Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Raytelligence offentliggör utfallet avseende förvärvet av Innowearable AB

Den 7 oktober 2022 beslutade extra bolagsstämman i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") att förvärva samtliga 7 098 909 aktier i Innowearable AB ("Innowearable") i utbyte mot ca 15,16 Raytelligence-aktier för varje aktie i Innowearable ("Erbjudandet"). Prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet publicerades den 27 oktober 2022.  Acceptperioden i Erbjudandet löpte ut den 13 november 2022. Accepter från aktieägare representerande totalt 6 594 696 aktier i Innowearable har inkommit, vilket motsvarar ca 92,90 procent av aktierna och rösterna i Innowearable.

Erbjudandet var villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Raytelligence blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Innowearable. Då Raytelligence nu kontrollerar ca 92,90 procent av aktierna i Innowearable är villkoret uppfyllt. Raytelligence har därför beslutat att fullfölja Erbjudandet.

 

Totalt 99 993 617 vederlagsaktier i Raytelligence har tecknats och tilldelats som betalning för erhållna 6 594 696 aktier i Innowearable. Aktierna i Raytelligence kommer registreras hos Bolagsverket och därefter levereras till aktieägarnas VP-konton, vilket beräknas ske under slutet av november 2022. I enlighet med emissionsbeslutet för Erbjudandet kommer överskottsfraktioner av aktier i Raytelligence att betalas ut kontant.

 

Raytelligence avser påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) för att förvärva samtliga återstående 504 213 aktier i Innowearable.

 

Aktier, aktiekapital och utspädning

Efter registrering av Erbjudandet ökar aktiekapitalet i Raytelligence med 6 999 553,20 SEK, från ca 3 509 249,67 SEK till ca 10 508 802,87 SEK, och antalet aktier med 99 993 617, från 50 132 138 till 150 125 755. Utspädningen för befintliga aktieägare i Raytelligence som inte deltagit i Erbjudandet uppgår till ca 66,61 procent.

 

Swedish Adrenalines ABs innehav i Raytelligence

Raytelligence största aktieägare Swedish Adrenaline AB har genom Erbjudandet ökat sitt ägande i Raytelligence från ca 10 procent till ca 49 procent. I enlighet med pressmeddelande den 2 september 2022 har Swedish Adrenaline AB av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från att erlägga budpliktsbud avseende återstående aktier i Raytelligence, se AMN 2022:34.

 

Rådgivare

Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Raytelligence AB i samband med Erbjudandet. Grey Advokatbyrå AB är legal rådgivare till aktieägare i Innowearable AB i samband med Erbjudandet.

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO

[email protected]

0708-14 64 65

 

Raytelligence AB

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi

Nerladdningsbara filer

RÄTTELSE: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RAYTELLIGENCE AB

I en tidigare version av denna kallelse som offentliggjordes den 2 februari 2023 klockan 08.55 angavs felaktigt i förslaget i punkten 8 att två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Den korrekta skrivningen är att en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Nedan följer den korrekta kallelsen i sin helhet.


Rättelse: Raytelligence föreslår en företrädesemission av units om cirka 12 MSEK

I en tidigare version av detta pressmeddelande som offentliggjordes den 2 februari 2023 klockan 08.15 angavs felaktigt i ett stycke att teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 0,80 SEK per unit, motsvarande 0,40 SEK per aktie. Den korrekta teckningskursen i företrädesemissionen är 0,08 SEK per unit, motsvarande 0,04 SEK per aktie. Nedan följer det korrekta pressmeddelandet i sin helhet.Raytelligence föreslår en företrädesemission av units om cirka 12 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

 

Styrelsen för Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") meddelar idag att styrelsen avser kalla till extra bolagsstämma att hållas den 7 mars 2023 ("Extra Bolagsstämman") för beslut om en företrädesemission av 150 125 755 units ("Företrädesemissionen"). Varje en (1) unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 ("Teckningsoptionerna"), tillsammans units ("Units"). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,08 SEK per Unit vilket innebär att teckningskursen per aktie uppgår till 0,04 SEK. Vid fullt nyttjande av Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras högst 12 010 060,40 SEK och vid fullteckning av Teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare högst 9 741 923,28 SEK. Totalt omfattas Företrädesemissionen av teckningsåtaganden uppgående till cirka 19,24 procent och av emissionsgarantier uppgående till cirka 40,76 procent. Sammanlagt omfattas därmed cirka 60 procent av Företrädesmissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. I samband med Företrädesemissionen har Bolagets största aktieägare Swedish Adrenaline AB ingått ett sedvanligt lock-up avtal.

 

Styrelsen avser även föreslå Extra Bolagsstämman att besluta om en minskning av aktiekapitalet i syfte att sänka Bolagets aktiers kvotvärde till 0,02 SEK. Vidare har Bolaget idag upptagit ett brygglån om 1,5 MSEK till marknadsmässiga villkor.
Raytelligence offentliggör utfallet avseende förvärvet av Innowearable AB

Den 7 oktober 2022 beslutade extra bolagsstämman i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") att förvärva samtliga 7 098 909 aktier i Innowearable AB ("Innowearable") i utbyte mot ca 15,16 Raytelligence-aktier för varje aktie i Innowearable ("Erbjudandet"). Prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet publicerades den 27 oktober 2022.  Acceptperioden i Erbjudandet löpte ut den 13 november 2022. Accepter från aktieägare representerande totalt 6 594 696 aktier i Innowearable har inkommit, vilket motsvarar ca 92,90 procent av aktierna och rösterna i Innowearable.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted