Brev från Styrelsen till aktieägarna i Real Holding

Med anledning av det brev som Michael Derk och Fredrik Högbom skickat till aktieägarna inför stämman i Real Holding i Sverige AB (publ) vill vi förtydliga ett par saker.

Michael Derk och Fredrik Högbom har begärt att minoritetsrevisor och särskild granskningsman ska utses. Det har aktieägare som representerar minst 10% rätt att göra och ingenting som Styrelsen på något sätt motsätter sig.

Styrelsen har under lång tid fört diskussioner med bolagets större långivare i syfte att reducera skulderna och om möjligt finna förbättrade lånevillkor.

De så kallade senior- eller bottenlångivarna i bolagen har fullgoda säkerheter i form av pantbrev i fastigheter och/eller pant i dotterbolagens aktier. Dessa panter ligger med god marginal inom aktuella fastighetsvärderingar varför de, om Real-bolagen inte kan fullfölja sina åtaganden, löper liten eller ingen risk att inte få tillbaka sina pengar.

Det betyder å andra sidan att de långivare som sitter med så kallade junior- eller topplån löper en väsentlig större risk att inte få tillbaka sina pengar då deras panter ligger ovanpå seniorlångivarna. Tvingas bolaget till en forcerad försäljning för att täcka hela eller delar av nuvarande skulder så kommer det leda till väsentlig lägre priser än vad som löpande förvaltningsvärdering indikerar. Det kommer främst att slå mot juniorlångivarna.

Styrelsen har med ovanstående förutsättningar arbetat för att finna en lösning på skuldsituationen vilket lett fram till det alternativ som nu ligger på bordet. Alternativet innebär enkelt uttryckt att upplupna räntor och skulder kvittas mot aktier för det fall befintliga aktieägare eller nytillkomna aktieägare ej kan eller vill teckna aktier fullt ut. Att inte erbjuda långivarna något alls i motprestation till att skriva ner sina lån och räntefordringar bedöms som förutsättningslöst.

Styrelsen förordar med andra ord att genomföra en företrädesemission för att därmed minska skuldbördan i bolaget till en nivå som ger bolaget en god plattform att gå vidare från. Företrädesemission uppgår till ca 57 mkr och blir med största sannolikhet fullt garanterad. Med den stärkta balansräkningen finns större möjligheter att löpande förbättra lånevillkoren i bolaget vilket naturligtvis ytterligare stärker det egna kapitalet. Det möjliggör även att uppta nya banklån till goda villkor när nya fastighetsbestånd ska förvärvas. Det är fortsatt Styrelsens ambition att förvärva fastigheter med bra kassaflöde för att inom kort nå upp i fastighetsbestånd över 1 miljard.

Genom att erbjuda samtliga aktieägare att delta i emissionen kan aktieägaren försvara sin ägarandel om aktieägaren vill och har möjlighet. Emissionskursen 2 öre är satt med beaktande av den kursutveckling i bolaget som förevarit presentationen av de fullständiga villkoren.

Michael Derk och Fredrik Högbom skriver att de ska söka uppgörelser med finansiärerna på sunda villkor. Det framgår dock inte på vilket sätt de ämnar göra det. Som nämnts ovan har kreditgivarna fullgoda säkerheter. Risken är överhängande att ett nej till genomförandet av emissionen medför att bolaget kommer försättas i konkurs och därmed så kommer att forcerad försäljning av fastigheterna att ske med de effekter som beskrivits ovan.

Stockholm 2019-03-08

Styrelsen

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 Mars 2019 kl.12.30 CET

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ)

För ytterligare information: www.realholding.se

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon: +46 72 500 9444
E-post: [email protected]

Lars-Olof Olsten, CFO
Telefon: +46 70 824 75 90
E-post: [email protected]

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB, Kredrik Holding AB och Abelco Investment Group AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

Real Fastigheter avtalar om köp och tillträder fastighet i Värnamo

Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheten Värnamo Kopparslagaren 1 i Värnamo kommun.
Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om totalt 9,0 Mkr med ett beräknat driftnetto om ca 0,8 Mkr.


Real Fastigheter AB förbättrar siffror och nyckeltal i delårsrapporten första halvåret 2022

 Jan-jun 2022

 • Fastighetsvärde 1 112 Mkr (595)
 • Nettoomsättning 63,1 Mkr (38,2)
 • Driftnetto 32,2 Mkr (22,4)
 • Rörelseresultat 23,2Mkr (15,5)
 • Resultat efter skatt 54,1 Mkr (7,9)
 • Belåningsgrad 50,7% (56,7)
 • Snittränta 3,35% (4,2)
 • Uthyrningsgrad 91% (91)

Real Fastigheter beslutar om riktad emission i samband med slutförande av förvärv

Real Fastigheter AB (publ) har tidigare offentliggjort förvärv av fastigheter i Karlskrona, Nättraby, se pressmeddelande den 11 april 2022. I enlighet med överlåtelseavtalet har bolaget, som en del av köpeskillingen, emitterat stamaktier till säljarna.


Real Fastigheter avtalar om köp av fastighet i Hässleholm

Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheten Hässleholm Sösdala 1:145 i Hässleholms kommun. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om totalt 15,0 Mkr med ett beräknat driftnetto om ca 1,6 Mkr.


Real Fastigheter byter aktieslag

I enlighet med beslut på Real Fastigheters årsstämma den 10 maj 2022 så kommer bolaget enbart att ha två aktieslag, stamaktier och preferensaktier, istället för dagens stamaktier av serie A respektive serie B samt preferensaktier av serie PREF 1 respektive PREF 2. Det betyder att befintliga stamaktier av serie B ersätts med stamaktier i relation 1:1 och att befintliga preferensaktier av serie PREF 1 ersätts av preferensaktier i relation 1:1. Aktierna kommer att inneha samma rättigheter som tidigare. Som aktieägare behöver du inte göra någonting, utan bytet sker automatiskt


Kommuniké från årsstämma i Real Fastigheter AB

Real Fastigheter AB (publ) höll under tisdagen den 10 maj 2022 årsstämma varvid följande beslut fattades


Real Fastigheter AB förbättrar siffror och nyckeltal rejält i kvartal 1, 2022

 • Fastighetsvärde 1 001 Mkr (595)
 • Belåningsgrad 46,9 (57,6)
 • Snittränta 2,9 % (4,2)
 • Uthyrningsgrad 90,5 % (91,0)
 • Nettoomsättning 30,4 Mkr (20,0)
 • Driftsnetto 13,9 Mkr (10,7)
 • Rörelseresultat 9,6 Mkr (7,4)
 • Resultat efter skatt 34,0 Mkr (3,8)


Real Fastigheter avtalar om köp av fastigheter i Karlskrona

Real Fastigheter AB (publ) har avtalat om köp av fastigheterna Karlskrona Nättraby 23:73 och 23:76 i Karlskrona kommun. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om totalt 93,0 Mkr med ett beräknat driftnetto om ca 7,0 Mkr exklusive vakanser.


Kallelse till årsstämma i Real Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Real Fastigheter AB (publ), org. nr. 556865-1680 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2022.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted