 2019 är upprättad i moderbolaget.

Kontrollbalansräkningen, vilken är granskad av bolagets revisor, utvisat att det egna kapitalet är intakt.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär