Raytelligence publicerar tidigarelagd rapport för första 9 månaderna 2019

Raytelligence AB redovisar följande siffror för första 9 månaderna 2019:

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK
  • Rörelseresultatet uppgick till - 3 253 605 SEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 3 253 605 SEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,39 SEK

Bolagets VD lämnar följande kommentar i delårsrapporten:

Raytelligence står inför en intressant fas, första versionen av det molnbaserade sensorsystemet är färdig och försäljning inledd. Första beställningarna bedöms komma under Q4 2019. 

Vi har konkreta diskussioner att utveckla och tillverka en radarsensor till ett av världens största sensorbolag med ca 1000 säljare globalt.
Efter flertalet besök på respektive bolag, piloter i både EU och USA har vi nu övergått till avtalsdiskussioner.
Förfrågan gäller möjligheten att utveckla en radarsensor som i nuläget saknas i deras sortiment.
Detta är ett kvitto på att vi uppmärksammas internationellt och att vår teknik är unik, potentialen är 100 000-tals sensorer på sikt.

Parallellt med detta pågår diskussioner med ett japansk större bolag gällande sensorer i hemmiljö, även detta har potential med stora volymer.

Flera kommuner och nu även kriminalvården är intresserade av vår teknik och vi räknar med att få en eller flera beställningar inom kort.
Digital dag- och natt-tillsyn är ett av de mest prioriterade områdena för digitalisering i vård och omsorg.
Detta pga av den stora resurs och kostnadsbesparing det kan ge.

Sammantaget ser jag ett mycket intressant läge för Raytelligence att bli ett sensorbolag att räkna med både i Sverige och globalt och jag ser fram mot att tillsammans med teamet skapa värde både för kunder och aktieägare.

Rapporten i sin helhet bifogas.

2019-10-21

För frågor Raytelligence hänvisas till:
Klas Arvidson
klas@raytelligence.com 
070-416 98 00

Raytelligence AB (publ)
Klammerdammsgatan 6
302 42 Halmstad 

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2019 kl 08.00 CET.

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.
Raytelligence genomför företrädesemission om cirka 5,4 MSEK för att utöka marknadsföringsinsatser internationellt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Raytelligence AB (publ) ("Raytelligence" eller "Bolaget") listat på NGM Nordic SME har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 18 april 2019, beslutat att genomföra en nyemission av högst 2 086 416 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 2,60 SEK per aktie, som högst kan tillföra Bolaget cirka 5,4 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas av emissionsgarantier om sammanlagt cirka 3,3 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Behovet av välfärdsteknik avseende beröringsfri tillsyn och övervakning har ökat dramatiskt de senaste åren kopplat till att humanresurserna inom exempelvis vård och omsorg inte räcker till, ett problem som Bolagets molnbaserade sensorsystem EaZenseTM kan lösa. Den pågående pandemin COVID-19 visar även ett stort behov av innovationer för beröringsfri övervakning av äldre. Raytelligence har under senaste tiden tecknat flertalet samarbetsavtal, både inom och utanför Sverige, och för att dra nytta av det positiva momentum som Bolaget har, genomförs den offensiva Företrädesemissionen i syfte att tillföra medel för ytterligare marknadsföringsaktiviteter internationellt.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär