Bokslutskommuniké 2021

1 oktober - 31 december 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 45 462 SEK

· Rörelseresultatet uppgick till -5 503 595 SEK

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 490 108 SEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,21 SEK

1 januari - 31 december 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 263 040 SEK

· Rörelseresultatet uppgick till -14 907 945 SEK

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14 841 085 SEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,58 SEK

· Likvida medel 2021-12-31, 8 782 891 SEK

Antal aktier

Bolaget har per 2021-12-31, 25 558 597 aktier.

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas för verksamhetsåret 2021.

Kommande rapporter

Delårsrapport Q1 2022 2022-05-27

Delårsrapport Q2 2022 2022-08-26

Delårsrapport Q3 2022 2022-11-25

Årsstämma

Årsstämman planeras till den 18 april 2022 i bolagets lokaler på Olofsdalsvägen 40 i Halmstad.

Årsredovisningen planeras vara tillgänglig på Bolagets hemsida 11 april 2022

Väsentliga händelser under rapportperioden (2021-01-01 - 2021-12-31)

· Avtal tecknas med Careteq, Australien

· Erhåller miljonorder från Australien

· Får MDR-märkning av Eazense av Läkemedelsverket

· Beviljas patent för USA

· Tecknar avtal med Zleepzafe GMBH och erhåller order på ca 4,4 MSEK

· Erhåller order från Malmö Kommun

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Raytelligence utser ny VD

· Omstrukturering av verksamheten

VD har ordet

Nya vindar blåser

Som vi tidigare har kommunicerat var fokus under 2021 försäljning till kommuner till stor del med hjälp av säljkonsulter och utfallet i form av beställningar och intäkter har inte blivit det förväntade.

Vi förändrar därför vår försäljningsstrategi mot kommuner i Sverige till partners där vi redan har ett antal avtal på plats. Detta frigör resurser för en ökning av försäljningsinsatserna mot partners både nationell och internationellt.

Vår sensor EaZense är i dag certifierad för EU och täcker de viktigaste områdena för digital tillsyn: fall- och närvarodetektion. Vår partner i Australien, Careteq har ett hundratal sensorer i drift. De ligger nu i startgroparna för en kraftigare satsning tillsammans med Raytelligence även i USA. I Europa har ett antal avtal slutits och förhandlingar pågår med några större aktörer där vi nu är i slutskedet.

Försäljningscyklerna inom hälsoområdet är långa vilket har fått till följd att vi även kommer att satsa på industriapplikationer. Utvecklingsarbetet som har genomförts och lett fram till EaZense systemet kan även appliceras på industriapplikationer.

Den automation som ständigt pågår inom tillverkningsindustrin har till följd att planerat underhåll av maskinparken är av yttersta vikt för lönsamhet och leveransförmåga. För att ha möjlighet till detta krävs sensorsystem som kan mäta konditionen på maskinerna. Med vår radarteknologi utvecklad för hälsoområdet kan vi erbjuda en uppsättning unika sensorer för beröringsfri mätning till den tillverkande industrin. Vi har redan i dag en certifierad sensor för mätning inom t.ex. förpackningsindustrin, denna sensor kommer nu att lanseras.

Med denna strategi tillsammans med att vi minskar försäljningskostnaderna gör att vi når positivt kassaflöde betydligt snabbare.

En mycket spännande utveckling är att vi för en dialog med ett europeiskt bolag om förvärv av rättigheterna till hårdvarulösningar som skulle placera oss i en helt ny position på marknaden. Konsekvensen av detta skulle vara ny funktionalitet, höga bruttomarginaler och säkrare leveranser i en tid av komponentbrist.

Målet att sälja 10000 sensorer under 2022 kvarstår, leveranserna är i nuläget osäkra p.g.a. rådande komponentbrist.

Avtalet med ZleepZafe GMBH är uppsagt p.g.a. att motparten inte uppfyllt villkoren.

Parallellnoteringen i Stuttgart upphör 8 mars, beslutet togs pga liten handel med aktien.

Jag ser fram emot ett spännande 2022 med fokus på intäkter.

Pelle Viberg, VD

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO

[email protected]

0708-14 64 65

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022 kl 09.45 CET.

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Nerladdningsbara filer

Årsredovisning 2017


Annual Report 2017 (Swedish)


Årsredovisning 2016


Annual Report 2016 (Swedish)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted